r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie test gatewaydienst voor interoperabiliteit van nationale contacttracerings- en waarschuwingsapps

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 14 september 2020.

Om het potentieel van mobiele contacttracerings- en waarschuwingsapps optimaal te benutten en daarmee besmettingsketens te onderbreken en levens te redden, zet de Commissie een gatewaydienst voor interoperabiliteit op die nationale apps in de hele EU met elkaar verbindt. Vandaag is een belangrijke mijlpaal bereikt: een groep lidstaten begint met het testen van de infrastructuur. De Commissie heeft het startschot gegeven voor testprocedures tussen de backend-servers van de officiële apps uit Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië en Letland en een nieuwe gatewayserver.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Veel lidstaten hebben nationale contacttracerings- en waarschuwingsapps ingevoerd. Die moeten nu contact met elkaar kunnen maken. Reizen en persoonlijk contact vormen de kern van het Europese project en de eengemaakte markt. In deze tijden van pandemie kan de gateway daartoe bijdragen en levens redden.”

Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Tracerings- en waarschuwingsapps voor corona die over de grenzen heen werken, zijn krachtige tools die ons kunnen helpen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Bij een toename van het aantal besmettingen kunnen apps een aanvulling vormen op andere maatregelen, zoals meer testen en persoonlijke contacttracering. Als er genoeg gebruik van wordt gemaakt, kunnen apps ons helpen besmettingsketens te onderbreken. We blijven op alle fronten tegen de pandemie strijden.”

In the fight against coronavirus, most Member States have launched a national contact tracing and warning app, or plan to do so. De oprichting van de gateway voor interoperabiliteit door de Commissie volgt op het akkoord tussen de lidstaten over technische specificaties om een Europese oplossing te bieden voor een veilige uitwisseling van informatie tussen de backends van nationale contacttracerings- en waarschuwingsapps op basis van een gedecentraliseerde architectuur. Bijna alle in de EU ingevoerde apps vallen hieronder.

De gateway is digitale infrastructuur waarmee informatie tussen de backendservers van de nationale apps wordt overgedragen, waardoor de apps ook over de grenzen heen naadloos werken. Gebruikers hoeven dus slechts één app te installeren en kunnen een positieve infectietest melden of een waarschuwing krijgen, zelfs als zij naar het buitenland reizen.

Via de gateway worden op efficiënte wijze willekeurige identificatiecodes ontvangen en overgedragen tussen nationale apps, zodat er zo min mogelijk gegevens worden uitgewisseld en het datagebruik van de gebruikers beperkt blijft. De gateway verwerkt geen andere informatie dan de willekeurige codes die door de nationale apps worden gegenereerd. De uitgewisselde informatie wordt gepseudonimiseerd, versleuteld, tot een minimum beperkt en slechts zo lang opgeslagen als nodig is om infecties te traceren. Aan de hand van de informatie kunnen geen individuele personen worden geïdentificeerd.

De gateway wordt ontwikkeld en opgezet door T-Systems en SAP en wordt beheerd vanuit in het datacentrum van de Commissie in Luxemburg. Na de testfase zal de gateway in oktober operationeel worden.

Achtergrond

Vanaf de uitbraak van de coronapandemie evalueren de lidstaten, met de steun van de Commissie, de doeltreffendheid, de veiligheid, de privacy en de gegevensbeschermingsaspecten van digitale oplossingen om de crisis te bestrijden. Mits volledig in overeenstemming met de EU-regels en goed gecoördineerd, kunnen contacttraceringapps in alle fasen van de crisisbeheersing een cruciale rol spelen, vooral nu de meeste landen de maatregelen inzake sociale onthouding geleidelijk opheffen. Apps kunnen een aanvulling vormen op de bestaande persoonlijke contacttracering en helpen om de besmettingsketen van het virus te onderbreken. Op die manier kunnen apps helpen om levens te redden.

De lidstaten hebben met de steun van de Commissie binnen het e-gezondheidsnetwerk een EU-toolbox ontwikkeld voor het gebruik van mobiele waarschuwings- en contacttraceringapps als reactie op de coronapandemie, samen met richtsnoeren inzake gegevensbescherming voor mobiele apps. Dit maakt deel uit van een gemeenschappelijke gecoördineerde aanpak ter ondersteuning van de geleidelijke opheffing van afzonderingsmaatregelen, zoals in een aanbeveling van de Commissie uiteengezet. Om ervoor te zorgen dat contacttracerings- en waarschuwingsapps ook grensoverschrijdend werken, hebben de lidstaten met steun van de Commissie in mei overeenstemming bereikt over richtsnoeren voor interoperabiliteit en in juni over een reeks technische specificaties, en heeft de Commissie een uitvoeringsbesluit vastgesteld om een rechtsgrondslag te bieden voor het opzetten van de gatewaydienst.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: gemeenschappelijke aanpak voor veilige en efficiënte mobiele traceringsapps in de hele EU

Technische specificaties voor de interoperabiliteit van contacttraceringsapps

Interoperabiliteitsrichtsnoeren voor contacttraceringsapps

EU-toolbox voor mobiele applicaties ter ondersteuning van contacttracering in de strijd van de EU tegen COVID-19

Richtsnoeren voor volledige gegevensbescherming door apps die de pandemie bestrijden

ECDC-richtsnoeren voor mobiele apps ter ondersteuning van contactonderzoek COVID-19

Aanbeveling van de Commissie over een gemeenschappelijke toolbox voor het gebruik van technologie en gegevens om de COVID-19-crisis te bestrijden en te boven te komen

Website van de Commissie over de respons op het coronavirus

Digitale technologieën als respons op het coronavirus


Terug naar boven