r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie geeft groen licht voor steun aan productie hernieuwbare stroom in Ierland

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 20 juli 2020.

De Europese Commissie heeft, op grond van de EU-staatssteunregels, toestemming gegeven voor een regeling om de productie van hernieuwbare stroom in Ierland te steunen De maatregel zal bijdragen aan de EU-milieudoelstellingen, zonder dat de mededinging buitensporig wordt verstoord.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Deze steunregeling voor hernieuwbare stroom zal bijdragen aan de Ierse transitie naar een koolstofarme en ecologisch duurzame economie, in lijn met de Europese Green Deal en onze staatssteunregels.

Ierland wil een nieuwe steunmaatregel invoeren met de naam Renewable Electricity Support Scheme (“RESS”). Hiermee zou de productie van stroom uit hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en fotovoltaische zonne-energie, worden gesteund. De RESS-regeling zal bijdragen aan het EU-streefdoel voor hernieuwbare energie en zal Ierland helpen zijn nationale streefdoel te halen om over te stappen naar niet-fossiele brandstoffen en tegen 2030 voor zijn elektriciteitsmix uit te komen op een aandeel van 70 % hernieuwbare energiebronnen.

Het totale budget voor deze RESS-regeling wordt geraamd op tussen 7,2 miljard EUR en 12,5 miljard EUR. De regeling loopt tot 2025. In deze periode zal steun voor de productie van hernieuwbare stroom die in het kader van het RESS wordt verleend, worden toegewezen via veilingen. Alle in aanmerking komende technologieën kunnen op deze veilingen meedingen voor subsidie. Dit moet helpen om de streefdoelen inzake hernieuwbare stroom op een kostenefficiënte wijze te verwezenlijken door de concurrentie te stimuleren. Wel heeft Ierland een voorkeursbehandeling voor een beperkt volume zonne-energie en voor offshore windenergie verdedigd met het argument dat deze technologieën in het land een potentieel voor de langere termijn hebben.

Aanvragers die voor RESS worden geselecteerd, zullen gedurende vijftien jaar steun ontvangen in de vorm van een premie bovenop de marktprijs. Op de concurrerende veilingen waarmee de steun wordt toegekend, wordt een “uitoefenprijs” vastgesteld. Wanneer de marktprijs onder deze uitoefenprijs ligt, krijgen begunstigden het verschil tussen beide prijzen betaald. Wanneer de marktprijs echter boven deze uitoefenprijs ligt, moeten begunstigden het verschil tussen beide prijzen betalen. Deze betalingen vloeien dan terug naar Ierse consumenten in de vorm van een lagere energierekening.

Om draagvlak te helpen creëren en de publieksacceptatie te helpen vergroten voor de ambitieuze Ierse doelstellingen inzake hernieuwbare energie, bevat de RESS-regeling specifieke vormen van steun voor projecten die door hernieuwbare-energiegemeenschappen worden ontwikkeld en voor gemeenschappen die openstaan voor projecten met RESS-steun. Projecten die door hernieuwbare-energiegemeenschappen worden ontwikkeld, zullen subsidies en leningen krijgen om hun projecten te kunnen uitrollen. Zij zullen ook deelnemen aan veilingen in een aparte categorie om te waarborgen dat een bepaald aantal projecten succesvol is. De gemeenschappen die projecten met RESS-steun ontvangen, zullen baat vinden bij een fonds waarin alle RESS-begunstigden zullen bijdragen en dat zal investeren in bepaalde technologieën en “duurzame doelen” zoals onderwijs, energie-efficiëntie, duurzame energie en klimaatinitiatieven in de streek waar de RESS-projecten plaatsvinden.

Ierland heeft ook een gedetailleerd evaluatieplan uitgewerkt voor de RESS-regeling, met in het bijzonder een kosten-batenanalyse van de vernieuwende maatregelen ten behoeve van hernieuwbare-energiegemeenschappen.

De Commissie heeft de regeling getoetst aan de EU-staatssteunregels, en met name de richtsnoeren milieu- en energiesteun van 2014.

Daarbij kwam zij tot de bevinding dat de steun noodzakelijk is en een stimulerend effect heeft, omdat stroomtarieven de kosten van de productie van stroom uit hernieuwbare energie niet volledig dekken en alleen hernieuwbare technologieën die overheidssteun nodig hebben om een levensvatbare investering te zijn, voor steun in het kader van de RESS-regeling in aanmerking komen. De steun is ook evenredig en beperkt tot het noodzakelijke minimum, aangezien het bedrag van de steun wordt vastgesteld via concurrerende veilingen.

Daarom was de conclusie van de Commissie dat de Ierse RESS-regeling in overeenstemming is met de EU-staatssteunregels, aangezien deze regeling de productie van hernieuwbare stroom bevordert, in lijn met de Europese Green Deal, zonder dat de mededinging buitensporig wordt verstoord.

Achtergrond

De EU-richtsnoeren milieu- en energiesteun van 2014 bieden lidstaten de mogelijkheid om de productie van hernieuwbare stroom, onder bepaalde voorwaarden, te steunen. Deze regels willen de lidstaten ook helpen om de ambitieuze energie- en klimaatdoelstellingen van de EU te verwezenlijken tegen zo laag mogelijke kosten voor de belastingbetaler en zonder buitensporige vervalsing van de mededinging op de eengemaakte markt. De richtlijn hernieuwbare energie legde een EU-breed streefcijfer voor hernieuwbare energie van 32 % tegen 2030 vast en onderkende het potentieel dat hernieuwbare energie-gemeenschappen hebben om het behalen van de ambitieuze streefcijfers voor hernieuwbare energie te ondersteunen.

De niet-vertrouwelijke versie van de besluiten komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer SA.54683 beschikbaar in het staatssteunregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.


Terug naar boven