r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Safe and clean drinking water: Council adopts strict minimum quality standards

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op vrijdag 23 oktober 2020.

Het drinken van leidingwater is volkomen veilig in Europa, en de EU maakt het nog veiliger.

De EU zorgt ervoor dat het overal in de Unie veilig is om leidingwater te drinken. Vandaag heeft de Raad formeel zijn standpunt in eerste lezing voor een herziening van de drinkwaterrichtlijn bepaald, op basis van het compromis dat werd bereikt met het Europees Parlement.

De nieuwe regels actualiseren de kwaliteits­normen voor drinkwater, en introduceren een kosten­effectieve en risico­gebaseerde aanpak voor de controle van de water­kwaliteit. Daarnaast voert de Raad nu hygiëne­vereisten in voor materialen die met drinkwater in contact komen, zoals leidingen. Dit moet zorgen voor een kwaliteitsverbetering van deze materialen, om zo de volksgezondheid te beschermen en verontreiniging te voorkomen.

Veilig en schoon drinkwater is essentieel. Het doet me genoegen dat we erin geslaagd zijn te komen met een update van de waterkwaliteits­normen, een risico­gebaseerde aanpak voor de controle van de water­controle, een verbetering van de consumenten­informatie over de kwaliteit van het water en een betere toegang tot water voor de EU-burgers.

Svenja Schulze, minister van Milieubeheer, Natuurbehoud en Nucleaire Veiligheid van Duitsland

In zijn standpunt introduceert de Raad ook een mechanisme voor een lijst van aandacht­stoffen, wegens de toenemende bezorgdheid over de effecten van hormoon­ontregelaars, geneesmiddelen en micro­plastics op de menselijke gezondheid. Met deze aandachtstoffen­lijst kan de EU voortaan op flexibele en dynamische wijze nieuwe kennis over deze stoffen en hun relevantie voor de menselijke gezondheid volgen.

Achtergrond en volgende stappen

De herziening is een direct resultaat van het allereerste en succesvolle Europees burger­initiatief "Right2Water". De Commissie nam haar herschikkings­voorstel voor de drinkwater­richtlijn op 1 februari 2018 aan. De Raad bepaalde zijn standpunt over het voorstel op 5 maart 2019. Daarop volgden onderhandelingen tussen de beide wetgevers. Op 18 december 2019 bereikten de Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord, dat op 5 februari 2020 door de ambassadeurs van de lidstaten bij de EU werd bevestigd.

Het nu bepaalde standpunt van de Raad in eerste lezing over de drinkwater­richtlijn komt overeen met het compromis dat de Raad en het Europees Parlement met behulp van de Commissie hebben bereikt. De wijzigingen van de huidige drinkwater­richtlijn zullen alle tekortkomingen verhelpen die in de Refit-evaluatie (uit de huidige richtlijn) aan het licht zijn gebracht. Het milieu en de menselijke gezondheid zullen aanzienlijk beter worden beschermd tegen de schadelijke gevolgen van verontreinigd drinkwater.

Dit standpunt zal nu aan het Europees Parlement worden toegezonden voor afkondiging in de plenaire vergadering van het EP, een stemming in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en tot slot een stemming in de plenaire vergadering van het EP. Conform de brief van 18 februari 2020 van de voorzitter van de Commissie ENVI van het Europees Parlement aan de voorzitter van het Comité van permanente vertegenwoordigers zou het Europees Parlement in tweede lezing het standpunt van de Raad in eerste lezing zonder amendementen moeten goedkeuren.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.


Terug naar boven