r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP stemt alleen in met een verbeterd akkoord over EU-langetermijnbegroting

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 23 juli 2020.

Akkoord over coronaherstelfonds is "historische stap", maar EU-langetermijnprioriteiten zoals de Green Deal en de Digitale Agenda staan op het spel, vinden Europarlementariërs

In een resolutie over de uitkomst van de buitengewone Europese Raad van 17-21 juli 2020 die donderdag is aangenomen met 465 stemmen voor, 150 stemmen tegen en 67 onthoudingen, herdenken de EP-leden de slachtoffers van het coronavirus en brengen ze hulde aan iedereen die de pandemie heeft helpen bestrijden. Zij benadrukken dat "de mensen in de EU een collectieve plicht tot solidariteit hebben".

Positieve stap voor herstel op korte termijn, onvoldoende op lange termijn

In de tekst, die dient als mandaat voor de komende onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) en het herstel van de EU, verwelkomt het Parlement het akkoord van de EU-leiders over het oprichten van een coronaherstelfonds, zoals het Parlement in mei had voorgesteld, en noemt het een "historische stap voor de EU". De Europarlementariërs betreuren echter de "enorme bezuinigingen op de subsidiecomponenten" en dringen erop aan om op democratische wijze betrokken te worden bij het herstelinstrument, dat "geen formele rol toekent aan de gekozen leden van het Europees Parlement".

Wat de EU-meerjarenbegroting betreft, keuren zij de bezuinigingen op toekomstgerichte programma's af en zijn zij van mening dat deze "de fundamenten van een duurzaam en veerkrachtig herstel zullen ondermijnen." De belangrijkste EU-programma's voor klimaatbescherming, digitale transitie, gezondheid, jeugd, cultuur, onderzoek of grensbeheer "lopen het risico abrupt aanzienlijk minder financiering van te ontvangen van 2020 tot 2021" en dat de "EU-begroting als geheel vanaf 2024 onder het niveau van 2020 zal liggen, waardoor de verplichtingen en prioriteiten van de EU in gevaar komen."

Parlement kan niet instemmen met slecht akkoord

Het Parlement aanvaardt het politieke akkoord van de Europese Raad over het MFK 2021-2027 dus niet in de huidige vorm en " weigert voor voldongen feiten te worden geplaatst". De leden van het Europees Parlement zijn "bereid hun goedkeuring van het MFK op te schorten” tot er een bevredigend akkoord is bereikt in de komende onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad, bij voorkeur uiterlijk eind oktober teneinde een vlotte start van de EU-programma's vanaf 2021 te verzekeren.

In het geval echter dat een nieuw MFK niet tijdig zou worden vastgesteld, herinneren de leden van het Europees Parlement eraan dat artikel 312, lid 4, van het VWEU voorziet in een tijdelijke verlenging van het plafond van het laatste jaar van het huidige MFK (2020), en dat dit volledig verenigbaar zou zijn met het herstelplan en de vaststelling van de nieuwe MFK-programma's.

Bescherming van de rechtsstaat

Het Parlement "betreurt" ten zeerste dat de Europese Raad de inspanningen van de Commissie en het Parlement om de rechtsstaat, de grondrechten en de democratie in het kader van het MFK en het herstelplan te handhaven, aanzienlijk heeft verzwakt en herhaalt dat het Europees Parlement medewetgever is over de verordening over de Rechtsstaat.

Nieuwe bronnen van EU-inkomsten en terugbetaling van de EU-schuld

De leden van het Europees Parlement herhalen dat het Parlement niet zal instemmen met het MFK zonder een akkoord over de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de EU, met inbegrip van de invoering van een pakket nieuwe eigen middelen tegen het einde van het MFK voor 2021-2027, dat noodzakelijk is om ten minste de kosten gerelateerd aan het terugbetalingsplan van “New Generation Europe” te dekken.

Zij zijn van mening dat de staatshoofden en regeringsleiders van de EU hebben nagelaten het probleem van de terugbetaling van de financiering van het herstelinstrument aan te pakken en herinneren eraan dat zonder verdere bezuinigingen op cruciale EU-programma’s of de verhoging van nationale bijdragen van de lidstaten, het creëren van nieuwe eigen middelen de "enige aanvaardbare optie is voor het Parlement.”

Tussentijdse herziening onontbeerlijk

Het Parlement eist dat uiterlijk eind 2024 een juridisch bindende tussentijdse herziening van het MFK in werking treedt en benadrukt dat deze herziening de plafonds voor de periode 2025-2027, de invoering van extra eigen middelen en de tenuitvoerlegging van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen moet omvatten.


Delen

Terug naar boven