r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Mededinging: Commissie consulteert stakeholders over bekendmaking marktbepaling

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 26 juni 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag een publieke consultatie gepubliceerd over de bekendmaking marktbepaling die in het EU-mededingingsrecht wordt gebruikt. Deze open vragenlijst is onderdeel van de evaluatie die de Commissie maakt van de bekendmaking, om na te gaan of deze moet worden geactualiseerd. Stakeholders kunnen standpunten en reacties op de open publieke consultatie indienen tot en met 9 oktober 2020.

Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid: “De EU-mededingingsregels moeten gelijke tred houden met een wereld die volop in beweging is en waar digitalisering steeds verder om zich heen grijpt. De bekendmaking marktbepaling biedt ondernemingen en andere stakeholders essentiële informatie en geeft inzicht in de vraag hoe de Commissie het functioneren van markten benadert. Het is belangrijk dat de houvast die de Commissie biedt, actueel is en een klare en duidelijke benadering schetst van de marktafbakening, op een inzichtelijke manier. We willen een open dialoog aangaan en van gedachten wisselen met alle betrokken stakeholders. Dit moet de Commissie helpen beter zicht te krijgen op eventuele vragen over hoe de markt precies functioneert en of de bekendmaking moet worden geactualiseerd.”

Waarom er een evaluatie moest komen

De afgelopen paar jaar gaan de veranderingen alsmaar harder en spelen digitalisering en interconnectie een steeds grotere rol in de wereld. Daarbij gaat het onder meer om de toename van de internationale handel, ook met belangrijke opkomende markten, het geleidelijke wegvallen van nationale barrières voor handel binnen de interne markt, de digitalisering en de opkomst van belangrijke nieuwe spelers in bepaalde sectoren. Al deze veranderingen betekenen dat vele markten vandaag anders functioneren dan vroeger.

De huidige bekendmaking marktbepaling dateert uit 1997. Misschien komen daarin dus niet alle relevante vragen aan bod die vandaag bij de afbakening van de relevante productmarkt en de relevante geografische markt spelen. De Commissie heeft in al die jaren ook heel wat ervaring opgedaan met het afbakenen van markten, de daarbij gebruikte technieken zijn geëvolueerd en de EU-rechter heeft aanvullende houvast gegeven.

De goede praktijken die uit deze ontwikkelingen te halen zijn, moeten misschien hun neerslag vinden in een herziene bekendmaking marktbepaling. De Commissie zou hierover graag feedback krijgen van stakeholders.

De informatie die via deze publieke consultatie wordt verzameld, zal een deel van het bewijsmateriaal opleveren dat bij de evaluatie zal worden gebruikt. De Commissie zal ook onderzoek voeren naar goede praktijken inzake marktafbakening, standpunten uitwisselen met mededingingsautoriteiten uit de EU-lidstaten en daarbuiten, en proactief het gesprek aangaan met deskundigen en vertegenwoordigers van groepen stakeholders.

Volgende stappen

De Commissie consulteert stakeholders uit de publieke en private sector. Zij denkt daarbij onder meer aan ondernemingen en consumentenorganisaties, mededingingsautoriteiten en overheidsinstanties, de academische wereld, maar ook mensen uit de praktijk van recht en economie. Respondenten kunnen hun standpunten en reacties op de open publieke consultatie vóór 9 oktober 2020 indienen. Dat kan in een van de officiële EU-talen. De Commissie wil de uitkomsten van de evaluatie in 2021 bekendmaken.

Achtergrond

Marktafbakening is een instrument om de grenzen van de mededinging tussen ondernemingen in kaart te brengen. De afbakening van de relevante productmarkt en de relevante geografische markt moet dienen om de daadwerkelijke concurrenten in beeld te krijgen die tegenwicht kunnen bieden voor de zakelijke beslissingen van de betrokken ondernemingen (zoals hun beslissingen inzake prijszetting). Uit dat oogpunt biedt de marktafbakening onder andere de mogelijkheid marktaandelen te berekenen die interessante indicaties kunnen geven voor het inschatten van de marktmacht.

Marktafbakeningen zijn een afspiegeling van de marktrealiteit. Daarom verschillen zij tussen bedrijfstakken en kunnen zij in de loop van de tijd evolueren. Geografische markten kunnen bijvoorbeeld worden afgebakend als nationale of lokale markten (zoals markten voor de detailhandelsverkoop van consumptiegoederen) of als mondiale markten (zoals markten voor de verkoop van vliegtuigonderdelen). Naarmate de marktrealiteiten evolueren in de tijd, moeten ook de marktafbakeningen van de Commissie mee-evolueren.

De bekendmaking marktbepaling biedt houvast over de beginselen en goede praktijken wat betreft de vraag hoe de Commissie de concepten “relevante productmarkt” en “relevante geografische markt” toepast wanneer zij het EU-mededingingsrecht handhaaft.

Meer informatie

Bekendmaking Commissie marktbepaling

Publieke consultatie over de bekendmaking marktbepaling (evaluatie)


Terug naar boven