r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Handelsovereenkomst EU-Vietnam treedt in werking

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 31 juli 2020.

De uitvoer van de EU naar Vietnam zal vanaf morgen 1 augustus minder worden belast. Dat is het onmiddellijke gevolg van de inwerkingtreding van de handelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, die uiteindelijk zal leiden tot de afschaffing van de rechten op 99 % van alle goederen die tussen de twee partijen worden verhandeld. Het wordt ook makkelijker voor Europese bedrijven om in Vietnam zaken te doen: zij zullen nu op gelijke voet met hun lokale concurrenten kunnen investeren en meedingen naar overheidsopdrachten. Dankzij sterke, juridisch bindende en afdwingbare bepalingen op het gebied van duurzame ontwikkeling gaan de economische voordelen van de nieuwe overeenkomst samen met garanties voor de eerbiediging van de rechten van werknemers, de bescherming van het milieu en de naleving van de Overeenkomst van Parijs inzake het klimaat.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, verklaarde: “De Europese economie moet nu elke kans gebruiken om weer op krachten te komen na de crisis die het coronavirus heeft teweeggebracht. Handelsovereenkomsten zoals die met Vietnam die vandaag van kracht wordt, bieden onze ondernemingen de kans toegang te krijgen tot nieuwe opkomende markten en banen te creëren voor Europeanen. Ik ben er stellig van overtuigd dat deze overeenkomst ook de mensen in Vietnam de gelegenheid zal bieden om te profiteren van een welvarender economie en getuige te zijn van een positieve verandering en een versterking van hun rechten als werknemers en burgers in hun eigen land.”

Phil Hogan, de EU-commissaris voor Handel, zei: “Vietnam maakt nu deel uit van een club van 77 landen die handel drijven met de EU onder bilateraal overeengekomen preferentiële voorwaarden. De overeenkomst versterkt de economische banden van de EU met de dynamische regio Zuidoost-Azië en biedt een aanzienlijk economisch potentieel dat zal bijdragen tot het herstel na de coronacrisis. Maar zij laat ook zien dat handelsbeleid een kracht ten goede kan zijn. Dankzij onze handelsbesprekingen heeft Vietnam al veel inspanningen geleverd om zijn staat van dienst op het gebied van arbeidsrechten te verbeteren, en ik vertrouw erop dat het land de meest noodzakelijke hervormingen zal doorzetten.”

De overeenkomst tussen de EU en Vietnam is de meest uitgebreide handelsovereenkomst die de EU ooit met een ontwikkelingsland heeft gesloten. In de overeenkomst wordt ten volle rekening gehouden met de ontwikkelingsbehoeften van Vietnam door het land een langere periode van tien jaar te geven om zijn rechten op de invoer uit de EU af te schaffen. Daarentegen zal een groot aantal belangrijke uitvoerproducten van de EU, zoals farmaceutische producten, chemische stoffen of machines, reeds vanaf de inwerkingtreding van de overeenkomst voor rechtenvrije invoer in aanmerking komen. Op agrovoedingsproducten zoals rundvlees of olijfolie zullen over drie jaar geen rechten meer worden geheven, terwijl dit over maximaal vijf jaar het geval zal zijn voor zuivel, groenten en fruit. Uitgebreide bepalingen voor samenwerking op sanitair en fytosanitair gebied zullen het mogelijk maken de markttoegang voor EU-bedrijven middels transparantere en snellere procedures te verbeteren. De overeenkomst bevat ook specifieke bepalingen om de regelgevende belemmeringen voor de uitvoer van auto's uit de EU aan te pakken en biedt bescherming tegen namaak voor 169 traditionele Europese levensmiddelen en dranken — waaronder kaas (bv. roquefort), wijn (port en sherry), likeur (Irish cream) en ham (parmaham) — die als geografische aanduidingen worden erkend.

Tegelijkertijd benadrukt de handelsovereenkomst een sterke wil aan beide zijden om zich in te zetten voor het milieu en de sociale rechten. Er worden hoge normen gesteld op het gebied van arbeids-, milieu- en consumentenbescherming, terwijl een “race naar de bodem” met het oog op het bevorderen van handel of investeringen wordt voorkomen.

In het kader van de overeenkomst hebben de twee partijen toegezegd de acht fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) te ratificeren en ten uitvoer te leggen, en de beginselen van de IAO inzake de grondrechten op het werk te eerbiedigen, te bevorderen en effectief toe te passen; de Overeenkomst van Parijs en andere internationale milieuovereenkomsten uit te voeren en te werken aan de instandhouding en het duurzame beheer van de wilde flora en fauna, de biodiversiteit, bosbouw en visserij; en een onafhankelijk maatschappelijk middenveld te betrekken bij het toezicht op de uitvoering van deze verbintenissen door beide partijen. Vietnam heeft al vooruitgang geboekt met deze toezeggingen door in juni 2019 IAO-Verdrag nr. 98 inzake collectieve onderhandelingen te ratificeren en in juni 2020 IAO-Verdrag nr. 105 betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid. Het land heeft in november 2019 ook een herziene arbeidswet aangenomen en heeft bevestigd dat het resterende fundamentele IAO-Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid uiterlijk in 2023 zal worden geratificeerd.

In de handelsovereenkomst wordt ook een institutionele en juridische band gelegd met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, die het mogelijk maakt passende maatregelen te nemen bij ernstige schendingen van de mensenrechten.

Voordat de handelsovereenkomst in werking kon treden, is zij door de EU-lidstaten in de Raad goedgekeurd en in juni 2019 ondertekend, terwijl het Europees Parlement er in februari 2020 zijn goedkeuring aan gaf.

Achtergrond

Vietnam is na Singapore de op één na grootste handelspartner van de EU in de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten (Asean), met een jaarlijkse handel in goederen ter waarde van €45,5 miljard (in 2019) en een handel in diensten ter waarde van rond de €4 miljard (in 2018).

De belangrijkste producten die de EU uitvoert naar Vietnam zijn hoogtechnologische producten, waaronder elektrische machines en apparatuur, vliegtuigen, voertuigen en farmaceutische producten. De belangrijkste producten die Vietnam uitvoert naar de EU zijn elektronica, schoeisel, textiel en kleding, naast koffie, rijst, vis, schaal- en schelpdieren en meubels.

Met een totaalbedrag aan buitenlandse directe investeringen van €7,4 miljard (2018) is de EU een van de grootste buitenlandse investeerders in Vietnam. De meeste EU-investeringen hebben betrekking op industriële verwerking en productie.

Na de recente overeenkomst met Singapore is de overeenkomst met Vietnam de tweede handelsovereenkomst die de EU met een lidstaat van de Asean heeft gesloten. De overeenkomst vormt een belangrijke mijlpaal in de betrokkenheid van de EU ten aanzien van Azië, in aanvulling op de reeds bestaande overeenkomsten met Japan en de Republiek Korea.

Meer informatie

Memo: De handelsovereenkomst EU-Vietnam

Handelsovereenkomst EU-Vietnam (specifieke website)

Informatiebladen: voordelen van de handelsovereenkomst tussen de EU en Vietnam, landbouw, normen en waarden

Voorbeelden van kleine Europese ondernemingen die nu zaken doen met Vietnam

Handel in uw omgeving: Gedetailleerde factsheets over de handel van alle EU-landen met Vietnam

Infografiek


Terug naar boven