r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mededinging: Commissie geeft nationale rechters handvatten over hoe om te gaan met inzageverlening in vertrouwelijke informatie

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 20 juli 2020.

De Europese Commissie heeft een mededeling aangenomen betreffende de bescherming van vertrouwelijke informatie door nationale rechters in procedures voor de privaatrechtelijke handhaving van het EU-mededingingsrecht.

Die volgt op een gerichte openbare raadpleging die de Commissie op 29 juli 2019 had gelanceerd en waarin belanghebbenden werd gevraagd hun opmerkingen over de ontwerpmededeling te maken. Tijdens de openbare raadpleging heeft de Commissie van verschillende belanghebbenden bijdragen ontvangen waaruit bleek dat verdere richtsnoeren nodig waren met betrekking tot de inzage in bewijsmateriaal.

De richtlijn schadevorderingen in mededingingszaken helpt burgers en bedrijven om schadevergoeding te vorderen wanneer zij het slachtoffer zijn geworden van inbreuken op de EU-mededingingsregels.

In dit verband zullen nationale rechters waarschijnlijk verzoeken ontvangen om inzage te krijgen in bewijsmateriaal dat vertrouwelijke informatie bevat. Op grond van de richtlijn schadevorderingen in mededingingszaken moeten de lidstaten ervoor zorgen dat de nationale rechters de bevoegdheid hebben om inzage in dit bewijsmateriaal te gelasten, op voorwaarde dat de schadevordering plausibel is, het verlangde bewijsmateriaal relevant is en het verzoek om inzage evenredig is. Indien aan deze voorwaarden is voldaan en er maatregelen ter bescherming van vertrouwelijke informatie zijn getroffen, kunnen nationale rechters de inzage in bewijsmateriaal gelasten. Tegelijk moeten de lidstaten, volgens de richtlijn schadevorderingen in mededingingszaken, de nationale rechters ook de beschikking geven over doeltreffende maatregelen om die vertrouwelijke informatie te beschermen.

De wetgeving in lidstaten kan sterk uiteenlopen op het punt van de toegang tot en de bescherming van vertrouwelijke informatie. Het is zeer belangrijk dat nationale rechters het juiste evenwicht vinden tussen het recht van eisers om toegang tot de betrokken informatie te krijgen, en het recht van een partij om haar vertrouwelijke informatie te beschermen.

Om nationale rechters bij deze opdracht te helpen, heeft de Commissie een mededeling aangenomen. Daarin probeert zij nationale rechters praktische houvast te geven wat betreft de keuze van maatregelen die doeltreffende bescherming bieden. Daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met factoren zoals de specifieke omstandigheden van de zaak, het type van de gevraagde informatie, de mate van inzage, de betrokken partijen en verhoudingen en de administratieve lasten en kostenimplicaties.

De mededeling presenteert een aantal maatregelen (bv. redacties, vertrouwelijkheidsringen, aanstelling van deskundigen, besloten zittingen) die nationale rechters, afhankelijk van hun procesrecht, kunnen gelasten om vertrouwelijke informatie te beschermen in het kader van verzoeken om inzage tijdens en na de sluiting van procedures. Ook wordt beschreven hoe en wanneer dergelijke maatregelen effectief kunnen zijn.

De mededeling is niet bindend voor nationale rechters. Evenmin brengt zij wijzigingen in het procesrecht voor civiele procedures in de verschillende lidstaten met zich mee.

De mededeling is hier beschikbaar in alle officiële EU-talen.

Achtergrond

De Commissie heeft tussen juli en oktober 2019 stakeholders geconsulteerd over de concept-mededeling. De Commissie heeft alle reacties die zij mocht ontvangen, zorgvuldig bestudeerd voordat zij de mededeling heeft aangenomen

Inbreuken op de EU-mededingingsregels, zoals kartels of misbruik van dominante marktposities, veroorzaken grote schade, niet alleen voor de economie in haar geheel, maar ook voor bedrijven en consumenten. Zij kunnen bijvoorbeeld schade lijden door hogere prijzen of winst die ze mislopen omdat een markt voor hen is afgeschermd.

Deze slachtoffers hebben recht op een vergoeding voor de schade die ze zo hebben geleden. Zij kunnen die schadevergoeding krijgen door bij een nationale rechter een schadevordering in te stellen. De richtlijn schadevorderingen in mededingingszaken, die alle lidstaten hebben omgezet, maakt het voor slachtoffers van concurrentieverstorende praktijken gemakkelijker om schadevergoeding te krijgen. Meer informatie over schadevorderingen in mededingingszaken vindt u hier.


Terug naar boven