r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerlijke en eenvoudige belastingheffing: de Commissie stelt een nieuw pakket maatregelen voor om bij te dragen aan het herstel en de groei van Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 15 juli 2020, 12:00.

De Europese Commissie heeft vandaag een ambitieus nieuw belastingpakket goedgekeurd om ervoor te zorgen dat het fiscale beleid van de EU het economisch herstel en de langetermijngroei van Europa ondersteunt. Het pakket is gebaseerd op twee pijlers: eerlijkheid en eenvoud. Eerlijke belastingheffing blijft een topprioriteit voor de Europese Commissie, als middel ter bescherming van de overheidsinkomsten, die in de EU een belangrijke rol zullen spelen voor het economisch herstel op korte termijn en de welvaart op lange termijn.

Het vandaag voorgestelde pakket is bedoeld om de fiscale rechtvaardigheid te versterken door de strijd tegen fiscaal misbruik op te voeren, oneerlijke belastingconcurrentie tegen te gaan en de fiscale transparantie te vergroten. Tegelijk is het gericht op het vereenvoudigen van de belastingregels en -procedures om het ondernemingsklimaat voor bedrijven in de hele EU te verbeteren. Hierbij gaat het onder meer om het wegnemen, in tal van sectoren, van fiscale belemmeringen en administratieve lasten voor belastingplichtigen, zodat ondernemingen gemakkelijker kunnen gedijen en groeien in de eengemaakte markt.

Het vandaag voorgestelde belastingpakket bestaat uit drie afzonderlijke, maar aan elkaar gelinkte initiatieven:

  • het fiscale actieplan bevat 25 afzonderlijke maatregelen om de belastingheffing in de komende jaren eenvoudiger en eerlijker te maken en beter op de moderne economie af te stemmen. Deze maatregelen zullen het leven van eerlijke belastingbetalers vergemakkelijken door belemmeringen op te heffen bij elke stap, van registratie tot rapportage, betaling, verificatie en geschillenbeslechting. Het actieplan zal de lidstaten helpen het potentieel van gegevens en nieuwe technologieën te benutten, om belastingfraude beter te bestrijden, de naleving te verbeteren en de administratieve lasten te verminderen;
  • het voorstel inzake administratieve samenwerking (DAC 7) breidt de EU-regels inzake fiscale transparantie uit tot digitale platforms, zodat degenen die geld verdienen door goederen of diensten te verkopen op zulke platforms, ook een billijk deel van de belasting betalen. Dit nieuwe voorstel zal ervoor zorgen dat de lidstaten automatisch informatie uitwisselen over de inkomsten die verkopers op onlineplatforms genereren. Het voorstel versterkt en verduidelijkt ook de regels op andere terreinen waarop de lidstaten samenwerken om fiscaal misbruik te bestrijden, bijvoorbeeld door middel van gezamenlijke belastingaudits;
  • de mededeling over goed fiscaal bestuur is gericht op het bevorderen van eerlijke belastingheffing en het bestrijden van oneerlijke belastingconcurrentie, zowel in de EU als op internationaal niveau. Daartoe stelt de Commissie een hervorming voor van de gedragscode, die belastingconcurrentie tegengaat en schadelijke belastingpraktijken in de EU aanpakt. Zij stelt ook verbeteringen voor in de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden, waarmee wordt opgetreden tegen niet-EU-landen die weigeren internationaal overeengekomen normen te volgen. Deze lijst heeft derde landen er al toe aangezet normen voor goed fiscaal bestuur aan te nemen, maar er moet meer worden gedaan. In de mededeling wordt ook de aanpak van de EU uiteengezet voor samenwerking met ontwikkelingslanden op belastinggebied, overeenkomstig de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Het vandaag voorgestelde pakket is het eerste deel van een uitgebreide en ambitieuze EU-belastingagenda voor de komende jaren. De Commissie zal ook werken aan een nieuwe aanpak van de ondernemingsfiscaliteit voor de 21e eeuw, om de uitdagingen van de digitale economie aan te pakken en ervoor te zorgen dat alle multinationals een billijke bijdrage betalen. In het kader van de Green Deal zal de Commissie voorstellen doen om ervoor te zorgen dat de belastingheffing de EU-doelstelling om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, ondersteunt. Deze veelzijdige aanpak van de belastinghervorming in de EU heeft tot doel de belastingheffing eerlijker, groener en geschikt voor de moderne economie te maken en zo bij te dragen aan duurzame, inclusieve groei op lange termijn.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter voor een economie die werkt voor de mensen: “De lidstaten hebben nu meer dan ooit veilige belastinginkomsten nodig om te investeren in de mensen en de bedrijven die daaraan het meest behoefte hebben. Tegelijk moeten we fiscale belemmeringen opheffen en het voor Europese bedrijven gemakkelijker maken om te innoveren, te investeren en te groeien. Het vandaag voorgestelde belastingpakket brengt ons in de goede richting en helpt om de belastingen eerlijker en gebruiksvriendelijker te maken en beter aan onze digitale wereld aan te passen.”

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Een eerlijke belastingheffing is de springplank die onze economie zal helpen de crisis te boven te komen. Als het op het betalen van belastingen aankomt, moeten we het leven gemakkelijker maken voor eerlijke burgers en bedrijven, en moeilijker voor fraudeurs en belastingontduikers. Deze voorstellen zullen de lidstaten helpen de inkomsten te verwerven die zij nodig hebben om in mensen en infrastructuur te investeren, en zullen tegelijk een beter belastingklimaat tot stand brengen voor burgers en bedrijven in heel Europa.”

Meer informatie

Zie hier voor meer informatie.


Terug naar boven