r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Resultaten buitengewone Europese Raad

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020.

Voornaamste resultaten

Buitengewone Europese Raad

De ministers hebben gedebatteerd over de ontwerpconclusies voor de buitengewone Europese Raad op 1 en 2 oktober.

Op die bijeenkomst zullen de EU-leiders spreken over de eengemaakte markt, het industriebeleid en de digitale transformatie. Ook zullen ze ingaan op de betrekkingen met China, en een strategische bespreking houden over Turkije.

Buitengewone Europese Raad, 1‑2 oktober 2020

Betrekkingen EU-VK

De hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier, heeft de ministers bijgepraat over de onderhandelingen met het VK, de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de EU-werkzaamheden ter voorbereiding van het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020.

De ministers bevestigden dat ze achter de hoofdonderhandelaar en zijn mandaat staan, en spraken hun vertrouwen uit dat er in de volgende onderhandelingsronde in de week van 28 september verdere vooruitgang mogelijk is. Ze benadrukten ook dat het terugtrekkingsakkoord nageleefd moet worden.

Onderhandelingen tussen EU en VK over toekomstige betrekkingen (achtergrondinformatie)

Volgend meerjarig financieel kader en herstelpakket

Het voorzitterschap heeft de ministers ingelicht over de trilaterale contacten met het Europees Parlement en de Commissie sinds eind augustus om de vereiste goedkeuring van het Europees Parlement voor de MFK-verordening te verkrijgen.

Het ging daarbij vooral over de nieuwe eigen middelen, de governance van NextGenerationEU, de financiële middelen voor EU-programma's en horizontale vraagstukken, zoals klimaat, gender en biodiversiteit. De onderhandelingsteams stellen alles in het werk om de besprekingen snel af te ronden.

Verschillende ministers benadrukten dat het MFK en het herstelinstrument onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ze pleitten er ook met klem voor alle procedures zo snel mogelijk te voltooien, zodat de lidstaten en regio's die door de pandemie getroffen zijn, geholpen kunnen worden en de nieuwe programma's op tijd van start kunnen gaan.

Michael Roth, Duits staatsminister bevoegd voor Europese Zaken

Het stemt mij tevreden dat we vorderingen maken in onze dialoog met het Parlement. Nu is het zaak de onderhandelingen snel tot een goed einde te brengen. De pandemie heeft onze samenlevingen en economieën stevig door elkaar geschud, en we moeten dringend onze belofte inlossen om de hardst getroffen lidstaten, regio's en sectoren te helpen.

Michael Roth, Duits staatsminister bevoegd voor Europese Zaken

Buitengewone Europese Raad, 17‑21 juli 2020

Meerjarig financieel kader: onderhandelingen (achtergrondinformatie)

COVID-19 - EU-coördinatie

De ministers hebben zich op basis van een voortgangsverslag van het voorzitterschap gebogen over de vraag hoe er op EU-niveau beter kan worden samengewerkt in verband met nationale maatregelen die het vrije verkeer van personen tijdens de COVID-19-pandemie beperken. De lidstaten stonden in grote lijnen achter de voorgestelde werkwijze voor het verzamelen en presenteren van gegevens door het ECDC, en beklemtoonden het belang van duidelijke en tijdige communicatie onderling tussen de lidstaten en met de bevolking. Ze zullen verder onderzoeken welke coördinatie er mogelijk is wat betreft risicobeoordeling, de aanwijzing van risicogebieden en drempels voor maatregelen.

De komende weken zal er verder worden toegewerkt naar een akkoord over een aanbeveling van de Raad.

Veel van onze burgers ondervinden de gevolgen van de beperkingen van het vrije verkeer van personen, of ze nu reizen voor hun werk, om gezinsredenen of als toeristen. De lidstaten herhaalden vandaag dat ze vastbesloten zijn de coördinatie van deze maatregelen te verbeteren met het oog op meer transparantie en voorspelbaarheid. De bescherming van Schengen en de eengemaakte markt is in ons aller belang.

Michael Roth, Duits staatsminister bevoegd voor Europese Zaken

Voortgangsverslag van het voorzitterschap over COVID-19 - EU-coördinatie

COVID-19: reizen en vervoer (achtergrondinformatie)

Artikel 7-procedures

In het kader van de procedure van artikel 7, lid 1, VEU heeft de Commissie de ministers toelichting gegeven bij de ontwikkelingen in Polen en Hongarijesinds eind vorig jaar. Dit jaar heeft de Raad door de COVID-19-pandemie en het gebrek aan fysieke Raadszittingen nog niet kunnen beraadslagen over de artikel 7-procedure.

De Commissie spitste haar overzicht over Polen toe op de tuchtsancties voor rechters en de uitvoering van het bevel van het Hof van Justitie van 8 april 2020 over de tuchtkamer van het hooggerechtshof. Wat Hongarije betreft, schetste de Commissie de situatie op verscheidene gebieden, waaronder de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, de pluriformiteit van de media en de academische vrijheid.

Wetgevingsprogramma

De Commissie heeft haar intentieverklaring over haar ontwerpwerkprogramma voor 2021 en haar strategisch prognoseverslag voor 2020 gepresenteerd. Die zullen worden meegenomen tijdens het komende overleg over de meerjarenprogrammering tussen de EU-instellingen.

Informatie over de zitting

Zitting nr. 3770

Brussel

22 september 2020

10:00

Vooraf (documenten)

Voorlopige agenda

Lijst van A-punten, Niet-wetgevingswerkzaamheden

Voorlopige lijst van A-punten, niet-wetgevingswerkzaamheden, toevoeging 1

Achtergrondnota Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN FR

Resultaten van de Raadszitting

Resultaten van de Raadszitting Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Deelnemerslijst Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven