r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Scorebord van de eengemaakte markt 2020: De lidstaten moeten meer doen om de goede werking van de eengemaakte markt van de EU te waarborgen*

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2020, 12:00.

Vandaag publiceert de Commissie het scorebord van de eengemaakte markt 2020, die aantoont dat de lidstaten, ondanks verbeteringen op bepaalde gebieden, meer moeten doen om de goede werking van de eengemaakte markt te waarborgen. Zoals tijdens de coronaviruscrisis is gebleken, is een goed functionerende eengemaakte markt essentieel om het vrije verkeer van goederen in de hele EU te waarborgen en van vitaal belang voor een snel herstel van de EU-economie. De resultaten van het scorebord van dit jaar, dat beschikbaar is als online-instrument, benadrukken het belang van de hernieuwde aandacht voor uitvoering en handhaving, zoals uiteengezet in het actieplan van de Commissie voor de handhaving van de eengemaakte markt, dat in maart 2020 is goedgekeurd. Voor een volledig functionerende eengemaakte markt is bovenal een partnerschap tussen de Commissie en de lidstaten nodig. De nieuwe taskforce voor de handhaving van de eengemaakte markt zal een belangrijk instrument zijn om de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten te bevorderen.

Het scorebord van de eengemaakte markt biedt een gedetailleerd overzicht van de wijze waarop de regels voor de eengemaakte markt van de EU in 2019 binnen de Europese Economische Ruimte (EER) werden toegepast. Het scorebord beoordeelt de prestaties van de lidstaten op het gebied van de openheid van de markt en bestuursinstrumenten, en op specifieke beleidsterreinen, op basis van een reeks geselecteerde indicatoren. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van een “verkeerslichttabel”, waarbij rode, gele en groene kaarten worden toegekend aan landen die respectievelijk onder, op of boven het gemiddelde presteren.

Uit het scorebord van dit jaar blijkt dat, ten opzichte van vorig jaar, de situatie in de meeste lidstaten stabiel is, maar er een kleine daling zichtbaar is wat de algemene resultaten betreft. Het scorebord telt in totaal 158 groene kaarten (153 in 2018), 107 gele kaarten (137 in 2018) en 59 rode kaarten (59 in 2018). De best presterende landen in 2019 waren Letland, Cyprus, Denemarken, Estland, Finland en Slowakije, terwijl in Spanje, Italië, Frankrijk en Oostenrijk de minste verbeteringen werden waargenomen.

Andere belangrijke bevindingen van het scorebord van de eengemaakte markt 2020 zijn:

  • Ongelijke handhaving van de regels voor de eengemaakte markt: hoewel de lidstaten de omzetting van de EU-wetgeving aanzienlijk hebben verbeterd, is het aantal inbreukprocedures toegenomen, deels wegens een onvolledige of onjuiste omzetting van de EU-wetgeving. Het scorebord wijst op een specifieke verbetering van de handhaving van de consumentenwetgeving, dankzij de sterke coördinerende rol van de Europese Commissie en het netwerk van Europese consumentencentra.
  • Uitgebreidere administratieve samenwerking tussen de lidstaten: het gebruik van het informatiesysteem voor de interne markt (IMI), dat de administratieve samenwerking van de lidstaten op 16 beleids- en wetgevingsterreinen ondersteunt, is met 52 % toegenomen en uitgebreid tot 59 grensoverschrijdende administratieve procedures.
  • Gestage toename van het gebruik van instrumenten om burgers en bedrijven te helpen profiteren van de interne markt: het aantal burgers dat gebruikmaakt van het informatieportaal Uw Europa en van de diensten van Uw Europa - Advies is drastisch toegenomen (+ 48 % voor Uw Europa met 35 miljoen bezoeken en + 52 % voor Uw Europa - Advies met 35 000 verzoeken om advies). Bij Solvit, een informeel instrument voor het oplossen van problemen, zijn 4 % meer verzoeken om hulp binnengekomen.
  • Op specifieke beleidsterreinen is meer werk nodig: er zijn verdere verbeteringen nodig om het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren te waarborgen, in het bijzonder om ervoor te zorgen dat beroepskwalificaties vaker officieel worden erkend. De prestaties van de lidstaten op het gebied van overheidsopdrachten blijven ongelijk, met name wat betreft de gunning van opdrachten waarvoor maar één inschrijver was.

Achtergrond

Het scorebord van de interne markt is een online-instrument dat erop gericht is de prestaties van de lidstaten te monitoren aan de hand van duidelijke indicatoren, met als doel de werking van de eengemaakte markt te verbeteren.

Het jaarlijkse scorebord van de eengemaakte markt beoordeelt met name hoe de lidstaten:

  • EU-regels ten uitvoer leggen;
  • open en geïntegreerde markten creëren (bv. overheidsopdrachten, handel in goederen en diensten);
  • administratieve kwesties met betrekking tot buitenlandse werknemers behandelen (bv. beroepskwalificaties);
  • samenwerken en bijdragen aan een aantal EU-brede bestuursinstrumenten (bv. het Uw Europa-portaal, Solvit en Eures).

Het scorebord van de interne markt evalueert de prestaties op drie beleidsterreinen, twee gebieden wat de openheid en integratie van de markt betreft, en voor 12 bestuursinstrumenten.

Meer informatie

  • Update van 03/07/2020 om 12:45

Terug naar boven