r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie beveelt aan de reisbeperkingen naar de EU na 30 juni gedeeltelijk en geleidelijk op te heffen op basis van een gemeenschappelijke, gecoördineerde aanpak

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 11 juni 2020.

Vandaag doet de Commissie de Schengenlidstaten en de geassocieerde Schengenlanden de aanbeveling om uiterlijk op 15 juni 2020 de controles aan de binnengrenzen op te heffen en de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 30 juni 2020 te verlengen. Ook stelt zij een aanpak vast om de beperkingen daarna geleidelijk op te heffen.

Aangezien de gezondheidssituatie in bepaalde derde landen kritiek blijft, stelt de Commissie in deze fase geen algemene opheffing van de reisbeperkingen voor. De beperkingen moeten worden opgeheven ten aanzien van landen die door de lidstaten samen worden geselecteerd, op basis van een reeks beginselen en objectieve criteria zoals de gezondheidssituatie, de mogelijkheid om tijdens de reis inperkingsmaatregelen toe te passen en de wederkerigheid, rekening houdend met gegevens van relevante bronnen zoals het ECDC en de WHO.

Voor landen waarvoor beperkingen blijven gelden, stelt de Commissie voor de categorieën toegestane reizigers uit te breiden tot bijvoorbeeld internationale studenten. De Commissie geeft de lidstaten ook richtsnoeren om ervoor te zorgen dat de hervatting van de visumwerkzaamheden in het buitenland goed wordt afgestemd op de geleidelijke opheffing van de reisbeperkingen.

Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken, Ylva Johansson: “Na de opheffing van alle controles aan de binnengrenzen van de Unie, stellen we een duidelijke en flexibele aanpak voor om de beperkingen op reizen naar de EU met ingang van 1 juli op te heffen. Internationaal reizen is van cruciaal belang voor het toerisme en het bedrijfsleven, en voor het herstel van de contacten tussen familieleden en vrienden. We moeten weliswaar allemaal voorzichtig blijven, maar de tijd is gekomen om concrete voorbereidingen te treffen om de beperkingen op te heffen ten aanzien van landen met een gezondheidstoestand die vergelijkbaar is met die van de EU, en om de visumwerkzaamheden te hervatten.”

Geleidelijke opheffing van de beperkingen van reizen naar de EU

Maatregelen aan de buitengrenzen van de EU moeten gecoördineerd en uniform zijn om doeltreffend te kunnen zijn. Aangezien reizigers die de EU binnenkomen, vrij kunnen reizen van het ene land naar het andere, is het van cruciaal belang dat de lidstaten hun besluiten over het opheffen van reisbeperkingen coördineren. Daarom moeten de lidstaten het eens worden over een gemeenschappelijke lijst van derde landen waarvoor de reisbeperkingen per 1 juli kunnen worden opgeheven, en die lijst moet regelmatig worden herzien. Met het oog daarop stelt de Commissie de navolgende uitgangspunten voor.

  • Objectieve criteria: het besluit om voor een specifiek land beperkingen op te heffen, moet gebaseerd zijn op de epidemiologische situatie en de coronavirusrespons in dat land, de mogelijkheid om tijdens de reis inperkingsmaatregelen toe te passen, en de vraag of dat land zijn reisbeperkingen jegens de EU heeft opgeheven. De beperkingen moeten eerst worden opgeheven ten aanzien van landen waar de epidemiologische situatie vergelijkbaar is met het EU-gemiddelde en waar voldoende capaciteit voorhanden is om het virus te bestrijden. Ten aanzien van landen waar de situatie slechter is dan in de EU, moeten de beperkingen blijven bestaan. De Commissie stelt een gedetailleerde checklist voor om de lidstaten te helpen tot een gemeenschappelijke beoordeling te komen. Besluiten tot opheffing van reisbeperkingen zouden gelden voor onderdanen van derde landen die in een specifiek land verblijven (en dus zou niet het bezit van de nationaliteit van dat land het criterium zijn).
  • Gemeenschappelijke en gecoördineerde aanpak: de Commissie stelt een coördinatiemechanisme voor dat de lidstaten en de geassocieerde Schengenlanden op technisch niveau ondersteunt en de voorbereiding vergemakkelijkt van een lijst van landen ten aanzien waarvan de reisbeperkingen kunnen worden opgeheven. Besluiten over de opheffing van de beperkingen moeten vervolgens worden voorbereid met de lidstaten in het kader van de geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons. De lidstaten dienen dergelijke besluiten op gecoördineerde wijze vast te stellen en te zorgen voor een uniforme toepassing in de hele EU. Dit zal een dynamisch proces zijn en de geïntegreerde EU-regeling politieke crisisrespons zou verdere updates moeten coördineren.
  • Flexibiliteit: het zal mogelijk zijn om reisbeperkingen voor een specifiek land opnieuw in te voeren als niet langer aan de criteria wordt voldaan. Daarnaast kunnen de lidstaten een reiziger van buiten de EU die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid, nog steeds de toegang weigeren, ook als die uit een land komt waarvoor de beperkingen werden opgeheven.

