r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie stelt onderhandelingskaders voor Albanië en Noord-Macedonië op

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 1 juli 2020.

Vandaag heeft de Europese Commissie aan de Raad de ontwerp-onderhandelingskaders voor Albanië en Noord-Macedonië voorgelegd, waarin de richtsnoeren en beginselen voor de toetredingsonderhandelingen met beide landen worden uiteengezet. In maart 2020 besloot de Raad Algemene Zaken om de onderhandelingen met beide landen te openen en verzocht hij de Commissie voorstellen daarvoor in te dienen.

Europees commissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding, Olivér Várhelyi: “Vandaag hebben Albanië en Noord-Macedonië opnieuw een belangrijke stap gezet op weg naar hun toetreding tot de Europese Unie. Zoals beloofd heeft de EU een concreet kader voor het verloop van de toetredingsonderhandelingen afgebakend. Met onze voorstellen bouwen we voort op de herziene uitbreidingsmethode die we in februari hebben voorgesteld om het toetredingsproces geloofwaardiger te maken, met een sterkere politieke sturing, meer dynamiek en een grotere voorspelbaarheid. Ik ben verheugd de besprekingen met de lidstaten te kunnen aanvatten en ik zie ernaar uit zo spoedig mogelijk de eerste intergouvernementele conferenties met beide landen te kunnen organiseren. Hun toekomst ligt duidelijk in de Europese Unie en ik ben ervan overtuigd dat beide landen werk zullen blijven maken van de hervormingen op weg naar hun toetreding tot de Europese Unie, zoals zij tot nu toe hebben gedaan.”

Een kader voor de toetredingsonderhandelingen

In de onderhandelingskaders worden de richtsnoeren en beginselen vastgesteld voor de toetredingsonderhandelingen met elke kandidaat-lidstaat. De ontwerp-onderhandelingskaders bestaan uit drie delen: 1) beginselen betreffende de toetredingsonderhandelingen, 2) de inhoud van de onderhandelingen en 3) de onderhandelingsprocedure. De onderhandelingen hebben tot doel dat Albanië en Noord-Macedonië de EU-wet- en regelgeving volledig overnemen en dat beide landen zorgen voor de volledige uitvoering en handhaving ervan bij toetreding.

In de ontwerp-onderhandelingskaders wordt voortgebouwd op de ervaring die is opgedaan bij de vorige uitbreidingen en de lopende toetredingsonderhandelingen. In de ontwerp-onderhandelingskaders wordt rekening gehouden met de herziene uitbreidingsmethode, de zich ontwikkelende wet- en regelgeving van de EU, en de eigen verdiensten en specifieke situatie van beide landen.

De geloofwaardigheid wordt versterkt door een nog sterkere nadruk op fundamentele hervormingen, te beginnen met de rechtsstaat, het functioneren van democratische instellingen en het openbaar bestuur, en de economie van beide landen. De voorstellen voorzien ook in een sterkere politieke sturing van het toetredingsproces en meer dynamiek door de onderhandelingshoofdstukken in thematische clusters te bundelen. De voorspelbaarheid van het toetredingsproces kan worden versterkt door meer duidelijkheid te verschaffen over de positieve gevolgen die kunnen voortvloeien uit de geboekte vooruitgang bij de hervormingen, alsmede over de mogelijke negatieve gevolgen bij gebrek aan vooruitgang, langdurige stagnatie of achteruitgang bij het doorvoeren van de hervormingen en het voldoen aan de vereisten van het toetredingsproces.

Volgende stappen

Zoals toegezegd in maart bij het besluit van de Raad, stelt de Europese Commissie nu de ontwerp-onderhandelingskaders voor aan de lidstaten van de EU, die ook een stand van zaken krijgen over de vooruitgang die beide landen sedert maart hebben geboekt. Zodra de lidstaten hebben ingestemd met de onderhandelingskaders, zal het roulerende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie het vastgestelde algemene standpunt van de EU uiteenzetten in de eerste intergouvernementele conferentie met elk van beide landen, waarmee een formeel begin wordt gemaakt met toetredingsonderhandelingen. Op dat moment zullen de onderhandelingskaders openbaar worden gemaakt.

Meer informatie

Factsheet: EU-toetredingsproces — stap-voor-stap

Factsheet Albanië

Factsheet Noord-Macedonië


Terug naar boven