r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement vraagt meer steun voor regio’s met oog op succesvolle energietransitie

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 17 september 2020.

EP is klaar om onderhandelingen met de Raad te beginnen over de oprichting van het Just Transition Fund om de maatschappelijke gevolgen van de transitie naar een groene economie te beperken.

Op woensdag 16 september hebben de Europarlementsleden hun standpunt ten aanzien van het voorstel van de Commissie over het Fonds voor een rechtvaardige transitie (Just Transition Fund, JTF) aangenomen. Er waren 417 stemmen voor, 141 tegen en 138 onthoudingen.

Het Europees Parlement dringt aan op aanzienlijk meer middelen voor het JTF uit de EU-begroting voor 2021-2027 (25 miljard EUR in prijzen van 2018 ten opzichte van het voorstel van de Commissie van 11 miljard EUR en de door de Europese Raad goedgekeurde vermindering tot 7,5 miljard EUR). Dit bedrag moet worden aangevuld met 32 miljard EUR in huidige prijzen, zoals voorgesteld in het kader van het herstelinstrument voor de EU.

Daarnaast hebben de Parlementsleden een aantal belangrijke ontwerpaanbevelingen van de Commissie regionale ontwikkeling goedgekeurd:

  • het verlenen van steun aan mensen, de economie en het milieu;
  • de oprichting van een groen beloningsmechanisme waarbij 18 % van het totaalbedrag van het fonds wordt toegewezen aan lidstaten die hun broeikasgasuitstoot sneller terugdringen dan andere;
  • de toewijzing van 1 % van het totaalbedrag aan eilanden, en 1 % aan ultraperifere gebieden;
  • een medefinancieringspercentage van maximaal 85 % van de kosten voor Europese projecten die in aanmerking komen voor bijstand;
  • de mogelijkheid om middelen uit andere cohesiefondsen op vrijwillige basis over te dragen;
  • de uitbreiding van het toepassingsgebied tot micro-ondernemingen, duurzaam toerisme, sociale infrastructuur, universiteiten en openbare onderzoeksinstellingen, technologieën om energie op te slaan, stadsverwarming met een lage uitstoot, slimme en duurzame mobiliteit, digitale innovatie, zoals digitale en precisielandbouw, projecten ter bestrijding van energiearmoede, en cultuur, onderwijs en gemeenschapsvorming;
  • een uitzondering voor investeringen in activiteiten in verband met aardgas, voor gebieden die sterk afhankelijk zijn van de winning en verbranding van steenkool, bruinkool, olieschalie of turf, op voorwaarde dat deze activiteiten overeenkomstig de taxonomieverordening als ecologisch duurzaam worden aangemerkt en aan zes cumulatieve voorwaarden voldoen.

Bovendien zal slechts 50% van de nationale toegewezen bedragen beschikbaar zijn voor landen die zich nog niet hebben vastgelegd op een nationale doelstelling voor klimaatneutraliteit voor 2050, totdat een dergelijke doelstelling is vastgesteld.

Citaat

Rapporteur Manolis Kefalogiannis (EVP, GR) zei: “In het kader van de Europese Green Deal wil de EU de regio’s die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en koolstofintensieve industrieën omvormen op sociaal-economisch gebied. Op 6 juli keurde de Commissie regionale ontwikkeling het ontwerpverslag tot oprichting van het Fonds voor een rechtvaardige transitie in zijn geheel goed. Het JTF zal een belangrijk onderdeel worden van het cohesiebeleid van de EU. We zijn nu klaar om met de interinstitutionele onderhandelingen van start te gaan. Tegelijk zal het JTF nauw verband houden met het MFK 2021-2027 en het nieuwe herstelinstrument Next Generation EU.”

Volgende stappen

De interinstitutionele onderhandelingen zullen naar verwachting zo snel mogelijk van start gaan. Alle aangelegenheden zullen worden besproken, met uitzondering van de financiële middelen. Die moeten namelijk parallel met de gesprekken over het meerjarig financieel kader (MFK) worden overeengekomen.

Achtergrond

In januari publiceerde de Commissie een wetgevingsvoorstel over het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF). Dit was het eerste wetgevingsvoorstel waarin de prioriteiten van de Europese Green Deal zijn opgenomen. Vervolgens maakte de Commissie in mei een gewijzigd voorstel bekend, met meer middelen voor het fonds.

De Commissie regionale ontwikkeling heeft gevraagd om zowel het ontwerpverslag als het mandaat voor de onderhandelingen rechtstreeks in stemming te brengen tijdens de plenaire vergadering van het EP. Doel is de onderhandelingen met de Raad zo snel mogelijk van start te laten gaan. Verwerpt het Parlement als geheel het besluit van de commissie om de onderhandelingen te beginnen, dan kan op grond van artikel 71 alleen tijdens de eerstvolgende plenaire vergadering over het verslag worden gestemd. Dit zou de onderhandelingen tussen het Parlement, de Raad en de Commissie vertragen.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven