r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad Algemene Zaken, 13 oktober 2020 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 13 oktober 2020.

Voornaamste resultaten

Betrekkingen EU-VK

Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar van de EU, heeft de ministers bijgepraat over de onderhandelingen met het VK, de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de EU-voorbereidingen voor het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020.

De ministers spraken opnieuw hun steun uit voor de hoofdonderhandelaar en zijn mandaat. Ze verklaarden erop te vertrouwen dat er verdere vooruitgang kan worden geboekt. De EU is nog steeds vastbesloten om een ambitieuze overeenkomst voor de toekomstige betrekkingen sluiten. Toch onderstreepten de ministers dat bedrijven en landen zich op alle scenario's moeten voorbereiden.

Onderhandelingen tussen EU en VK over toekomstige betrekkingen (achtergrond­informatie en tijdlijn)

Dialoog over de rechtsstaat

Het voorzitterschap heeft werk gemaakt van een nieuwe aanpak voor de jaarlijkse rechtsstaatdialoog van de Raad. De ministers hielden een overzichtsbespreking over algemene ontwikkelingen, waarbij 4 thema's centraal stonden: rechtsstelsels, het kader voor corruptiebestrijding, mediapluriformiteit en andere institutionele kwesties in verband met checks-and-balances.

Op de Raad Algemene Zaken van 10 november komen landspecifieke aspecten aan bod. Dan wordt ingegaan op de ontwikkelingen in 5 lidstaten, in de protocollaire volgorde van de EU: België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken en Estland.

De rechtsstaat is een kernwaarde die ten grondslag ligt aan de EU. Onze nieuwe dialoog is een nieuw instrument uit onze EU-toolkit om de rechtsstaat uit te bouwen en te beschermen. Doel is een open en constructief debat op gang te brengen over de rechtsstaatsituatie in alle lidstaten. Daarbij is uiterst belangrijk dat alle lidstaten gelijk worden behandeld, dat er niet wordt gediscrimineerd en dat er objectieve criteria worden gehanteerd. Onze voornaamste doelstelling is dat we allemaal duidelijk begrijpen wat ons verbindt.

Michael Roth, Duits staatsminister bevoegd voor Europese Zaken

Eerste jaarverslag over de situatie op het gebied van de rechtsstaat in de Europese Unie (Europese Commissie)

Europese Raad

De ministers hebben gedebatteerd over de ontwerpconclusies voor de Europese Raad op 15 en 16 oktober.

De EU-leiders zullen dan de stand van de onderhandelingen met het VK bespreken.

Ook komt er een oriënterend debat over klimaatverandering en zullen ze ingaan op de COVID-19-coördinatie en buitenlandse zaken, waaronder de betrekkingen met Afrika.

Europese Raad, 15 - 16 oktober 2020

Conferentie over de toekomst van Europa

Op de agenda stond ook een briefing van het voorzitterschap over de conferentie over de toekomst van Europa.

De lidstaten willen dat burgers een stem krijgen in een breed debat over de toekomst van Europa in de komende tien jaar en daarna, mede in het licht van de COVID-19-pandemie.

Het voorzitterschap liet weten dat er nog steeds gesprekken met de andere instellingen lopen over een gemeenschappelijke verklaring die het pad moet effenen naar de start van de conferentie.

Volgende meerjarenbegroting en herstelpakket

Het voorzitterschap heeft de ministers ingelicht over het verloop van de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Commissie over de meerjarenbegroting. Het Europees Parlement moet immers zijn toestemming geven voor de verordening waarmee de meerjarenbegroting voor 2021-2027 wordt goedgekeurd.

De EU-instellingen proberen onder meer overeenstemming te vinden over de vraag hoe de financiering uit NextGenerationEU zal worden geregeld en over een aantal horizontale kwesties, zoals klimaatbescherming en gendermainstreaming. Over de conditionaliteit (d.w.z. de voorwaarden voor steun) zijn nu ook trialogen met het Europees Parlement gestart.

Het voorzitterschap denkt snel tot een akkoord te kunnen komen over het hele pakket, en drong erop aan de procedure zo snel mogelijk af te ronden.

Infographic - A common approach on COVID-19 travel measures

Illustration: a common approach on COVID-19 travel measures. Zie volledige infographic

COVID-19 - EU-coördinatie

De Raad heeft zonder debat een aanbeveling aangenomen over een gecoördineerde aanpak van beperkingen van het vrije verkeer wegens de COVID-19-pandemie. De aanbeveling moet versnippering en verstoring voorkomen en burgers en bedrijven meer transparantie en voorspelbaarheid bieden.

De COVID-19-pandemie heeft ons dagelijks leven op tal van manieren verstoord. Door reisbeperkingen is het voor sommige EU-burgers moeilijk om op hun werk of op de universiteit te raken, of om hun dierbaren te bezoeken. Het is onze gemeenschappelijke plicht om te zorgen dat maatregelen die het vrije verkeer beperken, worden gecoördineerd, en om onze burgers alle nodige informatie te verstrekken over hun reismogelijkheden.

Michael Roth, Duits staatsminister bevoegd voor Europese Zaken

COVID-19: Raad neemt aanbeveling aan over coördinatie van beperkingen vrij verkeer (persmededeling, 13 oktober 2020)

COVID-19: reizen en vervoer (achtergrondinformatie)

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3775

Luxemburg

13 oktober 2020

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Voorlopige lijst van A-punten Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Voorlopige lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, toevoeging 1 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven