r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting: het Parlement wil nieuwe middelen voor eigen inkomsten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 16 september 2020.

Om het herstel van Covid-19 te financieren en in de toekomst van Europa te investeren, wil het Parlement nieuwe inkomstenbronnen voor de EU-begroting. Ontdek meer in onze video.

Link naar de video: Hoe financier je de EU-begroting

De Covid-19-pandemie heeft een ongekende socio-economische impact gehad, en de laatste prognoses voorspellen dat de EU-economie met 8,3% zal krimpen. De EU en de lidstaten hebben al nieuwe buitengewone maatregelen genomen als respons op de crisis. Nu de Unie eraan werkt om de onmiddellijke schade aan te pakken die veroorzaakt werd door het coronavirus - terwijl het ook werkt aan een groener en een digitaler Europa - zal het belangrijkste instrument de EU-meerjarenbegroting zijn.

Een herstel-begroting

De voorbereidingen voor de 2021-27 begroting begonnen al in mei 2018. Maar in het licht van de corona-uitbraak, kwam de Europese Commissie in mei 2020 met een nieuw begrotingsvoorstel om de impact van de pandemie aan te pakken. Het voorstel van de Commissie kwam na een oproep van het Parlement voor een grootschalig herstelpakket en bestaat uit een budget van €1,1 biljoen plus een €750 miljard herstelinstrument dat bestaat uit subsidies en leningen. De goedkeuring van de begroting hangt af van onderhandelingen tussen het Parlement en de nationale overheden in de Raad.

Meer leren over het EU-herstelplan

Lenen voor het €750 miljard herstelpakket zal mogelijk zijn via een aanpassing van de regels die de voorwaarden bepalen voor de financiering van de EU-begroting. Om de capaciteit te vergroten van de EU om op de financiële markten te lenen en de schulden later terug te betalen, stelt de Commissie voor om de maximale financiering van de Unie door de lidstaten te verhogen. Het Parlement zal na de zomer haar standpunt innemen over dit voorstel. Bovendien moet de Raad het unaniem eens zijn hierover en moet het ook nog eens goedgekeurd worden door alle lidstaten.

Nieuwe inkomstbronnen om het herstel te financieren

De inkomstbronnen van de EU-begroting (ook eigen middelen genoemd) zijn al een aantal decennia onveranderd gebleven. Dit zijn onder andere douaneheffingen en nationale bijdragen gebaseerd op btw-ontvangsten en het bruto nationaal inkomen. In de loop der jaren heeft het Parlement herhaaldelijk opgeroepen om het systeem rond eigen middelen te herzien.

Nu dat de EU herstelt van de coronavirus-uitbraak, dringen EP-leden aan om nieuwe eigen middelen in te brengen om de herfinancieringskost van het herstelinstrument te dekken, om scherpe dalingen in de begrote EU-uitgaven te voorkomen en om te beletten dat de Covid-19-respons geen zware last voor toekomstige generaties wordt.

Het Parlement stelt nieuwe inkomsten voor in de vorm van milieu- en financiële heffingen, inclusief:

  • een gemeenschappelijk geconsolideerde heffingsgrondslag voor vennootschappen
  • heffing op digitale dienstlevering
  • een heffing op financiële transacties
  • inkomsten van het emissiehandelssysteem (ETS)
  • een bijdrage op basis van niet-gerecycleerd plastic verpakkingsafval

Het Parlement heeft ook herhaaldelijk gevraagd voor de afschaffing van alle budgetkortingen en correcties, waar alleen sommige EU-landen voordeel uit halen.

Europeanen willen een verhoogde EU-begroting

Voor elke beslissing over de meerjarenbegroting is de goedkeuring van EP-leden nodig, en het Parlement heeft al gezegd dat de aanvaarding van nieuwe bronnen voor eigen middelen een essentiële vereiste is voor goedkeuring. Een nieuwe enquête van juni 2020 in opdracht van het Parlement, toont aan dat de meerderheid (56%) van Europeanen gelooft dat de EU meer financiële middelen nodig heeft om de impact van Covid-19 volledig ongedaan te maken.

Voor de top van de EU-leiders op 17-18 juli, hebben EP-leden de Raad aangespoord om de voorstellen van de Commissie niet af te zwakken. Als antwoord op een aangepast voorstel van voorzitter van Raad Charles Michel, zei voorzitter van de begrotingscommissie Johan Van Overtveldt op 13 juli: “De positieve stappen op het vlak van omvang en het evenwicht van het herstelinstrument kunnen niet compenseren voor de voorstellen die terugkijken op de meerjarenbegroting en eigen middelen. Er wordt verder gesnoeid in essentiële EU-programma’s - ik heb het over Horizon Europa, Erasmus+, Digitaal Europa en migratie.” Hij voegde toe dat de lange termijndoelstellingen van de EU niet verdwenen zijn tijdens de Covid-19-uitbraak en niet opgeofferd mogen worden.

Nood aan een bindende belofte

Ook op 13 juli, vroeg Valérie Hayer, één van de voornaamste EP-leden voor de hervorming van eigen middelen, naar “een wettelijk bindende tijdlijn voor de totstandbrenging van eigen middelen” en voegde toe “we moeten de lidstaten verplichten om een verbintenis aan te gaan waar ze niet op kunnen terugkomen”.

José Manuel Fernandes, een ander vooraanstaand EP-lid voor de hervorming van eigen middelen, vroeg ook een bindende beslissing: “We willen dat het geld voor eigen middelen voldoende is om de rente van het herstelfonds te betalen. […] Het is simpel: we kunnen burgers hier niet mee belasten.”

De volgende stappen

Vanaf het moment dat EU-landen een eensgezind standpunt innemen, zullen ze het mandaat hebben om te onderhandelen met het Parlement, die het laatste woord zal hebben vóór de 2021-2027 begroting van kracht kan gaan. De huidige meerjarenbegroting loopt af op 31 december 2020.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200709STO83005


Delen

Terug naar boven