r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie zet nieuwe stappen voor bevordering Europese audiovisuele producties en bescherming kwetsbare kijkers

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 2 juli 2020, 12:00.

De Commissie heeft vandaag richtsnoeren vastgesteld die de lidstaten moeten helpen bij de uitvoering van de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten. De richtsnoeren worden een praktisch instrument voor de bevordering van Europese mediaproducties, waarmee de culturele diversiteit en het aanbod voor de Europese consument worden versterkt. Ze zullen ertoe bijdragen dat gebruikers van video-on-demand en videoplatforms, en in het bijzonder minderjarigen, beter worden beschermd tegen haatzaaiende taal en schadelijke inhoud.

Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk: “Met de herziene audiovisuele regels zullen gebruikers kunnen worden beschermd tegen schadelijke inhoud. Ook zullen Europese ondernemingen, film- en andere mediaprojecten Europese producties kunnen creëren en bevorderen zodat consumenten kunnen genieten van culturele diversiteit en een ruimer aanbod aan producten en diensten.”

Thierry Breton, commissaris voor Interne Markt: “We zorgen ervoor dat iedereen - burgers, bedrijven, makers van inhoud en auteurs - optimaal kan profiteren van onze levendige audiovisuele mediasector. Dat doen we door onze media-industrie om te vormen zodat er innovatievere diensten worden aangeboden, door onze Europese cultuur te promoten in on-demandcatalogi, en door onze kinderen en andere kwetsbare gebruikers te beschermen tegen illegale en schadelijke online-inhoud.

De EU-lidstaten hebben tot 19 september 2020 de tijd om de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten om te zetten in nationale wetgeving. Hoewel de richtsnoeren niet bindend zijn, wordt wel verwacht dat zij zullen bijdragen aan een geharmoniseerde uitvoering en handhaving. Zij verduidelijken hoe specifieke concepten volgens de Commissie moeten worden begrepen zodat de mediaregels in alle lidstaten op een consequente manier worden toegepast.

De richtsnoeren passen in het kader van de bredere inspanningen van de Commissie om de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van onlineplatforms aan te scherpen en vormen een aanvulling op het aangekondigde wetgevingspakket inzake digitale diensten, waarover momenteel een openbare raadpleging loopt.

De Commissie heeft vandaag twee reeksen richtsnoeren vastgesteld:

Richtsnoeren voor Europese producties

De herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten verplicht on-demanddiensten om meer Europese films en tv-series te promoten: Europese producties moeten ten minste 30 % van hun catalogi uitmaken en een prominente plaats krijgen. Ook kan een lidstaat onder bepaalde voorwaarden eisen dat aanbieders van mediadiensten die zich op een kijkpubliek op zijn grondgebied richten maar in een andere lidstaat zijn gevestigd, een financiële bijdrage leveren aan Europese producties.

In de richtsnoeren wordt een methode aanbevolen om, uitgaande van het aantal filmtitels en seizoenen van tv-series, te berekenen of elke nationale catalogus voor 30 % uit Europese producties bestaat. Tot slot wordt verduidelijkt hoe de termen “klein publiek” en “lage omzet” moeten worden begrepen. Dit is belangrijk om kleinere aanbieders vrij te kunnen stellen van de verplichting om Europese producties te bevorderen, zodat de ontwikkeling van de markt niet wordt belemmerd en de toetreding van nieuwe marktspelers niet wordt ondergraven.

Richtsnoeren voor videoplatforms

Met de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten worden de toepassing van de EU-normen inzake illegale en schadelijke inhoud uitgebreid tot videoplatforms. Denk bijvoorbeeld aan sociale media, waarbij audiovisuele inhoud niet het hoofddoel van de dienst is, maar er wel een essentiële functie van is. Daarom moeten online spelers hun gebruikers net als traditionele media-aanbieders beschermen tegen haatzaaiende taal en ervoor zorgen dat minderjarigen beschermd worden tegen schadelijke inhoud. Onlineplatforms moeten actie ondernemen tegen gemarkeerde inhoud die aanzet tot geweld, haat en terrorisme, en ervoor zorgen dat reclame en productplaatsing in kinderprogramma's gepast zijn.

In dit verband bieden de richtsnoeren de lidstaten de nodige instrumenten om te beoordelen welke onlinediensten onder het toepassingsgebied van het Europese kader voor audiovisuele media moeten vallen. Ook bevatten ze een lijst met relevante indicatoren die de lidstaten kunnen gebruiken om te beoordelen of audiovisuele inhoud een essentieel onderdeel van het onlineplatform uitmaakt, en niet slechts een kleine of aanvullende dienst is. In de richtsnoeren wordt rekening gehouden met het dynamische karakter van onlineplatforms en wordt er dus voldoende flexibiliteit ingebouwd.

Achtergrond

De herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten werd in 2018 aangenomen om een antwoord te bieden op het veranderde Europese medialandschap. De richtlijn zorgt voor een eerlijker regelgevingskader voor alle audiovisuele mediaspelers in de EU en voor een betere bescherming van de kijkers van audiovisuele media, ook online.

Daarnaast worden met de herziening bepaalde EU-regels uitgebreid naar videoplatforms, waaronder sommige sociale media en andere diensten, waarvan audiovisuele inhoud een “essentiële functie” is. Deze diensten moeten verplicht maatregelen nemen om hun gebruikers te beschermen tegen illegale en schadelijke inhoud. Ook worden aan on-demanddiensten hardere eisen gesteld om meer Europese films en tv-series te promoten: Europese producties moeten ten minste 30 % van hun catalogi uitmaken en een prominente plaats krijgen.

Volgens de richtlijn moet de Commissie, indien nodig, richtsnoeren aanreiken om videoplatforms in de praktijk te toetsen aan het criterium “essentiële functie”, om het aandeel Europese producties te berekenen en om de concepten “klein publiek” en “lage omzet” te definiëren met het oog op de toekenning van vrijstellingen. Er zijn vandaag, na overleg met de betrokken vertegenwoordigers van de EU-lidstaten (het zogenaamde contactcomité), twee reeksen richtsnoeren uitgevaardigd. De belanghebbenden is tijdens een gerichte openbare raadpleging in februari en maart 2020 naar hun standpunten gevraagd, met name over specifieke technische kwesties.

Meer informatie

Richtsnoeren voor de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten

Vragen en antwoorden — Richtsnoeren voor de herziene richtlijn audiovisuele mediadiensten

Richtlijn audiovisuele mediadiensten


Terug naar boven