r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Council conclusions on COVID-19 and climate change, 15 October 2020

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op vrijdag 16 oktober 2020.
 • I. 
  COVID-19
 • 1. 
  De Europese Raad heeft een evaluatie gemaakt van de huidige epidemiologische situatie, die nooit eerder gezien en zeer zorgwekkend is.
 • 2. 
  Hij heeft zijn tevredenheid uitgesproken over de vooruitgang die tot dusver is geboekt met de algemene coördinatie rond COVID‑19 op EU‑niveau, waaronder de aanbeveling betreffende een gecoördineerde aanpak van de beperking van het vrije verkeer. Hij roept de Raad, de Commissie en de lidstaten op te blijven inzetten op algemene coördinatie, op basis van de beste beschikbare wetenschappelijke kennis, met name wat betreft quarantaine­voorschriften, grens­overschrijdend contact­onderzoek, teststrategieën, de gezamenlijke beoordeling van testmethodes, de wederzijdse erkenning van tests en de tijdelijke beperking van niet‑essentiële reizen naar de EU. De Europese Raad zal regelmatig op dit punt terugkomen.
 • 3. 
  De Europese Raad verwelkomt de werkzaamheden op EU‑niveau inzake de ontwikkeling en distributie van vaccins, en herhaalt dat er behoefte is aan een robuust vergunnings- en monitorings­proces, aan de opbouw van vaccinatiecapaciteit in de EU, en aan eerlijke en betaalbare toegang tot vaccins. De Europese Raad moedigt ook verdere samenwerking op mondiaal niveau aan.

II. Betrekkingen EU-VK

III. Klimaatverandering

 • 10. 
  Om de doelstelling van een klimaatneutrale EU in 2050 te verwezenlijken in overeenstemming met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs, moet de EU voor het komende decennium meer ambitie tonen en haar beleidskader voor klimaat en energie actualiseren. In dat verband heeft de Europese Raad zich gebogen over de mededeling van de Commissie "Een ambitieuzere klimaatdoelstelling voor Europa voor 2030", waarin een emissiereductie­streefcijfer voor 2030 van ten minste 55 % en maatregelen om die ambitie waar te maken worden voorgesteld.
 • 11. 
  Onder verwijzing naar zijn eerdere conclusies is de Europese Raad van oordeel dat de EU het geactualiseerde streefcijfer collectief en zo kosteneffectief mogelijk moet halen. Alle lidstaten zullen hieraan meewerken, rekening houdend met nationale omstandigheden en overwegingen van billijkheid en solidariteit. Alle hiermee verband houdende wetgeving en beleidsmaatregelen van de EU moeten bijdragen tot het nieuwe streefcijfer voor 2030 en tot de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, waarbij een gelijk speelveld in acht wordt genomen en koolstof­lekkage wordt voorkomen.
 • 12. 
  De Europese Raad verzoekt de Raad verder te werken aan deze agenda. Hij verzoekt de Commissie grondig met de lidstaten te overleggen om de specifieke situaties te evalueren en meer informatie te verstrekken over de gevolgen op lidstaat­niveau. De Europese Raad zal tijdens zijn bijeenkomst in december op dit punt terugkomen teneinde vóór het einde van het jaar een nieuw emissiereductiestreefcijfer voor 2030 te bepalen en de geactualiseerde nationaal bepaalde bijdrage van de EU in het kader van het UNFCCC in te dienen.
 • 13. 
  De Europese Raad roept alle andere partijen op ook een geactualiseerde nationaal bepaalde bijdrage in te dienen. Hij onderstreept het belang van een krachtig gecoördineerd optreden via actieve Europese klimaat­diplomatie, met het doel de krachten op het wereldtoneel te bundelen om de strijd tegen de klimaat­verandering verder te bevorderen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Delen

Terug naar boven