r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt toezicht in op invoer van bio-ethanol en blijft bereid uit andere sectoren afkomstige verzoeken in overweging te nemen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 4 november 2020.

Met ingang van vandaag stelt de Commissie toezicht in op de invoer in de EU van uit hernieuwbare bronnen gemaakte ethanol voor brandstoffen (“bio-ethanol”). Tegen de achtergrond van de economische neergang als gevolg van COVID-19 is de afgelopen maanden een aanzienlijke toename van laaggeprijsde invoer van bio-ethanol opgetekend.

De Europese bio-ethanolindustrie heeft bewijsmateriaal voorgelegd waaruit blijkt dat een verdere toename van de invoer de sector economische schade zou berokkenen. De Commissie heeft daarom onmiddellijk stappen ondernomen die het mogelijk maken de invoervolumes te traceren, zodat de bio-ethanolbedrijfstak in staat zal zijn de situatie beter in te schatten.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor Handel, zei hierover het volgende: “Onze economieën ondervinden nog steeds de gevolgen van de pandemie en we moeten ervoor zorgen dat ons herstelproces niet in de kiem wordt gesmoord door de verstorende handelspraktijken van derde landen. Daarom moeten we de vinger aan de pols houden als het gaat om de ontwikkelingen op handelsgebied die mogelijk het gevolg van oneerlijke concurrentie zijn. Vandaag speelt de kwestie bij bio-ethanol, maar binnenkort kan het ook in andere sectoren noodzakelijk zijn toezicht op de invoer te houden, zodat die beter tegen deze ongewenste praktijken kunnen worden beschermd.”

Het toezicht door de Commissie op de invoer is geen maatregel die de invoer beperkt. Het biedt de gelegenheid de ontwikkeling van de invoer voor specifieke producten snel te monitoren. De gegevens zullen openbaar worden gemaakt. Dit moet bedrijven helpen een beter zicht te krijgen op de situatie in hun sector; voorts beschikken zij hierdoor over op feiten gebaseerde informatie met behulp waarvan zij kunnen nagaan of er verdere maatregelen nodig zijn.

Het toezicht wordt ingesteld op verzoek van Frankrijk namens de Europese bio-ethanolindustrie. De bedrijfstak heeft voldoende informatie verschaft waaruit blijkt dat er sprake was van een recente en aanzienlijke toename van de invoer; daarnaast heeft hij aanwijzingen verstrekt dat deze invoer economische schade zou veroorzaken.

De door de lidstaten goedgekeurde en vandaag bekendgemaakte uitvoeringshandeling voorziet in toezicht op de invoer uit alle landen van oorsprong gedurende een periode van één jaar. De invoerstatistieken zullen maandelijks beschikbaar worden gesteld op de website van de Commissie.

Aangezien andere bedrijfstakken in de EU met vergelijkbare situaties te maken kunnen krijgen, blijft de Commissie bereid alle naar behoren gestaafde verzoeken in overweging te nemen. De Europese economische sectoren die voldoende initieel bewijs kunnen leveren waaruit blijkt dat er sprake is van aanzienlijke nadelige gevolgen en van door een recente toename van de invoer veroorzaakte schade, kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid van toezicht op de invoer.

Overeenkomstig het rechtskader van de EU moeten deze verzoeken echter via de EU-lidstaten worden ingediend. De Commissie bevestigt hierbij dat zij bereid is de belanghebbenden passende monitoringinstrumenten ter beschikking te stellen om te anticiperen op de druk die het handelsverkeer op andere sectoren van de Europese economie uitoefent.


Terug naar boven