r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-screeningmechanisme voor buitenlandse investeringen wordt volledig operationeel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 9 oktober 2020.

Het EU-kader voor de screening van buitenlandse directe investeringen (DBI) zal op 11 oktober 2020 volledig operationeel worden. De afgelopen achttien maanden na de vaststelling van de eerste EU-verordening over de screening van investeringen hebben de Commissie en de lidstaten een doeltreffend coördinatiekader opgezet. Het zal nu een belangrijke rol spelen bij het behoud van de strategische belangen van Europa en tegelijkertijd de EU-markt open houden voor investeringen.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter, zei hierover: “De EU staat open voor buitenlandse investeringen en dat zal ook zo blijven. Deze openheid is echter niet onvoorwaardelijk. Om de economische uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, de belangrijkste Europese activa veilig te stellen en de collectieve veiligheid te beschermen, moeten de EU-lidstaten en de Commissie nauw samenwerken. Als we een open strategische autonomie willen bereiken, is een efficiënte samenwerking bij de screening van investeringen in de hele EU van essentieel belang. Nu zijn wij goed toegerust voor dat doel.”

Met de in maart 2019 aangenomen verordening over de screening van buitenlandse directe investeringen is een EU-breed kader vastgesteld waarbinnen de Europese Commissie en de lidstaten hun maatregelen op het gebied van buitenlandse investeringen kunnen coördineren. Na de formele inwerkingtreding van de verordening betreffende de screening van buitenlandse directe investeringen in april 2019 hebben de Commissie en de lidstaten gewerkt aan de invoering van de nodige operationele vereisten voor de volledige toepassing van de verordening met ingang van 11 oktober 2020. Dit omvatte:

  • de kennisgeving door de EU-lidstaten van hun bestaande nationale screeningmechanismen aan de Commissie;
  • de oprichting van formele contactpunten en beveiligde kanalen in elke lidstaat en binnen de Commissie voor de uitwisseling van informatie en analyse;
  • de invoering van de vereiste procedures voor de lidstaten en de Commissie om snel te kunnen reageren bij problemen rond buitenlandse directe investeringen en om adviezen te kunnen uitbrengen;
  • bijwerking van de aan de verordening gehechte lijst van projecten en programma's van Uniebelang.

Naar aanleiding van de aanbeveling van de Commissie van maart 2020 zijn de lidstaten ook overeengekomen dat zij informeel zullen samenwerken op het gebied van de screening van buitenlandse directe investeringen, wanneer een buitenlandse investering gevolgen kan hebben voor de eengemaakte markt van de EU.

Verschillende lidstaten zijn bezig hun screeningmechanismen te hervormen of nieuwe mechanismen in te voeren.

Achtergrond

De EU is een van de meest open investeringsbestemmingen, en de belangrijkste bestemming voor buitenlandse directe investeringen ter wereld: eind 2017 waren de investeerders uit derde landen goed voor 6 441 miljard euro aan buitenlandse investeringen in de EU — wat Europa 16 miljoen directe banen opleverde.

Om de strategische belangen van de EU in verband met buitenlandse investeringen te beschermen, is in de EU-verordening van maart 2019 het volgende geregeld:

  • er is een samenwerkingsmechanisme opgezet, waarmee de lidstaten en de Commissie informatie kunnen uitwisselen en hun bezorgdheid over specifieke investeringen kunnen uiten;
  • de Commissie mag adviezen uitbrengen als de veiligheid of de openbare orde van meer dan één lidstaat door een investering in het gedrang komt of als een investering een project of programma dat voor de hele EU van belang is, zoals Horizon 2020 of Galileo, zou kunnen ondermijnen;
  • er worden termijnen vastgesteld voor de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten en tussen de lidstaten onderling, met inachtneming van non-discriminatievoorschriften en strenge vertrouwelijkheidsvereisten;
  • er worden bepaalde kernvereisten vastgesteld voor lidstaten die op nationaal niveau een screeningmechanisme willen handhaven of invoeren om redenen van veiligheid of openbare orde;
  • internationale samenwerking op het gebied van de screening van investeringen wordt aangemoedigd, o.a. middels het delen van ervaringen, beste praktijken en informatie met betrekking tot punten van gemeenschappelijke zorg.

Op 25 maart 2020 heeft de Commissie de lidstaten richtsnoeren verstrekt, en daarbij alle lidstaten opgeroepen om een volwaardig screeningmechanisme op te zetten en om te zorgen voor een sterke EU-brede aanpak van de screening van buitenlandse investeringen in deze tijd van volksgezondheidscrisis en de daarmee samenhangende economische kwetsbaarheid.

Meer informatie

Verordening inzake screening van buitenlandse directe investeringen (BDI)

FAQs

Factsheet (in het Engels)

Richtsnoeren van maart 2020


Terug naar boven