r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoering veiligheidsunie: initiatieven ter bestrijding van seksueel misbruik van kinderen, drugs en illegale vuurwapens

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020.

Vandaag presenteert de Commissie 3 onmiddellijke initiatieven om de strategie voor de veiligheidsunie uit te voeren: een EU-strategie voor een doeltreffender bestrijding van kindermisbruik; een nieuwe drugsagenda en nieuw actieplan van de EU inzake drugs en een EU-actieplan inzake de handel in vuurwapens. De bedreigingen op deze gebieden vereisen stuk voor stuk resolute maatregelen op EU-niveau, aangezien zij grensoverschrijdend van aard zijn en zich zowel online als offline voordoen. Zij zijn ook verergerd door de corona-pandemie. Met name het seksueel misbruik van kinderen is duidelijk ernstiger geworden als gevolg van fysiek isolement en de toegenomen activiteit online. De strijd tegen de illegale handel in drugs en vuurwapens is van cruciaal belang voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad, een topprioriteit op het gebied van interne veiligheid in heel Europa.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze: “De pandemie heeft velen economische schade berokkend, maar de georganiseerde misdaad gaat het juist voor de wind. Eenieder die geld verdient met het veroorzaken van ellende en schade door de handel in illegale drugs en vuurwapens of gruwelijk beeldmateriaal verspreidt van seksueel misbruik van kinderen, moet een halt worden toegeroepen en aangeklaagd. Interne veiligheid is een centrale pijler van de EU-strategie voor de veiligheidsunie om Europeanen te beschermen en onze manier van leven te promoten. Met deze drie initiatieven zetten wij een strategische visie onmiddellijk om in concrete maatregelen.”

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson: “Het misbruik van kinderen en seksueel misbruik online is een weerzinwekkend misdrijf. De corona-pandemie heeft het probleem nog verergerd. Vandaag kan ik meedelen dat wij wetgeving zullen voorstellen om onlineplatforms te verplichten het delen van deze illegale inhoud op te sporen en te melden. We zullen ook nadenken over de mogelijke oprichting van een nieuw Europees centrum om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen en tegen te gaan, zodat Europa het voortouw kan blijven nemen in de strijd tegen misbruik. Tegelijkertijd komen wij met concrete maatregelen ter versterking van onze strijd tegen de illegale handel in drugs en vuurwapens. Deze handel vergiftigt onze samenleving.”

EU-strategie voor een doeltreffender bestrijding van kindermisbruik

Naar schatting een op de vijf kinderen in Europa is slachtoffer van een of andere vorm van seksueel geweld. Er zijn aanwijzingen dat de corona-pandemie het probleem voor veel kinderen die met misbruikers samenleven nog erger heeft gemaakt. Het aantal meldingen van seksueel misbruik van kinderen op internet in de EU is toegenomen van 23 000 in 2010 tot meer dan 725 000 in 2019. Europol heeft geconstateerd dat de corona-pandemie samengaat met een toename van het online delen van beelden van misbruik.

Om de bestaande EU-activiteiten ter bescherming van kinderen tegen seksueel misbruik aan te vullen en te verbeteren en om nieuwe problemen, zoals de onvoorziene risico's van end-to-end encryptie, aan te pakken, stelt de Commissie een nieuwe strategie voor om seksueel misbruik van kinderen zowel offline als online te bestrijden.

In het kader van de strategie wordt een aantal initiatieven voor de periode 2020-2025 voorgesteld, die zijn gericht op:

 • Betere coördinatie door onmiddellijk een studie aan te vangen naar de mogelijke oprichting van een nieuw Europees Centrum inzake seksueel misbruik van kinderen. Het centrum zou moeten voortbouwen op de beste praktijken van soortgelijke centra elders in de wereld, zoals het National Center for Missing and Exploited Children in de VS, en zou meldingen van kindermisbruik van ondernemingen kunnen ontvangen, preventie kunnen ondersteunen en kunnen helpen om slachtoffers bij te staan. Daarnaast kan de samenwerking met de sector worden voortgezet via het EU-internetforum. Ook de verbetering van de bescherming van kinderen wereldwijd door de bevordering van samenwerking tussen de diverse belanghebbenden via de WePROTECT Global Alliance to End Child Sexual Exploitation Online, vormt een prioriteit.
 • Preventie, door iets te doen aan het feit dat onderzoek naar wat mensen tot strafbare feiten brengt schaars en versnipperd is, en dat de wisselwerking tussen onderzoekers en beroepsbeoefenaars minimaal is. De Commissie zal zich inzetten voor de totstandkoming van een preventienetwerk ter ondersteuning van sterkere banden tussen onderzoek en praktijk (met name op het gebied van programma's voor mensen die vrezen dat zij een strabaar feit zouden kunnen plegen) en voor specifieke bewustmakingscampagnes en specifiek mediamateriaal zorgen.
 • Een sterk rechtskader, met inbegrip van de volledige uitvoering van de bestaande EU-wetgeving ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen (Richtlijn 2011/93), de vaststelling van lacunes in de wetgeving, beste praktijken en prioritaire acties en het in overweging nemen van nieuwe wetgeving, met name om aanbieders van onlinediensten te verplichten bekend materiaal op het gebied van seksueel misbruik op te sporen en aan de desbetreffende overheidsinstanties te melden.
 • Een krachtiger rechtshandhavingsrespons, met inbegrip van een innovatiecentrum en -laboratorium, dat door Europol moet worden opgezet, inzet voor de oprichting van een Europees centrum voor de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en financiering van de ontwikkeling van digitale capaciteiten van rechtshandhavingsinstanties in de lidstaten.

