r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Integratie van migranten: Commissie start openbare raadpleging en oproep voor deskundigengroep voor standpunten migranten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 22 juli 2020.

De Commissie start vandaag een openbare raadpleging in de hele EU om de meningen te peilen over nieuwe maatregelen die op EU-niveau zouden kunnen worden genomen om de integratie en sociale inclusie van migranten en mensen met een migratieachtergrond te bevorderen. De Commissie lanceert tegelijk ook een oproep tot kandidaatstelling voor het lidmaatschap van een deskundigengroep bestaande uit personen met een migratieachtergrond, die zal meewerken aan de ontwikkeling en uitvoering van het migratie-, asiel- en integratiebeleid. Het is van essentieel belang dat migranten, asielzoekers en vluchtelingen hierbij worden betrokken: zo kan doeltreffender beleid worden opgezet, dat beter is afgestemd op de behoeften in de praktijk.

Vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze Margaritis Schinas: “Wanneer mensen zich in Europa vestigen, moeten zij dezelfde rechten en plichten hebben als ieder ander. Door toegang tot gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs en werk kunnen zij hun volledige potentieel ontplooien. De integratie van migranten is in ieders belang: zij bevordert sterke en harmonieuze gemeenschappen en biedt bescherming tegen isolement en segregatie. Met deze raadpleging en met het opzetten van de deskundigengroep vragen wij degenen voor wie ons beleid de meeste gevolgen heeft, om deel te nemen aan de vormgeving van dat beleid. Dat is de Europese manier van leven.”

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson: “De coronacrisis heeft eens te meer aangetoond dat migranten en vluchtelingen een cruciale bijdrage leveren aan onze samenlevingen. In heel Europa staan velen echter nog steeds voor een uitdaging als het erom gaat huisvesting te vinden of toegang te krijgen tot werk, onderwijs of gezondheidszorg. We moeten op EU-niveau meer werk maken van de integratie. Ik verzoek alle belanghebbenden, in het bijzonder migranten, asielzoekers en vluchtelingen, om op de raadpleging te reageren en ons te helpen nieuwe integratiemaatregelen op te zetten die de kwaliteit van het bestaan kunnen verbeteren en voor meer samenhang en inclusie in onze samenlevingen kunnen zorgen.”

Door middel van de raadpleging en de oproep tot kandidaatstelling wil de Commissie input verzamelen van een breed scala van belanghebbenden, waaronder nationale, regionale en lokale autoriteiten, maatschappelijke organisaties, sociale en economische partners, ondernemingen, onderwijsgevenden en opleiders, de academische wereld, culturele en sportorganisaties, migrantenorganisaties en particulieren. De resultaten van de raadpleging zullen bijdragen aan de ontwikkeling van het actieplan inzake integratie en inclusie dat in het werkprogramma van de Commissie is aangekondigd.

Op de openbare raadpleging kan tot en met 21 oktober 2020 in alle officiële EU-talen worden gereageerd. De oproep tot kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de deskundigengroep van de Commissie voor de standpunten van migranten zal openstaan tot en met 21 september 2020.

© Auteursrecht Europese Unie, 2020

Achtergrond

Een zorgvuldig beheerde migratie naar Europa draagt bij aan onze samenleving, cultuur en economie. De integratie en sociale inclusie van mensen met een migratieachtergrond is van cruciaal belang voor culturele uitwisseling en voor de cohesie van de gemeenschap. Zij draagt er ook toe bij dat tekorten aan vaardigheden en arbeidskrachten kunnen worden aangepakt en stimuleert de economische prestaties in het algemeen. Te veel migranten ondervinden momenteel in de EU problemen door werkloosheid, gebrek aan onderwijs- en opleidingsmogelijkheden en beperkte sociale interactie binnen de bredere gemeenschappen - uitdagingen die een passend overheidsbeleid in kansen kan omzetten.

De verantwoordelijkheid voor het integratiebeleid ligt in de eerste plaats bij de lidstaten. De EU heeft echter een breed scala aan maatregelen opgezet om de nationale autoriteiten, maar ook de lokale en regionale overheden en het maatschappelijk middenveld te stimuleren en te ondersteunen bij hun inspanningen om integratie te bevorderen. Dit omvat tevens gerichte financiering en instrumenten ten behoeve van de sociale en economische samenhang in de lidstaten. In 2016 heeft de Commissie een actieplan inzake de integratie van onderdanen van derde landen opgezet, dat voorziet in vijftig acties ter bevordering van integratie.

De Commissie-Von der Leyen zal een actieplan inzake integratie en inclusie presenteren. De resultaten van de openbare raadpleging en de deskundigengroep zullen als input dienen voor dat actieplan.

Meer informatie:

Openbare raadpleging over de integratie en inclusie van mensen met een migratieachtergrond

Oproep tot kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de deskundigengroep van de Commissie voor de standpunten van van migranten

Europese website over integratie


Terug naar boven