r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-begroting 2021: een jaarbegroting gericht op Europees herstel

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020, 12:00.

De Commissie heeft vandaag een EU-begroting voor 2021 van €166,7 miljard voorgesteld, aan te vullen met €211 miljard aan subsidies en circa €133 miljard aan leningen uit Next Generation EU, het tijdelijke herstelinstrument om investeringen aan te trekken en de Europese economie aan te zwengelen. De jaarbegroting en Next Generation EU zullen in 2021 samen een beduidende hoeveelheid investeringen vrijmaken om de onmiddellijke economische en sociale schade van de Covid-19-pandemie op te vangen, een duurzaam herstel te lanceren en banen te beschermen en te scheppen. De begroting is eveneens volledig consistent met de verbintenis om te investeren in een groener, digitaler en veerkrachtig Europa.

De goedgekeurde begroting zal de eerste zijn van het nieuwe meerjarig financieel kader voor 2021-2027 en de eerste jaarbegroting voorgesteld door de Commissie-Von der Leyen.

Commissaris Johannes Hahn, bevoegd voor de EU-begroting: “In deze uitzonderlijke tijden zorgt het voorstel van de Europese Commissie voor ongekende steun. Met de jaarbegroting 2021 zullen honderdduizenden mensen en bedrijven, en de regio's worden geholpen de crisis te overwinnen en er sterker uit te komen. Maar daarvoor hebben we een akkoord nodig over de meerjarenbegroting en Next Generation EU, een akkoord dat een krachtig signaal van vertrouwen aan Europa geeft.”

De ontwerpbegroting 2021, versterkt met Next Generation EU, kanaliseert de middelen naar waar zij het grootste effect kunnen sorteren, naar de meest essentiële herstelbehoeften van de lidstaten en onze partners in de wereld.

De financiering zal bijdragen tot de wederopbouw en de modernisering van onze Unie, door de groene en digitale transities te stimuleren, banen te scheppen en de rol van Europa in de wereld te versterken.

De begroting weerspiegelt de prioriteiten voor een duurzaam herstel van Europa. De Commissie stelt daarom voor de volgende bedragen uit te trekken:

 • €1,34 miljard voor het programma Digitaal Europa, om de cyberdefensie van de Unie te versterken en de digitale transitie te ondersteunen;
 • €3 miljard voor de Connecting Europe Facility, voor een moderne, goed presterende vervoersinfrastructuur om grensoverschrijdende verbindingen te vergemakkelijken;
 • €575 miljoen voor het programma voor de interne markt, €36,2 miljoen en €127 miljoen respectievelijk voor de programma's ter ondersteuning van de samenwerking op het gebied van belastingen en douane;
 • €2,89 miljard voor Erasmus Plus, om te investeren in jongeren, en €306 miljoen voor de creatieve en cultuursectoren via Creatief Europa;
 • €1,1 miljard voor het Fonds voor asiel en migratie en €1,0 miljard voor het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer om de samenwerking voor het beheer van de buitengrenzen en het migratie- en asielbeleid te intensiveren;
 • €55,2 miljard voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid en €813 miljoen voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, maar ook om de veerkracht van de agro-voedingssector en de visserijsector te versterken en de nodige ruimte te creëren voor crisisbeheer;
 • €228 miljoen voor het Fonds voor interne veiligheid en €1,05 miljoen voor het Europees Defensiefonds ter ondersteuning van de Europese strategische autonomie en veiligheid;
 • €1,9 miljard voor pretoetredingssteun, teneinde onze buren, onder andere in de Westelijke Balkan, te steunen.

Daarnaast zal een groot deel van de middelen gaan naar de prioritaire acties die in het kader van Next Generation EU zijn aangewezen, zoals:

 • €131,5 miljard aan leningen en circa €133 miljard aan subsidies voor de lidstaten uit de faciliteit voor herstel en veerkracht als onderdeel van Next Generation EU;
 • €17,3 miljard voor Horizon Europa, om de Europese steun voor gezondheids- en klimaatgerelateerde onderzoeks- en innovatie-activiteiten op te voeren, waarvan €5 miljard in het kader van Next Generation EU;
 • €10,13 miljard voor InvestEU, voor investeringen in duurzame infrastructuur, innovatie en digitalisering. Een deel van het geld is bestemd voor de faciliteit voor strategische investeringen, om een strategische autonomie tot stand te brengen in vitale toeleveringsketens op Europees niveau:
 • €8,28 miljard voor het instrument voor solvabiliteitssteun, voorgesteld in het kader van Next Generation EU, ter verhelping van solvabiliteitsproblemen bij levensvatbare ondernemingen in alle economische sectoren;
 • €47,15 miljard voor het cohesiebeleid, aan te vullen met €42,45 miljard uit React-EU, voorgesteld in het kader van Next Generation EU. Het geld zal gaan naar werkgelegenheidssubsidies, regelingen voor kort werken en maatregelen voor jongerenwerkgelegenheid; liquiditeit en solvabiliteit van kleine en middelgrote ondernemingen;
 • €9,47 miljard voor het fonds voor een rechtvaardige transitie, opdat bij de transitie naar klimaatneutraliteit niemand uit de boot valt, waarvan €7,96 miljard in het kader van Next Generation EU;
 • €619 miljoen euro voor rescEU, het Uniemechanisme voor civiele bescherming, om te waarborgen dat de Unie kan reageren op grootschalige noodsituaties;
 • €1,19 miljard euro voor EU4Health, het nieuwe gezondheidsprogramma, om de Unie te wapenen tegen toekomstige bedreigingen van de volksgezondheid; waarvan €1,17 miljard in het kader van Next Generation EU;
 • €15,36 miljard voor onze externe partners via het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI), waarvan €3,29 miljard in het kader van Next Generation EU;
 • €2,8 miljard voor humanitaire hulp, waarvan €1,3 miljard in het kader van Next Generation EU, voor de toenemende humanitaire behoeften in de kwetsbaarste delen van de wereld.

De ontwerpbegroting voor 2021 is gebaseerd op het voorstel van de Commissie voor de volgende langetermijnbegroting, ingediend op 27 mei 2020. Zodra het Europees Parlement en de Raad het eens worden over het MFK 2021-2027, met inbegrip van Next Generation EU, zal de Commissie haar voorstel voor de begroting 2021 dienovereenkomstig aanpassen door middel van een nota van wijzigingen.

Een tijdige goedkeuring van de ontwerpbegroting is cruciaal voor honderdduizenden ondernemers, onderzoekers, landbouwers en gemeenten in heel Europa, opdat zij kunnen beginnen steun te ontvangen en te investeren in een betere toekomst voor de volgende generaties.

Context

De ontwerpbegroting 2021 van de EU omvat uitgaven in het kader van Next Generation EU die zullen worden gefinancierd uit leningen op de kapitaalmarkten en uitgaven die zijn gedekt met uit eigen middelen gefinancierde kredieten binnen de grenzen van de langetermijnbegroting. Wat die laatste betreft, worden voor elk programma twee bedragen voorgesteld: vastleggingen en betalingen. “Vastleggingen” zijn de bedragen waarvoor in een bepaald jaar contracten kunnen worden gesloten; “betalingen” zijn de bedragen die daadwerkelijk worden uitbetaald. De voorgestelde EU-begroting voor 2021 bedraagt €166,7 miljard aan vastleggingen (-9,7 % ten opzichte van 2020) en €163,5 miljard aan betalingen (+0,8 % ten opzichte van 2020). Dit is de eerste begroting voor de EU27, na de terugtrekking van het VK en het einde van de overgangsperiode.

Meer informatie


Delen

Terug naar boven