r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie keurt nieuwe buitengewone steunmaatregelen voor wijnsector goed

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 7 juli 2020.

De Commissie heeft vandaag een aanvullend pakket buitengewone maatregelen goedgekeurd om de wijnsector te ondersteunen naar aanleiding van de coronacrisis en de impact daarvan op de sector. De wijnsector is een van de agrovoedingssectoren die het zwaarst zijn getroffen door de crisis. Dat is te wijten aan de snelle veranderingen in de vraag en de sluiting van restaurants en bars in de hele EU, die niet werd gecompenseeerd door thuisverbruik.

Deze nieuwe maatregelen omvatten de tijdelijke toestemming voor het zelf organiseren van marktmaatregelen door marktdeelnemers, de verhoging van de bijdrage van de EU voor nationale steunprogramma's in de wijnsector en de invoering van voorschotten voor crisisdistillatie en -opslag.

Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Janusz Wojciechowski: “De wijnsector behoort tot de sectoren die het zwaarst te lijden hebben onder de coronacrisis en de lockdownmaatregelen die in de hele EU zijn genomen. Via het eerste pakket aan marktmaatregelen dat door de Commissie is goedkeurd, is reeds aanzienlijke steun verleend. Naar aanleiding van de onzekerheden met betrekking tot de omvang van de crisis in de EU en wereldwijd, en een nauwlettende monitoring van de markt hebben we evenwel besloten een nieuw pakket maatregelen voor de wijnsector voor te stellen. Ik ben ervan overtuigd dat deze maatregelen snel concrete resultaten zullen opleveren voor de wijnsector van de EU en spoedig voor stabiliteit zullen zorgen.”

De buitengewone maatregelen omvatten:

  • Tijdelijke afwijking van de mededingingsregels van de Europese Unie: krachtens artikel 222 van de verordening inzake de gemeenschappelijke marktordening (GMO) kan de Commissie in perioden van ernstige marktverstoring tijdelijke afwijkingen van bepaalde mededingingsregels van de EU vaststellen. De Commissie heeft nu een dergelijke afwijking goedgekeurd voor de wijnsector. Daardoor kunnen marktdeelnemers voor een periode van maximaal zes maanden zelf marktmaatregelen organiseren en uitvoeren op hun niveau om hun sector en de werking van de interne markt te stabiliseren. Zij zullen bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben gezamenlijke afzetbevorderingscampagnes uit te werken, opslag door particuliere marktdeelnemers te organiseren en de productie collectief te plannen.
  • Verhoogde bijdrage van de Europese Unie: de bijdrage van de Europese Unie aan alle maatregelen van de nationale steunprogramma's wordt opgetrokken met 10 % en zal 70 % gaan bedragen. Via een eerdere buitengewone maatregel was dat percentage reeds verhoogd van 50 % naar 60 %. Dit zal de begunstigden financiële verlichting bieden.
  • Voorschotten voor crisisdistillatie en -opslag: de Commissie biedt de lidstaten de mogelijkheid voorschotten te verstrekken aan marktdeelnemers voor hun huidige werkzaamheden van distillatie en crisisopslag. Die voorschotten kunnen tot 100 % van de kosten dekken en zullen de lidstaten in staat stellen de middelen uit hun nationale steunprogramma's voor dit jaar volledig te benutten.

Naast deze steunmaatregelen voor de wijnsector zal ook voor de sector groenten en fruit de EU-bijdrage worden verhoogd (van 50 % naar 70 %) voor programma's die worden beheerd door producentenorganisaties. Dit zal de producentenorganisaties meer flexibiliteit bieden bij de uitvoering van hun programma's.

Deze maatregelen vormen een aanvulling op het onlangs goedgekeurde pakket maatregelen, dat de wijnsector ten goede kwam door extra flexibiliteit te bieden bij marktondersteuningsprogramma's. Dat pakket omvatte onder andere meer flexibiliteit bij de instrumenten om het productiepotentieel te controleren, het instrument voor het zogenoemde groen oogsten, en de mogelijkheid om tijdelijke nieuwe maatregelen te nemen, zoals starten met distillatie van wijn in geval van een crisis of steun voor de crisisopslag van wijn.

Voorts heeft de Commissie onlangs twee oproepen tot het indienen van voorstellen gedaan voor afzetbevorderingsprogramma's die bedoeld zijn om de meest getroffen sectoren, waaronder de wijnsector, te ondersteunen. De twee oproepen lopen tot 27 augustus 2020.

Meer informatie

Ondersteuning van de landbouw- en de voedingssector in de coronacrisis

EU-respons op coronavirus

Marktmarktregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

Wijn in de EU

Groenten en fruit

Commission Implementing Regulation


Terug naar boven