r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europarlementariërs stellen nieuwe maatregelen vast tegen witwassen van geld

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op zaterdag 11 juli 2020, 8:00.

EP-leden willen onder meer onderling verbonden registers van uiteindelijk begunstigden, preventief beleid voor zwarte lijsten en doeltreffende sancties tegen het witwassen van geld.

In een resolutie die vrijdag werd aangenomen met 534 stemmen voor, 25 tegen en 122 onthoudingen, verwelkomden de leden van het Europees Parlement het actieplan van de Commissie voor een doeltreffende bestrijding van het witwassen van geld of terrorismefinanciering (AML/CFT) en formuleerden de veranderingen die het meest urgent zijn om een efficiënt EU-kader tot stand te brengen.

Betere uitvoering en samenwerking

De leden van het Europees Parlement betreuren de onjuiste en fragmentarische toepassing van de regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (anti-money laundering and countering terrorist financing (AML/CTF)) in de lidstaten. Ze dringen aan op een nultolerantiebeleid en op inbreukprocedures tegen lidstaten die achterblijven bij de omzetting van de regels in nationaal recht.

De bestuurlijke, gerechtelijke en rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten moeten beter met elkaar samenwerken en informatie uitwisselen, aldus de Europarlementariërs.

Het Parlement is daarom tevreden dat er gehoor is gegeven aan de EP-oproep om een coördinatie- en ondersteuningsmechanisme voor de financiële-inlichtingeneenheden (FIE’s) van de lidstaten in te stellen, van belang bij de opsporing van verdachte transacties met een grensoverschrijdend karakter.

Effectief gebruik van gegevens

De Europarlementariërs willen dat de Commissie het gebrek aan nauwkeurige gegevens in de nationale registers die kunnen worden gebruikt om de uiteindelijk begunstigden te identificeren aanpakt door in de EU onderling verbonden en kwalitatief hoogwaardige registers met hoge normen voor gegevensbescherming op te zetten.

Zij willen ook het scala van meldingsplichtige entiteiten uitbreiden met nieuwe en verstorende marktsectoren zoals crypto-assets.

Tot slot herhalen de leden van het Europees Parlement dat niet-coöperatieve jurisdicties en landen met een aanzienlijk risico op witwassen of terrorismefinanciering onmiddellijk op de zwarte lijst moeten worden geplaatst. Tegelijkertijd moeten er duidelijke benchmarks worden opgesteld en goed worden samengewerkt met landen die hervormingen doorvoeren.

Preventieve sancties harmoniseren op EU-niveau

De leden van het Europees Parlement willen dat de wederzijdse erkenning van beslissingen tot bevriezing en confiscatie wordt gehandhaafd. Dit zou de grensoverschrijdende inning van criminele vermogensbestanddelen vergemakkelijken en snelle grensoverschrijdende samenwerking in dit verband mogelijk maken. Bovendien willen zij dat de Europese Centrale Bank de vergunningen kan intrekken van banken die in de eurozone actief zijn en die de AML/CTF-verplichtingen niet nakomen, onafhankelijk van de beoordeling van de nationale AML-autoriteiten.

In de resolutie brengen de EP-leden misdrijven zoals corruptie en het witwassen van geld in herinnering, zoals Luanda Leaks, en andere schandalen zoals Cum Ex, de Panama Papers, Lux Leaks en de Paradise Papers, die het vertrouwen van de burgers in eerlijke en transparante financiële en belastingsystemen herhaaldelijk hebben ondermijnd.

Tot slot benadrukken zij de waardevolle bijdrage van internationale onderzoeksjournalistiek en klokkenluiders aan het blootleggen van mogelijke misdrijven. Zij roepen de autoriteiten op om de aanstichters van tot de moord op Daphne Caruana Galizia te identificeren en een onderzoek in te stellen naar degenen tegen wie nog steeds ernstige beschuldigingen van witwaspraktijken bestaan.


Terug naar boven