r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Ontwerpbegroting van de EU voor 2021 - vragen en antwoorden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 juni 2020.
 • 1. 
  Wat zijn de prioriteiten van de ontwerpbegroting voor 2021?

De EU-begroting vormt de hoeksteen van het herstelplan van de Europese Unie, dat tot doel heeft Europa weer op de been te krijgen. Het doel van de begroting voor 2021 is de onmiddellijke economische en sociale schade ten gevolge van de coronapandemie aan te pakken, een impuls te geven aan duurzaam herstel, en banen te redden en te scheppen. Dit betekent concrete hulp voor mensen in nood, steun voor bedrijven en zwaar getroffen sectoren, versterking van de interne markt en bijstand voor regio's en lidstaten.

De 378 miljard euro uit de EU-begroting en Next Generation EU, samen met ongeveer 133 miljard euro aan leningen, zullen ons continent opnieuw helpen opbouwen en moderniseren, in de geest van de groene en digitale transities. Hierdoor zal de Europese Unie sterker en weerbaarder worden en zal de rol van Europa in de wereld worden versterkt.

Parallel daarmee zal de EU-begroting ook steun blijven verlenen aan de reeds lang bestaande Europese prioriteiten, die nu des te relevanter zijn voor een duurzaam herstel. De Europese Commissie blijft zich dan ook inzetten voor de zes centrale ambities die voorzitter von der Leyen heeft vastgesteld: de Europese Green Deal; een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk; een economie die iedereen ten gunste komt; de bevordering van onze Europese levenswijze; een sterker Europa in de wereld en een nieuwe impuls voor democratie. De begroting 2021 zal de Europese Commissie in staat stellen deze prioriteiten te verwezenlijken.

 • 2. 
  Wat is het verband tussen de ontwerpbegroting voor 2021 en Next Generation EU?

Next Generation EU zal de EU-begroting de extra munitie geven om vastberaden het hoofd te bieden aan de dringende problemen waarmee de EU wordt geconfronteerd ten gevolge van de coronapandemie. Dit is een instrument van tijdelijke aard (tot eind 2024), dat uitsluitend zal worden gebruikt voor crisisrespons- en herstelmaatregelen. De middelen die door dit instrument worden gegenereerd, zullen via de EU-begroting worden ingezet om investerings- en hervormingsprioriteiten te ondersteunen, en om vitale herstelprogramma's te versterken. Next Generation EU zal ook acties financieren om in de toekomst weerbaarheid op te bouwen, bijvoorbeeld door middel van een nieuw gezondheidsprogramma en een versterkt EU-mechanisme voor civiele bescherming (RescEU).

Om Next Generation EU te financieren heeft de Commissie voorgesteld om tot 750 miljard euro (in prijzen van 2018) te lenen op de markten om aanvullende financiering voor de komende jaren (tot 2024) te waarborgen. De middelen zullen terugvloeien naar de EU-begroting in de vorm van externe bestemmingsontvangsten en zullen worden gebruikt om het herstel te financieren.

 • 3. 
  Waarom verschillen de cijfers voor Next Generation EU in de ontwerpbegroting van de cijfers die eind mei 2020 zijn aangekondigd?

Eind mei 2020 heeft de Commissie een voorstel gedaan voor het tijdelijke herstelinstrument Next Generation EU, samen met een aangepaste langetermijnbegroting 2021-2027.

Als algemene regel geldt dat de plafonds van het meerjarig financieel kader zijn vastgesteld in constante prijzen van 2018. Het is op die basis dat de Commissie haar voorstellen voor zowel Next Generation EU als de volgende langetermijnbegroting heeft gedaan. Voor de transparantie heeft de Commissie haar voorstellen zowel in prijzen van 2018 als in lopende prijzen gepubliceerd.

De jaarbegroting wordt altijd berekend en gepresenteerd in lopende prijzen. Op die manier krijgen de begunstigden een beter idee van de financiering die in een bepaald jaar beschikbaar is. Dat is de reden waarom het voorstel voor 2021, met inbegrip van de bijdrage van Next Generation EU, in lopende prijzen is uitgedrukt.

 • 4. 
  Wat zijn vastleggingen en betalingen?

Vastleggingen zijn het totale volume aan beloften voor toekomstige betalingen die in een bepaald jaar kunnen worden gedaan. Vervolgens moeten de vastleggingen worden uitgevoerd met betalingen, ofwel in hetzelfde jaar, ofwel - met name in het geval van meerjarige projecten - in de daaropvolgende jaren.

Betalingen zijn de bedragen die in een bepaald jaar daadwerkelijk uit de EU-begroting zijn betaald om de vastleggingen voor het lopende jaar en de vorige jaren uit te voeren.

