r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verlenging van huidige GLB-regels tot eind 2022: informeel akkoord over overgangsverordening

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 30 juni 2020.

Op 30 juni 2020 bereikte de Raad een gemeenschappelijke lezing met het Europees Parlement over het voortzetten van de steunverlening aan Europese landbouwers in het bestaande rechtskader tot eind 2022. Dan wordt het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van kracht. De overeengekomen tekst werd later op dezelfde dag goedgekeurd door het Speciaal Comité Landbouw van de Raad.

Verlenging van de huidige regels met twee jaar en totdat het nieuwe GLB is overeengekomen en van kracht wordt, biedt aan alle landbouwers in heel Europa de nodige voorspelbaarheid en zekerheid tijdens de COVID-19-crisis. De EU zal plattelandsontwikkelingsprogramma’s blijven financieren en steun blijven verlenen aan Europese landbouwers via rechtstreekse betalingen, en tegelijkertijd zorgen voor een soepele overgang naar de volgende GLB-periode.

Marija Vučković, minister van Landbouw van Kroatië

Door de verlenging zullen de betalingen aan landbouwers en andere begunstigden zonder onderbreking kunnen doorgaan. Bovendien zullen de lidstaten in die twee jaar de tijd krijgen om hun strategische plannen in het kader van de nieuwe GLB-wetgeving op te stellen en de uitvoering ervan te plannen, na goedkeuring door de Commissie.

De definitieve aanneming van de overgangsverordening wordt eind 2020 verwacht, aangezien deze nauw verband houdt met het meerjarig financieel kader (MFK) waarover momenteel onderhandeld wordt.

Achtergrond

Gezien de huidige stand van de besprekingen over de hervorming van het GLB in het Europees Parlement en de Raad en de lopende MFK-onderhandelingen, is duidelijk geworden dat de wetgevingsprocedure niet op tijd zal worden voltooid om de nieuwe regels en de strategische GLB-plannen vanaf 1 januari 2021 toe te passen. Daarom moest een overgangsperiode worden gepland. De Europese Commissie stelde in oktober 2019 een verlenging van het bestaande GLB-rechtskader voor. Het voorzitterschap bereikte op 6 april 2020 een partieel mandaat voor onderhandelingen met het Europees Parlement. Aangezien het Europees Parlement en de Raad nu informeel tot een gemeenschappelijke lezing over de overgangs­periode zijn gekomen, staan alleen de met het MFK verband houdende punten nog open en tussen haken.


Terug naar boven