r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Auto-industrie: in heel Europa worden nieuwe regels voor schonere en veiligere auto's van toepassing

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 31 augustus 2020.

Vanaf morgen is de EU-verordening betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen van toepassing. In de verordening, die in mei 2018 is aangenomen, wordt het voorgaande typegoedkeurings- en markttoezichtsysteem ingrijpend herzien en aangescherpt. De verordening zorgt voor een betere kwaliteit en grotere onafhankelijkheid van de typegoedkeuring en het testen van voertuigen, intensievere controles van auto's die in de EU al in de handel zijn, en versterking van het gehele systeem met meer Europees toezicht.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Europeanen verwachten terecht in de schoonste en veiligste auto's te rijden. Dat houdt in dat de controles van de auto's die in de handel worden gebracht en op onze wegen rijden, de strengste moeten zijn. Het betekent ook dat er daadwerkelijke handhaving en toezicht op Europees niveau moet zijn; daarom zal de Commissie van nu af aan auto's kunnen controleren, EU-brede terugroepacties kunnen starten en boeten van maximaal 30 000 EUR per auto kunnen opleggen wanneer de wet wordt overtreden. Deze hervormingen zijn een aanvulling op onze werkzaamheden voor een schonere en veiligere mobiliteit, waarvoor in de uitdagende context van de crisis zelfs nog meer toekomstgerichte investeringen in infrastructuur en innovatie nodig zijn. Onze inspanningen om het vertrouwen van de consument te herstellen, de eengemaakte markt te versterken en de levensvatbaarheid op lange termijn en het mondiale concurrentievermogen van de Europese auto-industrie te ondersteunen, gaan hand in hand.”

Dit zijn de belangrijkste punten van de nieuwe regels:

  • Onafhankelijkheid en kwaliteit van de tests voordat een auto in de handel wordt gebracht: De technische diensten die tests en keuringen van nieuwe automodellen uitvoeren, zullen op basis van strenge criteria door een onafhankelijke instantie worden gecontroleerd om door de lidstaten als zodanig te worden aangewezen en die aanwijzing te behouden. Voor de nationale typegoedkeuringsinstanties geldt vanaf nu een systeem van collegiale toetsing om te waarborgen dat de desbetreffende regels in de gehele EU strikt worden toegepast en gehandhaafd.
  • Controles van auto's die al in de handel zijn gebracht: Het nieuwe kader biedt ook een betere controle van de voertuigen die al in de handel zijn gebracht en bij de dealers te koop zijn. Vanaf vandaag moeten de lidstaten regelmatig een minimumaantal auto's testen en kunnen zij tegen niet-conforme voertuigen op hun grondgebied voorzorgsmaatregelen treffen zonder te hoeven wachten tot de instantie die de typegoedkeuring heeft afgegeven, in actie komt.
  • Europees toezicht: Bovendien mag de Commissie vanaf nu in laboratoria of op de weg nalevings- en conformiteitscontroles van voertuigen uitvoeren. Wanneer fabrikanten de wetgeving inzake typegoedkeuring overtreden (bv. met manipulatievoorzieningen of valse verklaringen), kan de Commissie opdracht geven auto's in de gehele EU terug te roepen en die fabrikanten sancties tot 30 000 EUR per auto opleggen. Tot op heden konden alleen de nationale autoriteiten die de typegoedkeuring van de auto hadden verleend, dergelijke maatregelen opleggen.

Sinds de goedkeuring van de verordening in 2018 zijn autofabrikanten, typegoedkeuringsinstanties en andere belanghebbenden voortdurend bezig geweest met de invoering van de nieuwe regels en de aanpassing aan de strengere eisen.

De Commissie heeft het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) extra middelen verstrekt om deze nieuwe rol in het markttoezicht op zich te nemen, voor de financiering van het noodzakelijke extra personeel, de operationele kosten en de bouw van twee nieuwe laboratoria. Het JRC maakt van twee nieuwe, zeer geavanceerde laboratoria gebruik om controles uit te voeren.

ACHTERGROND

Typegoedkeuring is het proces om te certificeren dat een voertuig aan alle eisen voldoet om in de handel te worden gebracht, en om nauwgezet te controleren of fabrikanten nog steeds aan de EU-wetgeving voldoen, met inbegrip van de emissiegrenswaarden zoals vastgelegd in afzonderlijke regelgeving.

In de nasleep van het dieselgate-schandaal zijn de nieuwe typegoedkeuringsregels in 2016 door de Commissie voorgesteld en in 2018 door het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd.

Deze hervorming maakt deel uit van de algemene inspanningen van de Commissie om tot een schone, duurzame en concurrerende automobielsector te komen, zoals vastgelegd in de mededeling van de Commissie “Europa in beweging”. De initiatieven van de Commissie hebben betrekking op normen voor luchtkwaliteit en CO2, de verbetering van het testen van emissies van auto's of de ondersteuning van alternatieve brandstoffen en de productie van accu's en de verdediging van het concurrentievermogen van de Europese industrie.

Nadere informatie

Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf

Reeds bekendgemaakte FAQ's over de nieuwe EU-regels voor typegoedkeuring voor veiligere en schonere auto's (in het Engels)


Terug naar boven