Als de EU bijvoorbeeld besluit medefinanciering te verlenen voor de bouw van een brug, is de vastlegging de totale kostprijs die de EU zal dekken. De facturen voor de uitgevoerde werkzaamheden zijn de betalingen die zullen plaatsvinden in de volgende jaren, overeenkomstig de uitvoeringscyclus van het project. De vastlegging wordt gedaan in jaar X. De betalingen uit de EU-begroting kunnen plaatsvinden in datzelfde jaar X, maar ook in jaar X+1, X+2, X+3, enz.

 • 5. 
  Wat zijn externe bestemmingsontvangsten?

De EU-begroting is gebaseerd op het universaliteitsbeginsel. Dit betekent dat er geen rechtstreeks verband is tussen de bron van de geïnde ontvangsten en de door die ontvangsten gefinancierde uitgaven.

Er is een uitzondering op deze regel, namelijk bestemmingsontvangsten; dit zijn specifieke inkomsten die worden geïnd om specifieke uitgaven te financieren.

De bestaande types externe en interne bestemmingsontvangsten zijn vermeld in artikel 21 van het Financieel Reglement, dat de regels voor de besteding van de EU-begroting bevat.

Om de investeringen in het kader van Next Generation EU te financieren, heeft de Commissie voorgesteld de bovengrens van de EU-begroting op te trekken en fondsen te lenen op de markten. De geleende middelen zullen terugvloeien naar de EU-begroting in de vorm van externe bestemmingsontvangsten en zullen worden gebruikt om het herstel te financieren via een reeks vooraf vastgestelde EU-programma's.

 • 6. 
  Hoe doet de Commissie een voorstel voor de ontwerpbegroting van 2021 als er nog geen akkoord is over de begroting voor de zevenjarige periode 2021-2027?

De Commissie is wettelijk verplicht om uiterlijk op 30 juni van elk jaar een voorstel voor de jaarbegroting van het volgende jaar in te dienen. Deze verplichting geldt ook voor het eerste jaar van de volgende langetermijnbegroting.

Om deze verplichting na te komen, dient de Commissie dan ook een ontwerpbegroting voor 2021 in, gebaseerd op het voorstel voor een aangepaste langetermijnbegroting en Next Generation EU, zoals gepresenteerd op 27 mei 2020.

Zodra het Europees Parlement en de Raad overeenstemming hebben bereikt over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027, met inbegrip van Next Generation EU, zal de Commissie haar voorstel dienovereenkomstig aanpassen via een nota van wijzigingen.

Het is onze bedoeling dat alle programma's per 1 januari helemaal operationeel zijn. Een snel en uitgebreid akkoord over het MFK en het herstelpakket tussen het Europees Parlement en de Raad zal het pad effenen voor een vlotte goedkeuring van de begroting 2021, zodat zowel de langetermijnbegroting als de jaarbegrotingen klaar zijn om de nieuwe programma's tijdig te laten ingaan.

 • 7. 
  Wanneer worden de middelen voor Next Generation EU beschikbaar gesteld?

Bepaalde kernmaatregelen die in het kader van Next Generation EU moeten worden gefinancierd - zoals verhoogde steun voor de meest getroffen lidstaten en regio's - moeten zo snel mogelijk van start gaan omdat burgers en bedrijven afhankelijk zijn van de steun van de EU om hun problemen te boven te komen.

Om al in 2020 11,5 miljard euro aan investeringen vrij te maken, heeft de Commissie een wijziging van haar begroting 2020 voorgesteld, via het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6, samen met gerichte wijzigingen van haar lopende langetermijnbegroting. Het Europees Parlement en de Raad moeten nu overeenstemming bereiken over dit ontwerp van gewijzigde begroting, zodat het snel kan worden uitgevoerd.

Het volledige voorstel voor een aangepaste EU-begroting en Next Generation EU moet op 1 januari 2021 klaar zijn om het herstel van Europa te ondersteunen. Samen met het Europees Parlement en de lidstaten in de Raad werkt de Commissie hard om dit doel te bereiken.

 • 8. 
  Wat is de volgende stap?

De Europese Commissie dient het ontwerp van de EU-begroting 2021 in bij het Europees Parlement en de Raad, die samen het definitieve besluit nemen.

Er wordt een specifiek bemiddelingscomité bijeengeroepen, gewoonlijk in de late herfst, om de standpunten van het Parlement en de Raad met elkaar te verzoenen. Dat comité moet binnen 21 dagen overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijke begroting, die vervolgens door beide instellingen moet worden goedgekeurd. Dit jaar loopt die periode van 27 oktober tot 16 november.

Ondertussen gaan de onderhandelingen over de aanepaste langetermijnbegroting en Next Generation EU door. De Commissie zal haar voorstel voor een begroting 2021 aanpassen nadat het Europees Parlement en de Raad overeenstemming hebben bereikt.

Nadere informatie


Delen

Terug naar boven