r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Respons op het coronavirus: de kapitaalmarkten inzetten voor het herstel van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 24 juli 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag een herstelpakket voor de kapitaalmarkten goedgekeurd, als onderdeel van de algehele corona-herstelstrategie van de Commissie. Op 28 april had de Commissie al een bankenpakket voorgesteld om de kredietverlening door banken aan huishoudens en bedrijven in de hele EU te vergemakkelijken. De maatregelen van vandaag moeten het voor kapitaalmarkten gemakkelijker te maken om Europese bedrijven te helpen de crisis te boven te komen. Het pakket stelt gerichte wijzigingen van de regels voor de kapitaalmarkten voor, zodat grotere investeringen in de economie worden gestimuleerd, snelle herkapitalisatie van bedrijven mogelijk wordt en het vermogen van banken om het herstel te financieren, wordt vergroot.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “Wij zetten onze inspanningen voort om burgers en bedrijven in de EU tijdens de coronacrisis en het daaropvolgende herstel te helpen. Een manier om dat te doen is bedrijven te helpen kapitaal aan te trekken op publieke markten. De gerichte wijzigingen van vandaag zullen het voor onze bedrijven gemakkelijker maken om de financiering te krijgen die zij nodig hebben en in onze economie te investeren. De kapitaalmarkten zijn van vitaal belang voor het herstel, want overheidsfinanciering alleen zal niet genoeg zijn om onze economieën er bovenop te helpen. Wij zullen in september een breder actieplan voor de kapitaalmarktenunie presenteren.

Het pakket bevat gerichte aanpassingen in de prospectusverordening, MiFID II en de securitisatieregels. Alle wijzigingen betreffen de kern van het project voor de kapitaalmarktenunie, dat gericht is op een betere integratie van de nationale kapitaalmarkten en het waarborgen van gelijke toegang tot investeringen en financieringsmogelijkheden in de hele EU.

Gerichte wijzigingen in de prospectusregeling - het EU-herstelprospectus: gemakkelijk op te stellen - gemakkelijk te lezen - gemakkelijk te controleren

Een prospectus is een document dat bedrijven aan hun beleggers moeten bekendmaken wanneer zij aandelen en obligaties uitgeven. De Commissie stelt vandaag voor om een “EU-herstelprospectus” - een verkort soort prospectus - in te voeren voor bedrijven die een goede staat van dienst hebben op de publieke markt. Dit tijdelijke prospectus zou voor bedrijven gemakkelijk op te stellen zijn, voor beleggers gemakkelijk te lezen en voor de bevoegde nationale autoriteiten gemakkelijk te controleren. De lengte van een prospectus zou worden verkort van honderden bladzijden tot slechts 30 bladzijden. Dit zal bedrijven helpen kapitaal aan te trekken - bv. via aandelen - in plaats van zich dieper in de schulden te steken. Een tweede reeks gerichte wijzigingen van de prospectusverordening heeft als doel ervoor te zorgen dat banken die een essentiële rol spelen bij de financiering van het herstel van de reële economie, gemakkelijker fondsen kunnen werven.

Gerichte wijzigingen in de MiFID II-vereisten voor Europese bedrijven

De Commissie stelt vandaag voor om enkele gerichte wijzigingen aan te brengen in de MiFID II-vereisten, om enkele van de administratieve lasten te verminderen waarmee ervaren beleggers in hun zakelijke relaties te maken hebben. De minder ervaren beleggers (zoals huishoudens die hun spaargeld voor hun pensioen beleggen) blijven even goed beschermd als voorheen. Deze wijzigingen betreffen een aantal vereisten die reeds bij de openbare raadpleging over MiFID/MiFIR als al te bezwarend of als een belemmering voor de ontwikkeling van de Europese markten waren aangemerkt. De huidige crisis maakt het nog belangrijker om onnodige lasten te verlichten en kansen te bieden aan opkomende markten. De Commissie stelt daarom voor de vereisten zodanig aan te passen dat wordt gezorgd voor een hoog niveau van transparantie tegenover de cliënt, maar ook voor de hoogste beschermingsnormen en aanvaardbare nalevingskosten voor Europese bedrijven. Daarnaast heeft de Commissie vandaag een openbare raadpleging geopend over wijzigingen van de gedelegeerde richtlijn MiFID II om de onderzoeksregeling voor kleine en midcap-emittenten en obligaties uit te breiden. Met name het mkb (midden- en kleinbedrijf) heeft behoefte aan een goed niveau van beleggingsonderzoek, zodat dergelijke bedrijven voldoende zichtbaarheid krijgen om nieuwe beleggers aan te trekken. Wij stellen vandaag ook een wijziging voor van de MiFID-regels die van invloed zijn op markten voor energiederivaten. Bedoeling is bij te dragen aan de ontwikkeling van in euro luidende energiemarkten - wat belangrijk is voor de internationale rol van de euro - alsook het voor Europese bedrijven mogelijk te maken om hun risico's te dekken, terwijl de integriteit van grondstoffenmarkten, vooral voor landbouwproducten, wordt gevrijwaard.

Gerichte wijzigingen in de securitisatieregels

De Commissie stelt vandaag een pakket maatregelen voor tot wijziging van de securitisatieverordening en de verordening kapitaalvereisten. Securitisatie is een instrument waarmee banken leningen kunnen bundelen en omzetten in effecten die zij op de kapitaalmarkten verkopen. Het doel van deze wijzigingen is het gebruik van securitisatie in het herstel van Europa te vergemakkelijken door banken in staat te stellen meer leningen te verstrekken en niet-renderende blootstellingen van hun balans af te voeren. Het is nuttig om banken de mogelijkheid te geven een deel van het risico van leningen aan het mkb over te dragen aan de markten, zodat zij leningen aan het mkb kunnen blijven verstrekken. De Commissie stelt met name voor een specifiek kader te creëren voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde op de balans vermelde securitisatie die in aanmerking zou komen voor een prudentiële behandeling die de daadwerkelijke risico's van deze instrumenten weerspiegelt. Voorts stelt de Commissie voor om de bestaande regelgevingsbelemmeringen voor de securitisatie van niet-renderende blootstellingen weg te nemen. Dit kan banken helpen zich te ontdoen van niet-renderende blootstellingen die door de coronacrisis waarschijnlijk in omvang zullen toenemen. De veranderingen van vandaag zijn gebaseerd op uitgebreide werkzaamheden en analyses die de Europese Bankautoriteit in 2019 en 2020 heeft verricht.

Voor meer informatie

Link naar het pakket van vandaag

Vragen en antwoorden


Terug naar boven