r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Omgang van de Europese energiesector met COVID-19-pandemie: Raad neemt conclusies aan

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 25 juni 2020.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over de omgang van de Europese energiesector met de COVID-19-pandemie. Eerst en vooral spreekt de Raad zijn waardering uit voor de mensen in de energiesector, die tijdens de COVID-19-pandemie met toewijding en succes het Europese energie­systeem in werking hebben gehouden.

De Raad benadrukt de cruciale rol van de energiesector bij het economisch herstel van de EU, en wijst erop dat de Europese economie groener, circulairder en digitaler moet worden en tegelijk wereldwijd concurrentie­krachtig moet blijven. De broodnodige economische omschakeling naar duurzame groei en klimaat­neutraliteit, via de Europese Green Deal, is de gelegenheid bij uitstek om de economie van de lidstaten te stimuleren. Ook zal de omschakeling het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen en de voortrekkersrol van Europa bij het kostenefficiënt ontwikkelen en uitrollen van veilige en duurzame koolstofarme technologieën verder bevorderen - onder behoud van het recht van de lidstaten hun eigen energiemix en bijpassende technologieën te kiezen.

De Raad onderkent verder de nood aan initiatieven ter ondersteuning van een robuust herstelplan voor een betaalbaar, veilig, concurrerend, gewaarborgd en duurzaam energiesysteem. De Raad acht het in de huidige omstandigheden van belang de staatssteun­regels voor milieu­bescherming en energie te stroomlijnen om de voor de energietransitie benodigde investeringen soepeler te kunnen ondersteunen.

De Raad acht het tevens noodzakelijk toekomstige investeringen in het koolstofvrij maken van de economie verder te stimuleren, onder meer door de EU-koolstofmarkt te verbeteren en tegelijkertijd een mechanisme voor koolstof­correctie aan de grens op poten te zetten in overeenstemming met de WTO-regels.

In zijn conclusies verzoekt de Raad de Commissie om samen met de lidstaten te blijven werken aan initiatieven in het kader van de Europese Green Deal en het bijbehorende investeringsplan, zoals de renovatiegolf, de EU-strategie voor de integratie van het energiesysteem, de hernieuwbare-energiestrategie voor op zee, de herziening van de verordening betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur (TEN-E) en het financierings­mechanisme voor hernieuwbare energie.

Daarnaast verzoekt de Raad de Commissie als bijdrage aan de energietransitie een actieplan en een stappenplan voor waterstof voor te leggen, met daarin de nadruk op hernieuwbare waterstof.

De Raad heeft deze conclusies aangenomen via de schriftelijke procedure.


Terug naar boven