r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gemeenschappelijk Europees luchtruim: voor een duurzamer en veerkrachtiger luchtverkeersbeheer

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020.

Kort na de Europese Green Deal, stelt de Europese Commissie vandaag een verbetering van het regelgevingskader voor het gemeenschappelijk Europees luchtruim voor. Doel hiervan is het beheer van het Europese luchtruim te moderniseren en duurzamere en efficiëntere vliegroutes te creëren. Hierdoor zullen de emissies van het luchtvervoer tot 10 % lager komen te liggen.

Nu het luchtverkeer scherp is teruggevallen ten gevolge van de coronapandemie, zal de grotere veerkracht die met dit voorstel wordt beoogd, het gemakkelijker maken om de verkeerscapaciteit aan te passen aan de vraag.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “Nu zigzaggen vliegtuigen soms tussen verschillende luchtruimblokken, met grotere vertragingen en meer brandstofverbruik tot gevolg. Een efficiënt systeem voor het beheer van het luchtverkeer betekent dat directere routes kunnen worden gevolgd en minder energie wordt verbruikt, wat dan weer leidt tot minder emissies en lagere kosten voor luchtvaartmaatschappijen. Het voorstel van vandaag om het gemeenschappelijk Europees luchtruim te herzien, zal er niet alleen toe bijdragen dat de emissies van de luchtvaart tot 10 % lager komen te liggen, door beter beheer van vliegroutes, maar zal ook de digitale innovatie stimuleren door de markt voor gegevensdiensten in de sector open te stellen. Dankzij de voorgestelde nieuwe regels kan onze luchtvaartsector een stap zetten op weg naar de gelijktijdige groene en digitale transities.

Als de capaciteit van de luchtverkeersleiding niet wordt aangepast, zou dit leiden tot extra kosten, vertragingen en CO2-emissies. In 2019 kostten vertragingen alleen al 6 miljard euro aan de EU, en veroorzaakten ze 11,6 miljoen ton (Mt) extra CO2. Door piloten te verplichten om in overbelast luchtruim te vliegen in plaats van een directe route te nemen, worden onnodige CO2-emissies veroorzaakt. Dit is ook het geval wanneer luchtvaartmaatschappijen langere routes nemen om heffingszones met hogere tarieven te vermijden.

De Europese Green Deal, samen met nieuwe technologische ontwikkelingen zoals een ruimer gebruik van drones, hebben ervoor gezorgd dat digitalisering en decarbonisatie centrale thema's van het luchtvervoersbeleid van de EU zijn geworden. Het terugdringen van de emissies blijft echter een grote uitdaging voor de luchtvaart.

Het gemeenschappelijk Europees luchtruim effent de weg voor een optimale benutting van het Europees luchtruim, met behulp van moderne technologieën. Het zorgt voor een gezamenlijk netwerkbeheer dat luchtruimgebruikers in staat stelt routes te volgen die vanuit milieuoogpunt optimaal zijn. Het maakt ook digitale diensten mogelijk die niet noodzakelijk de aanwezigheid van lokale infrastructuur vereisen.

Om veilige en kosteneffectieve luchtverkeersbeheersdiensten te garanderen, stelt de Commissie onder meer de volgende maatregelen voor:

  • versterking van het Europese netwerk en het beheer ervan, om congestie en suboptimale vluchtroutes te voorkomen;
  • bevordering van een Europese markt voor gegevensdiensten die nodig zijn voor beter luchtverkeersbeheer;
  • stroomlijning van de economische regulering van luchtverkeersdiensten die namens lidstaten worden verleend, om de duurzaamheid en veerkracht te bevorderen;
  • betere coördinatie bij het definiëren, ontwikkelen en uitrollen van innoverende oplossingen.

Volgende stappen

Dit voorstel zal ter beraadslaging aan de Raad en het Parlement worden voorgelegd; de Commissie hoopt dat dit zo snel mogelijk zal worden afgerond.

Na de definitieve vaststelling van het voorstel, moeten, samen met deskundigen, uitvoerings- en gedelegeerde handelingen worden opgesteld om de meer gedetailleerde technische kwesties aan te pakken.

Achtergrond

In 2004 werd het initiatief voor een gemeenschappelijk Europees luchtruim opgestart, om de versnippering van het luchtruim in Europa tegen te gaan en de prestaties van het luchtverkeersbeheer, wat veiligheid, capaciteit, kostenefficiëntie en milieu betreft, te verbeteren. In 2013 heeft de Commissie een herziening van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (SES 2+) voorgesteld, maar de onderhandelingen daarover zijn sinds 2015 geblokkeerd in de Raad. In 2019 werd een groep van wijzen opgericht, samengesteld uit 15 deskundigen uit het vakgebied, om de huidige situatie en de toekomstige behoeften op het gebied van luchtverkeersbeheer in de EU te beoordelen. Deze groep heeft verscheidene aanbevelingen gedaan. Vervolgens heeft de Commissie nieuwe maatregelen opgenomen in haar tekst van 2013 en een afzonderlijk voorstel tot wijziging van de EASA-basisverordening opgesteld. De nieuwe voorstellen gaan vergezeld van een werkdocument van de diensten van de Commissie, dat vandaag wordt gepresenteerd.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: Gemeenschappelijk Europees luchtruim: voor een efficiënt en duurzaam luchtverkeersbeheer


Terug naar boven