r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Stand van de energie-unie: Vooruitgang bij de transitie naar schone energie en basis voor groen herstel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 14 oktober 2020.

De Commissie heeft vandaag het verslag over de stand van de energie-unie 2020 en de bijbehorende documenten over verschillende aspecten van het energiebeleid van de EU aangenomen. Het verslag van dit jaar is het eerste sinds de goedkeuring van de Europese Green Deal en gaat in op de bijdrage van de energie-unie aan de klimaatdoelstellingen van Europa voor de lange termijn.

In de afzonderlijke beoordelingen van de 27 nationale energie- en klimaatplannen (NECP's) worden het traject en de ambitie van elke lidstaat in de richting van de huidige klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 in kaart gebracht. Uit de algehele beoordeling blijkt dat de lidstaten in staat zijn deze doelstellingen te halen en dat zij meestal goede vooruitgang boeken. In de verslagen wordt gewezen op de bijdrage die de energiesector kan leveren aan het herstel van de EU van de economische crisis die door COVID-19 is ontstaan. De energie-unie is tot dusver bestand gebleken tegen de uitdagingen waarmee onze energiesystemen en de werknemers in de energiesector als gevolg van de pandemie worden geconfronteerd.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal: “De energiesector speelt een cruciale rol bij het terugdringen van emissies en de uitvoering van de Europese Green Deal. Het verslag van vandaag over de stand van de energie-unie laat zien welke vooruitgang we boeken en wijst op de problemen en kansen die in het verschiet liggen. De investeringen en hervormingen die we doorvoeren, moeten het groene herstel bevorderen en ons op het juiste spoor zetten om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. ”

Europees Commissaris voor Energie, Kadri Simson: “De nationale energie- en klimaatplannen zijn een essentieel instrument voor onze samenwerking met de lidstaten om het beleid en de investeringen voor een groene en rechtvaardige transitie te plannen. Nu is het moment om deze plannen in praktijk te brengen om uit de COVID-19-crisis te komen met nieuwe banen en een meer concurrerende energie-unie.”

In het verslag wordt ingegaan op de vijf verschillende dimensies van de energie-unie - decarbonisatie, met inbegrip van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, energiezekerheid, de interne energiemarkt, en onderzoek, innovatie en concurrentievermogen. Het verslag bevat richtsnoeren voor de snelle uitvoering van de nationale energie- en klimaatplannen en voor de manier waarop energiegerelateerde investeringen en hervormingen het economisch herstel van de EU kunnen stimuleren. Het verslag laat zien hoe het herstelplan NextGenerationEU de lidstaten kan ondersteunen door middel van een aantal vlaggenschipprogramma's voor de financiering.

Het verslag over de stand van de energie-unie van dit jaar gaat voor het eerst vergezeld van een analyse van de energiesubsidies, waaruit duidelijk blijkt dat er behoefte is aan betere gegevens over energiesubsidies en meer inspanningen om de productie en het verbruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Vandaag wordt ook een verslag gepubliceerd over het concurrentievermogen van schone energie, waaruit blijkt dat de Europese industrie erin slaagt de kansen te benutten die de transitie naar schone energie biedt. De sector presteert beter dan conventionele energietechnologieën op het gebied van toegevoegde waarde, arbeidsproductiviteit en groei van de werkgelegenheid. De Commissie heeft ook voortgangsverslagen goedgekeurd over de interne energiemarkt, energieprijzen en -kosten, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie.

Achtergrond

Beoordeling van de 27 verschillende nationale energie- & klimaatplannen (NECP's): Na de publicatie in september van de beoordeling op EU-niveau, publiceert de Commissie vandaag een afzonderlijke beoordeling van elk nationaal energie- en klimaatplan, met inbegrip van aanbevelingen aan elke lidstaat voor de eventuele inzet van de faciliteit voor herstel en veerkracht.

Bijlage over energiesubsidies: In dit eerste overzicht van de energiesubsidies van de lidstaten stelt de Commissie vast dat in veel NECP's geen volledig beeld of concreet tijdschema is opgenomen. Voorts ontbreken de stappen die moeten worden gezet om de subsidies voor fossiele brandstoffen geleidelijk af te bouwen.

Bijlage over de interne energiemarkt: Deze bijlage bevat een update over de interne markt voor elektriciteit en gas, waaruit blijkt dat er goede vooruitgang is geboekt, terwijl er meer moet worden gedaan om de markten volledig te integreren.

Verslag over het concurrentievermogen van schone energie: In dit verslag ligt de nadruk vooral op zes belangrijke technologieën op het gebied van schone energie die de EU nodig heeft om haar doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen: zonne-energie; windenergie; oceaanenergie; hernieuwbare waterstof; batterijen en slimme netwerken.

Verslag over energieprijzen en -kosten: In dit verslag wordt uitgebreid stilgestaan bij de tendensen op het gebied van energieprijzen en -kosten in Europa en internationaal, waarbij wordt benadrukt dat het aandeel van energie in de uitgaven van de huishoudens sinds 2012 voor alle inkomensniveaus is gedaald.

Voortgangsverslag over energie-efficiëntie: Dit verslag gaat over de vooruitgang met betrekking tot de langetermijndoelstelling voor energie-efficiëntie. Hoewel uit een voorlopige analyse blijkt dat de COVID-19-crisis aanzienlijke gevolgen heeft gehad voor de energievraag, zullen de lidstaten hun inspanningen moeten opvoeren om deze positieve trend te handhaven.

Voortgangsverslag over hernieuwbare energiebronnen: Uit dit verslag blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix van de EU27 18,9 % bedroeg en dat de EU haar streefcijfers voor hernieuwbare energie voor 2020 naar verwachting zal overtreffen.

Meer informatie

Verslag over de stand van de energie-unie en bijlage bij het verslag over de stand van de energie-unie

Memo (vragen en antwoorden) over het verslag over de stand van de Unie, de nationale energie- en klimaatplannen en de bijbehorende verslagen

Verslag 2020 over de stand van de energie-unie

27 nationale energie- en klimaatplannen (NECP's)

EU-brede beoordeling van nationale energie- en klimaatplannen

Verslag over het concurrentievermogen van schone energie

Bijlage over energiesubsidies

Voortgangsverslag over energie-efficiëntie

Voortgangsverslag over hernieuwbare energiebronnen

Bijlage over de interne energiemarkt

Verslag over energieprijzen en -kosten


Terug naar boven