r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Luchtverontreiniging: meeste EU-lidstaten niet op schema voor beperking luchtverontreiniging en daarmee samenhangende gezondheidsimpact tegen 2030

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020.

Uit de beoordeling van de eerste programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging van de lidstaten blijkt dat de uitvoering van de nieuwe Europese regels inzake schone lucht verbetering behoeft. De lidstaten moeten hun inspanningen in alle sectoren opvoeren om te waarborgen dat hun burgers schone lucht kunnen inademen om ademhalingsziekten en vroegtijdige sterfte als gevolg van het inademen van verontreinigde lucht te voorkomen.

De EU-commissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij, Virginijus Sinkevičius, verklaarde: “Dit verslag geeft een duidelijk signaal. In heel Europa lopen te veel burgers nog steeds risico door de lucht die zij inademen. We hebben doeltreffendere maatregelen nodig om de verontreiniging in een groot aantal lidstaten terug te dringen en de luchtemissies in alle sectoren aan te pakken, met inbegrip van de sectoren landbouw, vervoer en energie. Dit is het ideale moment om deze veranderingen door te voeren: investeren in schonere lucht is investeren in de gezondheid van de burgers en in ons klimaat, en vormt tegelijkertijd de stimulans die onze economie nu nodig heeft. Dat is de gedachte achter de Europese Green Deal, en dat is de manier van denken waar het milieu behoefte aan heeft.”

Volgens het eerste verslag van de Commissie over de uitvoering van de richtlijn inzake nationale emissiereductieverbintenissen, dat vandaag is bekendgemaakt, dreigen de meeste lidstaten niet te voldoen aan hun emissiereductieverbintenissen voor 2020 of 2030. Hoewel in sommige lidstaten goede praktijken te zien zijn die anderen tot inspiratie kunnen dienen, blijkt uit het verslag dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de luchtverontreiniging terug te dringen. De Commissie zal de nationale inspanningen op dit gebied blijven volgen en deze met financiële en niet-financiële middelen blijven ondersteunen. Er zijn met name inspanningen nodig om de ammoniakemissies in de landbouw te verminderen, wat in de hele EU de meest voorkomende en grootste uitdaging bij de uitvoering vormt.

Een doeltreffende uitvoering van de wetgeving op het gebied van schone lucht vormt een essentiële bijdrage tot het “streven om vervuiling tot nul terug te brengen voor een gifvrij milieu”, dat door de Commissie is aangekondigd in de Europese Green Deal en aanverwante initiatieven. De synergieën met het klimaatbeleid en het energiebeleid moeten — eveneens in de lijn van de Europese Green Deal — worden versterkt en verder worden geëvalueerd.

Naast dit uitvoeringsverslag heeft de Commissie vandaag ook haar door consultants uitgevoerde analyse van de nationale programma's ter beheersing van de luchtverontreiniging en de emissieprognoses van elke lidstaat bekendgemaakt, evenals een horizontaal verslag over de EU als geheel waarin deze informatie wordt samengebracht.

Achtergrond

De richtlijn inzake nationale emissiereductieverbintenissen, die op 31 december 2016 in werking is getreden, is het belangrijkste wetgevingsinstrument waarmee de doelstellingen voor 2030 van het schoneluchtprogramma kunnen worden verwezenlijkt. De volledige uitvoering van de richtlijn zou de negatieve gevolgen van de luchtverontreiniging voor de gezondheid tegen 2030 met bijna 50 % verminderen en aanzienlijke voordelen opleveren voor het milieu en het klimaat.

In de richtlijn zijn voor de periode 2020-2029 nationale emissiereductieverbintenissen vastgelegd — en ambitieuzere verbintenissen voor de periode vanaf 2030 — voor vijf belangrijke luchtverontreinigende stoffen: stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS), zwaveldioxide (SO2), ammoniak (NH3) en fijnstof (PM2,5).

De naleving van de emissiereductieverbintenissen voor 2020 zal worden gecontroleerd in 2022, wanneer de emissie-inventarissen voor 2020 beschikbaar zijn.

Volgende stappen

Het verslag over de uitvoering van de nationale emissiereductieverbintenissen zal later dit jaar worden aangevuld met de tweede editie van de “Vooruitzichten voor schone lucht”, waarin actuele modelleringsresultaten zullen zijn opgenomen over de mate waarin de EU en haar lidstaten op schema liggen om hun doelstellingen voor schone lucht voor 2030 en daarna te halen.

Meer informatie

Verslag over de voortgang bij de uitvoering van Richtlijn (EU) 2016/2284 betreffende de vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen


Terug naar boven