r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Conclusies Raad Buitenlandse Zaken

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 12 oktober 2020.

Videobeelden van de Raad Buitenlandse Zaken

Voornaamste resultaten

Belarus (Wit-Rusland)

De Raad heeft van gedachten gewisseld over Belarus, en conclusies aangenomen waarin hij nogmaals onverkorte EU-steun betuigt voor de soevereiniteit en onafhankelijkheid van het land en voor de democratische rechtenen vrijheden van de bevolking.

De ministers bevestigden dat Aleksandr Loekasjenko geen democratische legitimiteit heeft, en gaven politiek groen licht voor een volgend sanctiepakket, onder meer tegen Loekasjenko en hoge ambtenaren.

De ministers kwamen ook een concreet maatregelenpakket overeen dat de EU ter ondersteuning van een nieuw democratisch Belarus, en van het maatschappelijk middenveld, wil aanbieden.

Conclusies van de Raad over Belarus

Rusland

De Raad besprak de betrekkingen van de EU met Rusland en bevestigde dat de 5 leidende beginselen die in maart 2016 unaniem werden goedgekeurd, nog steeds relevant zijn en dat hij deze wil versterken. In dit verband onderstreepten de ministers dat de volledige uitvoering van de Minsk-akkoorden een essentiële voorwaarde blijft voor substantiële veranderingen in de betrekkingen tussen de EU en Rusland.

De Raad benadrukte dat er nog meer steun moet komen voor het Russische maatschappelijk middenveld en voor Russische mensenrechtenverdedigers, en dat het slaan van bruggen tussen de volkeren verder moet worden bevorderd.

Er werd ook een politiek akkoord bereikt om verder werk te maken van beperkende maatregelen tegen degenen die betrokken waren bij de moordpoging op Aleksej Navalny.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Wij hebben ons beraden op een krachtige gemeenschappelijke EU-respons op het gebruik van een verboden chemisch zenuwmiddel, en uitvoering gegeven aan het voorstel van Frankrijk en Duitsland om beperkende maatregelen in te stellen tegen degenen die betrokken waren bij de moordpoging op Aleksej Navalny. Er is een politiek akkoord bereikt over de uitvoering van deze beperkende maatregelen, dat verder zal worden uitgewerkt door de technische instanties van de Raad.

Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

Dialoog Belgrado-Pristina

Miroslav Laj č ák, de speciale vertegenwoordiger van de EU voor de dialoog tussen Belgrado en Pristina en andere regionale kwesties in verband met de Westelijke Balkan, lichtte de Raad in over de stand van deze dialoog en over de uitdagingen en vooruitzichten.

De ministers onderstreepten het belang van de dialoog voor de stabiliteit van de Westelijke Balkan en herhaalden dat ze er alles aan zullen doen om deze dialoog te goeder trouw en in een geest van compromisbereidheid te laten slagen.

Latijns-Amerika en Caribisch gebied

Er was overeenstemming over het feit dat de interregionale dialoog tussen de EU en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied dringend moet worden hervat, gezien het economische en geopolitieke belang van de regio voor Europa.

De ministers zochten naar de beste manier om de betrekkingen nieuw leven in te blazen. Zij zijn bereid om samen met hun partners uit Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied een ambitieus digitaal en milieubeleid te voeren.

Actuele kwesties

De hoge vertegenwoordiger lichtte de ministers in over recente ontwikkelingen en komende gebeurtenissen, onder meer wat betreft Kirgizië, Mozambique, de top EU-Oekraïne, Venezuela, en het EU-actieplan inzake mensenrechten en democratie 2020-2024.

Met betrekking tot Nagorno-Karabach gaf de Franse minister van Buitenlandse Zaken informatie over de inspanningen van de covoorzitters van de Minsk-Groep om de vijandelijkheden te doen stoppen en terug te keren naar de onderhandelingstafel.

De ministers bespraken hoe de EU het staakt-het-vuren van 10 oktober 2020 concreet kan steunen. Dit staakt-het-vuren moet worden geëerbiedigd, en alle regionale actoren moeten bijdragen aan het beëindigen van de gewapende confrontatie en aan vrede.

Nagorno-Karabach: verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie

De Raad werd ook geïnformeerd over de jongste gebeurtenissen in Varosha en over de Navtex-berichten van Turkije.

Volgens de ministers ondermijnt de heropening van het strand van Varosha het wederzijds vertrouwen. Dergelijke acties doen de spanningen toenemen en moeten daarom worden stopgezet. Het is van cruciaal belang dat de door de VN geleide inspanningen inzake de regeling rond Cyprus zo snel mogelijk worden hervat.

Voorts noemden de ministers de jongste Navtex-berichten van Turkije over activiteiten in de Griekse en Cypriotische maritieme zones betreurenswaardig, omdat ze tot nieuwe spanningen zullen leiden in plaats van tot de door de EU gewenste de-escalatie.

Conclusies van de Raad

De Raad nam ook conclusies aan over Bosnië en Herzegovina/EUFOR-operatie Althea.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3774

Luxemburg

12 oktober 2020

09:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, wetgevingsberaadslagingen

Voorlopige lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Voorlopige lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, toevoeging 1 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Na afloop (documenten)

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven