r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europese Green Deal: de Commissie bereidt nieuwe initiatieven ter bevordering van de biologische landbouw voor

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 4 september 2020.

De Europese Commissie is vandaag een openbare raadpleging gestart over haar toekomstige actieplan inzake biologische landbouw. Deze sector zal een belangrijke rol spelen bij het waarmaken van de ambitie van de Europese Green Deal en bij het halen van de doelstellingen van de “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitsstrategie. Het is voor de Commissie een prioriteit om ervoor te zorgen dat de biologische landbouwsector over de juiste instrumenten en over een goed functionerend en consensueel rechtskader beschikt, wat essentieel is voor de verwezenlijking van de doelstelling dat op 25 % van de landbouwgrond biologische landbouw wordt bedreven. De nieuwe bio-verordening biedt weliswaar een solide basis, maar de nog vast te stellen secundaire wetgeving moet even degelijk zijn. Op verzoek van de lidstaten, het Europees Parlement, derde landen en andere belanghebbenden heeft de Commissie daarom vandaag ook voorgesteld de inwerkingtreding van de nieuwe bio-wetgeving met één jaar uit te stellen, van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “De “van boer tot bord”-strategie en de biodiversiteitstrategie stellen ambitieuze doelen om te waarborgen dat de landbouwsector klaar is voor de Green Deal. Biologische landbouw wordt een belangrijke bondgenoot in de transitie naar een duurzamer voedselsysteem en een betere bescherming van onze biodiversiteit. De Commissie zal de biologische sector met een passend rechts- en beleidskader ondersteunen bij het behalen van de doelstelling dat uiterlijk in 2030 ten minste 25 % van de landbouwgrond van de EU voor biologische landbouw wordt gebruikt.

Het toekomstige actieplan voor biologische landbouw, dat naar verwachting begin 2021 zal worden goedgekeurd, wordt een belangrijk instrument om de toekomstige groei van de sector te begeleiden. In haar “van boer tot bord”-strategie en biodiversiteitsstrategie heeft de Commissie de doelstelling opgenomen om uiterlijk in 2030 25 % van de landbouwgrond voor biologische landbouw te gebruiken. Om dit doel te helpen bereiken, ontwikkelt en gebruikt de Europese Commissie belangrijke instrumenten:

  • Een actieplan voor biologische landbouw, dat een grote rol zal spelen bij het stimuleren van de sector, zowel op vraag- als op aanbodniveau. Het wordt georganiseerd rond drie kernpunten: stimuleren van de vraag naar biologische producten en tegelijk het vertrouwen van de consument behouden; bevorderen van de toename van het areaal voor biologische landbouw in de EU; en versterken van de rol van de biologische productie in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies, onder meer op het gebied van duurzaam hulpbronnenbeheer. De openbare raadpleging die vandaag van start is gegaan, heeft tot doel feedback over het ontwerpplan te verzamelen van burgers, nationale autoriteiten en relevante belanghebbenden. De vragenlijst zal twaalf weken online beschikbaar zijn, tot en met 27 november 2020.
  • De nieuwe bio-wetgeving, die de veranderende aard van deze snel groeiende sector zal weerspiegelen. De nieuwe regels zijn bedoeld om eerlijke concurrentie voor landbouwers te waarborgen, fraude te voorkomen en het vertrouwen van de consument te behouden. Met het oog op een vlotte overgang van de huidige naar de toekomstige wetgeving en om de sector en de lidstaten in staat te stellen helemaal klaar te zijn om de nieuwe regels toe te passen, heeft de Commissie voorgesteld de inwerkingtreding ervan met een jaar uit te stellen. Om het uitstel werd oorspronkelijk verzocht door de lidstaten, het Europees Parlement, derde landen, en andere belanghebbende partijen, vanwege de complexiteit en het belang van de secundaire wetgeving in voorbereiding. Als gevolg van de coronaviruscrisis zijn de werkzaamheden aan de secundaire wetgeving vertraagd. Het uitstel zal voldoende tijd bieden voor de nodige uitgebreide raadplegingen en onderzoeken van de wetgeving.
  • Het EU-afzetbevorderingsbeleid voor agrovoeding, dat de Europese landbouwsector ondersteunt door de hoogwaardige kenmerken ervan onder de aandacht te brengen op de interne markt en in derde landen. De Commissie is van plan om in het kader van het afzetbevorderingsbeleid voor 2021 een specifiek budget van 40 miljoen euro uit te trekken voor biologische landbouw. Dit budget is bestemd voor de medefinanciering van afzetbevorderingsacties en voorlichtingscampagnes over de biologische sector van de EU, om de kwaliteiten ervan onder de aandacht te brengen en de vraag te stimuleren.

Naast deze belangrijke instrumenten zal het huidige en toekomstige gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) de verdere ontwikkeling van de biologische landbouw in de EU blijven ondersteunen. Via maatregelen in het kader van de plattelandsontwikkelingsprogramma's wordt bijvoorbeeld steun geboden aan landbouwers die naar biologische landbouw willen omschakelen of deze vorm van landbouw willen blijven uitoefenen.

Achtergrond

Biologische landbouw heeft tot doel levensmiddelen te produceren met behulp van natuurlijke stoffen en procedés, waardoor deze landbouwmethode een beperkte impact op het milieu heeft. In de biologische landbouw wordt gestreefd naar het gebruik van op het landbouwbedrijf verkregen hernieuwbare hulpbronnen, de verbetering van biologische cycli binnen het landbouwsysteem, de instandhouding van biodiversiteit, het behoud van regionale ecologische evenwichten, het behoud en de verbetering van de vruchtbaarheid van de bodem, en het verantwoorde gebruik van en de juiste zorg voor het water. Daarnaast bevorderen de voorschriften voor biologische landbouw een hoog niveau van dierenwelzijn en vereisen zij dat de landbouwers voldoen aan de specifieke gedragsbehoeften van hun dieren.

Op 20 mei 2020 heeft de Commissie haar “van boer tot bord”-strategie en haar biodiversiteitsstrategie vastgesteld. In overeenstemming met de Europese Green Deal bevatten zij voorstellen voor ambitieuze maatregelen en verbintenissen van de EU om een einde te maken aan het biodiversiteitsverlies in Europa en de rest van de wereld en om onze voedselsystemen om te vormen tot de wereldwijde standaard voor concurrerende duurzaamheid en de bescherming van de gezondheid van mens en planeet alsook van de bestaansmiddelen van alle actoren in de voedselwaardeketen.

Meer informatie

Vragen en antwoorden

Biologische productie in een notendop

De toekomst is biologisch

“Van boer tot bord”-strategie

Biodiversiteitsstrategie


Terug naar boven