r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Cohesiebeleid: Commissie en OESO helpen vijf beheersautoriteiten van EU-fondsen de burgers te betrekken bij de besluitvorming

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 10 juli 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie haar steun aangekondigd voor vijf nationale en regionale programma's om te experimenteren met innovatieve manieren om burgers te betrekken bij besluiten over investeringen in het kader van het cohesiebeleid. De beheersautoriteiten van Spanje, Polen, Italië en twee Interreg-programma's (België-Nederland en Bulgarije-Roemenië) zullen profiteren van gerichte steun van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Het doel van de proefprojecten is de actieve participatie van burgers en het maatschappelijk middenveld bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van projecten in het kader van het cohesiebeleid te stimuleren en de cultuur van transparantie en verantwoordingsplicht van de betrokken openbare instellingen te bevorderen. Bevordering van de doelstellingen van de Europese Green Deal, duurzaamheid en de inclusiviteit van de economie zijn belangrijke elementen van de geselecteerde programma's.

Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en Hervormingen: “Het cohesiebeleid speelt een centrale rol bij het bevorderen van en bijdragen tot een groen, digitaal en veerkrachtig economisch herstel. Het cohesiebeleid is altijd ten goede gekomen van de burgers en het doel van dit initiatief is om er samen met de burgers een succes van te maken. De betrokkenheid van de burgers zal de investeringen transparanter en doeltreffender maken, vooral nu gemeenschappen en gebieden worstelen met de gevolgen van de coronacrisis .

Secretaris-generaal van de OESO, Angel Gurrìa: “De OESO levert al lange tijd inspanningen om open bestuur te bevorderen. Daarbij is gebleken dat de participatie van de burgers in de openbare besluitvorming leidt tot doeltreffender en legitiemer beleid en het vertrouwen tussen burgers en overheden kan vergroten, wat in het licht van de huidige crisis van cruciaal belang blijkt te zijn. Wij zien ernaar uit voor dit proefproject met de landen en met de Commissie samen te werken om de betrokkenheid van de burgers bij het cohesiebeleid te versterken.”

De vijf programma's zijn geselecteerd op basis van hun ambitieuze en waardevolle plannen ter verbetering van de participatie van de burgers op hun respectieve gebieden:

  • in Spanje zal de regionale regering van Cantabrië vooral aandacht schenken aan de participatie van burgers in de transitie naar een groene en koolstofarme economie;
  • in Polen zal de instantie die verantwoordelijk is voor het operationele programma voor infrastructuur en milieu voor de periode 2014-2020, de deelname van de burgers aan de uitvoering van grootschalige vervoersinfrastructuurprojecten bevorderen door een platform voor sociale participatie tot stand te brengen;
  • de instantie die verantwoordelijk is voor het grensoverschrijdende programma Bulgarije-Roemenië, zal de participatie in de besluitvorming over investeringen in milieuprojecten bevorderen;
  • het Interreg-programma Nederland - Vlaanderen zal het gebruik van een online-instrument voor participatie uitbreiden, met name bij microprojecten die de lokale gemeenschappen ten goede komen. en
  • het regionaal programma Emilia-Romagna in Italië zal een routekaart opstellen voor het betrekken van burgers bij de uitvoering van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen in het kader van de investeringen van het cohesiebeleid.

Een specifiek team van de afdeling “Open en innovatief bestuur” van de OESO zal praktische steun verlenen aan de geselecteerde instanties over de wijze waarop nauwer kan worden samengewerkt met het maatschappelijk middenveld, onder meer bij de analyse van de stand van zaken, gestructureerde besprekingen met relevante belanghebbenden en de voorbereiding van een actieplan.

Volgende stappen

De vijf proefprojecten worden vanaf juli 2020 gedurende een periode van 12 maanden uitgevoerd. De resultaten zullen dan op grote schaal worden verspreid zodat andere betrokken instellingen kunnen zien hoe zij de burgers het best kunnen betrekken bij het gebruik van de middelen voor cohesie. Het doel is om soortgelijke initiatieven bij de programma's van het cohesiebeleid te bevorderen in het kader van de volgende langetermijnbegroting van de EU voor 2021-2027.

Achtergrond

Deze proefprojecten maken deel uit van een breder pakket maatregelen dat de Commissie op 6 februari 2020 heeft aangekondigd tijdens een conferentie op hoog niveau rond het thema “Burgerparticipatie voor goed bestuur in het cohesiebeleid”. In dit verband zal de Commissie ook voorzien in kleinschalige financiering om innovatieve ideeën en initiatieven van kleinere en lokale maatschappelijke organisaties ter verbetering van de burgerparticipatie te ondersteunen.

Meer informatie

Factsheet (in het Engels)


Delen

Terug naar boven