r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staat van de Europese Unie 2020 ambitieus

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op dinsdag 22 september 2020.

Op woensdag 16 september heeft de Voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen haar eerste Staat van de Europese Unie uitgesproken in het Europees Parlement. De jaarlijkse Staat van de Europese Unie - een soort “Europese troonrede” - is de toespraak waarin de Voorzitter van de Europese Commissie nieuwe beleidsinitiatieven aankondigt die het volgende kalenderjaar als EU-voorstellen zullen worden uitgebracht.

Zij kondigde aan dat er een verhoging komt van de klimaatdoelstelling voor emissiereductie van 40 naar 55% in 2030. Alle klimaat- en energiewetgeving wordt hiertoe herzien voor de zomer van 2021. Een Europees Bauhaus wordt opgericht dat streeft naar een duurzame stijl van architectuur. Ook meldde ze dat het programma EU4Health versterkt moet worden als antwoord op het coronavirus, dat er een nieuw agentschap voor biomedisch onderzoek komt, en dat het tijd wordt om over de competenties inzake gezondheidszorg te spreken.

Ten aanzien van migratie meldde ze dat de Dublinverordening zal worden afgeschaft. Komende woensdag zal een nieuw migratiepact gepubliceerd worden. Ze gaf ook aan dat de Europese Commissie begin volgend jaar met digitale belastingen zal komen als dit niet op wereldschaal gebeurt. Ten slotte kondigde ze aan dat er een Europese antiracismecoördinator en een Europees antiracismeactieplan komt.

In het debat dat hierop volgde ontving Von der Leyen veel steun vanuit de Europarlementariërs, al was er ook kritiek dat het niet ver genoeg ging of dat het juist te ver ging. Wel benadrukten velen dat rechtsstatelijkheid een voorwaarde moet zijn voor het ontvangen van geld, dat eigen middelen noodzakelijk zijn en dat klimaatmaatregelen en een sterk migratiebeleid nu urgent zijn. De Raad werd aangesproken op de trage besluitvorming, besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid in plaats van bij unanimiteit is daarom volgens verschillende fracties noodzakelijk om adequaat te kunnen optreden als EU.

Zie voor de volledige speech hier. Zie ook een toegewijde website, de intentiebrief, een persbericht en een factsheet.


Terug naar boven