De nieuwe agenda en het nieuwe actieplan van de EU inzake drugs 2021-2025

De markt voor illegale drugs heeft alleen al in Europa een geschatte handelswaarde van 30 miljard euro per jaar. De sociale kosten inzake mensenlevens, bestaansmiddelen en volksgezondheid zijn ongekend. De beschikbaarheid en productie van drugs in de EU blijven omvangrijk. In onze onderling verbonden wereld heeft de betrokkenheid van georganiseerde criminele groepen tot gevolg dat het drugsprobleem steeds mondialer wordt. Dit vereist een beter gecoördineerd optreden om de veiligheids- en gezondheidsgevolgen van de drugshandel en het drugsgebruik aan te pakken teneinde de Europeanen beter te beschermen.

De nieuwe agenda en het nieuwe actieplan van de EU inzake drugs 2021-2025 bevatten het beleidskader en de prioriteiten voor het optreden in de komende 5 jaar. De EU-agenda inzake drugs omvat een aantal strategische prioriteiten. De agenda zal vooral gericht zijn op:

 • Versterkte veiligheidsmaatregelen die gericht zijn op alle aspecten van de illegale handel in drugs, variërend van georganiseerde criminele groepen tot het beheer van de buitengrenzen en illegale distributie en productie.
 • Betere preventie, waaronder voorlichting over de schadelijke effecten van drugs, met name waar het gaat om het raakvlak tussen drugsgebruik, geweld en andere vormen van criminaliteit; en
 • De aanpak van drugsgerelateerde schade via toegang tot behandeling, risico- en schadebeperking, en een evenwichtige benadering van het probleem van drugs in gevangenissen.

De agenda en het actieplan van de EU inzake drugs zullen de empirisch onderbouwde, geïntegreerde en evenwichtige aanpak van de terugdringing van vraag en aanbod versterken door middel van een alomvattende, multidisciplinaire benadering die de wetenschappelijke, ecologische, sociaalpolitieke, technologische en internationale dimensies van de kwestie bestrijkt, met inachtneming van de gevolgen van de corona-pandemie voor het drugsfenomeen.

Het nieuwe actieplan inzake de handel in vuurwapens

De proliferatie en de beschikbaarheid van illegale vuurwapens vergroten het gevaar van zware en georganiseerde misdaad, met inbegrip van terroristische aanslagen, en houden vaak verband met illegale drugshandel, mensenhandel, migrantensmokkel, valsemunterij, milieucriminaliteit of georganiseerde vermogenscriminaliteit. De EU heeft al een aantal jaren activiteiten ter bestrijding van de illegale handel in vuurwapens gecoördineerd, maar er blijven zich nieuwe dreigingen voordoen die nieuwe maatregelen vergen. Het nieuwe actieplan inzake de handel in vuurwapens richt zich op 4 prioriteiten:

 • Waarborgen van het rechtskader om de risico's van het verleggen van de handel in vuurwapens van de legale naar de zwarte markt te beperken;
 • Verbeteren van de kennis over de dreiging en het aanpakken van het gebrek aan vergelijkbare statistieken over incidenten met en inbeslagname van wapens in de hele EU;
 • Versterking van de rechtshandhaving teneinde mensenhandelaars een halt toe te roepen;
 • Versterking van de internationale samenwerking, met een krachtige reeks maatregelen die gericht zijn op Zuidoost-Europa.

Achtergrond

Deze vandaag goedgekeurde initiatieven maken deel uit van de strategie voor de veiligheidsunie. Het doel is een multidisciplinaire, gecoördineerde en geïntegreerde aanpak inzake veiligheid tot stand te brengen. Deze strategie bevat de strategische en onderling afhankelijke prioriteiten op het gebied van veiligheid waarmee in de periode 2020-2025 op EU-niveau vooruitgang moet worden geboekt.

Meer informatie

Vragen en antwoorden: uitvoering veiligheidsunie

Persbericht: EU-strategie voor de veiligheidsunie: koppelen van informatie in een nieuw veiligheidsecosysteem

Mededeling over de EU-strategie voor de veiligheidsunie

Over de strijd tegen seksueel misbruik van kinderen:

Over de bestrijding van illegale drugs:

Over de bestrijding van de illegale handel in vuurwapens:


Terug naar boven