r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Het groene herstel van de EU stimuleren: EU investeert meer dan 2 miljard euro in 140 belangrijke vervoersprojecten om de economie een boost te geven

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 16 juli 2020.

De EU ondersteunt het economisch herstel in alle lidstaten met een investering van bijna 2,2 miljard euro in 140 belangrijke vervoersprojecten. Met deze investeringen wil de EU op het hele continent missing links wegwerken, duurzaam vervoer ondersteunen en banen scheppen. De projecten worden gefinancierd via de Connecting Europe Facility (CEF), het subsidie-instrument van de Unie voor vervoersinfrastructuur.

Met deze middelen zal de EU haar klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal verwezenlijken. Er wordt met name ingezet op investeringen in het spoorvervoer, met inbegrip van grensoverschrijdende verbindingen en de ontsluiting van havens en luchthavens. Het vervoer over de binnenwateren wordt gestimuleerd dankzij een uitbreiding van de capaciteit en betere multimodale verbindingen met het wegen- en spoorwegennet. In de zeevaart wordt prioriteit gegeven aan projecten voor de korte vaart en ligt de focus op alternatieve brandstoffen en de uitrol van walstroom in havens om de uitstoot van aangemeerde schepen te verminderen.

Adina Vălean, commissaris voor Vervoer: “De EU-bijdrage van 2,2 miljard euro voor deze cruciale vervoersinfrastructuur zal de economie weer op gang helpen trekken en naar verwachting 5 miljard euro investeringen genereren. De geselecteerde projecten variëren van de binnenvaart, multimodaal vervoer en alternatieve brandstoffen tot grote spoorinfrastructuurprojecten. De Connecting Europe Facility (CEF) is een van de belangrijkste instrumenten voor de ontwikkeling van een crisisbestendig en veerkrachtig vervoerssysteem, dat zowel nu als op lange termijn van vitaal belang is.”

De EU verleent in totaal 1,6 miljard euro steun voor 55 spoorinfrastructuurprojecten op het kernnetwerk van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Daartoe behoren het Rail Baltica-project, dat de Baltische staten in het Europese spoorwegnet integreert, alsook het grensoverschrijdende baanvak van de spoorlijn Dresden-Praag.

Er wordt ook 142 miljoen euro steun verleend voor de overschakeling op groenere brandstoffen (19 projecten). Een aantal projecten voorzien in de ombouw van schepen om te kunnen varen op vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas, LNG) en in de installatie van de bijbehorende infrastructuur in havens.

Ook in het wegvervoer staat de uitrol van alternatieve brandstoffen op het programma, met de installatie van 17 275 laadpunten langs de Europese wegen en de aanschaf van 355 nieuwe bussen.

Negen projecten dragen bij tot de naadloze exploitatie van treinen in heel Europa dankzij de uitrol van ERTMS, het Europees beheersysteem voor het spoorverkeer. De upgrade van het rollend materieel en de infrastructuur naar het uniforme Europese treinbesturingssysteem zal de veiligheid ten goede komen, de reistijden verminderen en zorgen voor een efficiënter gebruik van het spoornet. Voor deze negen projecten trekt de EU 49,8 miljoen euro uit.

Achtergrond

De projecten waarvoor financiering wordt verleend, zijn geselecteerd op basis van twee vergelijkende oproepen tot het indienen van voorstellen, die zijn gepubliceerd in oktober 2019 (reguliere oproep voor de CEF-vervoer) en november 2019 (CEF-blendingfaciliteit voor vervoer). De EU verleent financiële bijstand in de vorm van subsidies. Het subsidiepercentage is afhankelijk van het soort project. Voor tien projecten die in het kader van de blendingfaciliteit zijn geselecteerd, moet de EU-steun worden gecombineerd met aanvullende financiering door banken (via een lening, schulden, eigen vermogen of een andere vorm van terugbetaalbare steun).

In het kader van het CEF-programma is voor subsidies in het kader van de EU-begroting 2014-2020 in totaal een budget van 23,2 miljard euro beschikbaar voor de medefinanciering van TEN-T-projecten in de EU-lidstaten. Sinds 2014, het eerste programmeringsjaar van de CEF, werden zes oproepen tot het indienen van projectvoorstellen gepubliceerd (één per jaar). In totaal werd via de CEF tot dusver steun verleend voor 794 projecten in de vervoerssector voor een totaal bedrag van 21,1 miljard euro.

Volgende stappen

Voor beide oproepen zal de EU, gezien de goedkeuring van de geselecteerde projecten door de EU-lidstaten, de volgende dagen formele financieringsbesluiten vaststellen. Het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken (INEA) van de Commissie zal uiterlijk in januari 2021 de subsidieovereenkomsten met de begunstigden sluiten.

Meer informatie


Terug naar boven