r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Financiering economisch herstel niet ten koste van toekomstige generaties

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 30 juni 2020.

Vlak voor de start van het Duitse EU-voorzitterschap en de Europese top op 17 juli formuleerde de voorzitter van de Begrotingscommissie het EP-standpunt over de EU-meerjarenbegroting

Tijdens de persconferentie op dinsdag zei de voorzitter van de EP-begrotingscommissie, Johan Van Overtveldt (ECR, BE) : "Om de herstelstrategie en de volgende meerjarenbegroting te verwezenlijken moeten de 27 lidstaten aan boord zijn, moet de Europese Commissie als krachtige leider en bemiddelaar optreden, en moet het Europees Parlement zich volledig committeren.

Het Parlement is bereid snel te opereren, zonder daarbij echter zijn rechten en bevoegdheden opzij te schuiven. Er is geen enkele reden waarom de verantwoordelijkheid om snel te handelen alleen bij het Europees Parlement zou moeten liggen, dat al bijna twee jaar op een akkoord tussen de lidstaten wacht."

Bescherm toekomstige generaties, waak over prioriteiten op lange termijn

"Om goedkeuring van het Parlement te krijgen voor het volgende meerjarig financieel kader 2021-2027, moeten de programma’s over voldoende middelen beschikken om niet alleen de acute wederopbouwbehoeften, maar ook de prioriteiten op lange termijn aan te pakken. Nieuwe bronnen van EU-inkomsten - de zogenaamde eigen middelen - zijn meer dan ooit nodig om de herfinancieringskosten van het herstelfonds te kunnen dekken op een andere manier dan via verhoogde nationale bijdragen of een lagere EU-begroting, ten koste van toekomstige generaties. Voor het herstelfonds zelf moeten volledige democratische verantwoording en transparantie door middel van parlementaire participatie en toezicht worden gewaarborgd", voegde de heer Van Overtveldt eraan toe.

Het onderhandelingsteam van het Europees Parlement voor de volgende meerjarenbegroting (MFK) en de hervorming van de eigen middelen:

Johan Van Overtveldt (ECR, BE), voorzitter van de Begrotingscommissie

Jan Olbrycht (EVP, PL), co-rapporteur voor het MFK

Margarida Marques (S&D, PT), co-rapporteur voor het MFK

José Manuel Fernandes (EVP, PT), co-rapporteur voor de eigen middelen

Valérie Hayer (RENEW, FR), co-rapporteur voor de eigen middelen

Rasmus Andresen (Groenen/EVA, DE)

Volg de MEPs op Twitter: https://twitter.com/EP_Budgets/lists/mff-negotiation-team

Volgende stappen

Donderdag bespreken de EP-fractievoorzitters de stand van zaken op basis van input van het onderhandelingsteam van het Europees Parlement voor de volgende meerjarenbegroting en de hervorming van de eigen middelen.

Achtergrond

Op 19 juni hebben de EU-staatshoofden en regeringsleiders via videoconferentie gesproken over de plannen voor een coronaherstelfonds en over een nieuwe EU-meerjarenbegroting die de Europese Commissie op 27 mei 2020 in het Parlement heeft gepresenteerd. Zij slaagden er niet in overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk standpunt.

De EU-leiders komen op 17 juli in Brussel opnieuw fysiek bijeen om te proberen tot een akkoord te komen op basis van concrete voorstellen die Raadsvoorzitter Charles Michel naar verwachting vóór de topontmoeting zal presenteren.

Zodra de lidstaten overeenstemming hebben bereikt over een gemeenschappelijk standpunt, beschikken zij over een mandaat om onderhandelingen te beginnen met het Parlement, dat het laatste woord heeft (stemming bij gewone meerderheid), voordat de meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) voor 2021-2027 in werking kan treden.


Terug naar boven