In overeenstemming met de voorgestelde checklist beveelt de Commissie ook aan om de reisbeperkingen voor Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië per 1 juli op te heffen, aangezien hun epidemiologische situatie vergelijkbaar is met of beter is dan die van de EU. De Commissie wil de Westelijke Balkan namelijk nauw betrekken bij de uitvoering van het stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen.

Wanneer de reisbeperkingen blijven gelden, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat personen die reizen voor studiedoeleinden, worden vrijgesteld, evenals hoogopgeleide werknemers van buiten de EU, indien hun werk uit economisch oogpunt noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden verricht. Burgers van de EU en van de geassocieerde Schengenlanden en onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven, alsmede hun familieleden, moeten van de reisbeperkingen worden vrijgesteld, ongeacht of zij naar huis terugkeren, en niet, zoals tot nu toe het geval was, uitsluitend om naar huis terug te keren.

In het op 15 april gepresenteerde stappenplan voor de opheffing van de inperkingsmaatregelen heeft de Commissie aangegeven dat reisbeperkingen binnen de EU eerst geleidelijk moeten worden opgeheven voordat de beperkingen aan de buitengrenzen in een tweede fase kunnen worden versoepeld. Dit is nu in volle gang, aangezien verscheidene lidstaten reeds de beperkingen binnen de EU hebben opgeheven en andere lidstaten van plan zijn dit te doen met ingang van 15 juni 2020. De Commissie dringt er bij de overige lidstaten sterk op aan het proces voor de opheffing van de beperkingen van het vrije verkeer en van de controles aan de binnengrenzen binnen de EU uiterlijk op 15 juni 2020 te voltooien.

Hervatting van de visumwerkzaamheden

De meeste lidstaten hebben besloten de behandeling van visumaanvragen op te schorten of te beperken in het kader van de coronamaatregelen. Reizigers zullen opnieuw toegang moeten kunnen krijgen tot de visumdiensten en de lidstaten moeten de hervatting van de visumwerkzaamheden afstemmen op de opheffing van de reisbeperkingen. Daarom presenteert de Commissie vandaag richtsnoeren voor een gefaseerde en gecoördineerde terugkeer van de visumwerkzaamheden.

Een geharmoniseerde aanpak kan het best worden bereikt door de consulaire werkzaamheden gelijktijdig op alle locaties te hervatten, de EU-visumregels volledig ten uitvoer te leggen en het publiek goed voor te lichten. De richtsnoeren hebben ook betrekking op hygiëne- en voorzorgsmaatregelen voor de ontvangst van visumaanvragers.

Indien een lidstaat gezondheidscontroles eist, moeten deze plaatsvinden op het tijdstip van de reis of kort daarvoor, en niet bij het aanvragen van een visum. Dit moet gelden voor alle reizigers van een bepaalde plaats, ongeacht hun nationaliteit of visumstatus.

Achtergrond

Op 16 maart 2020 heeft de Commissie de staatshoofden en regeringsleiders opgeroepen om voor een periode van aanvankelijk 30 dagen een tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU in te voeren. Die periode werd vervolgens tweemaal verlengd, tot 15 juni.

De reisbeperkingen en de oproep van vandaag om die te verlengen tot 30 juni, gelden voor alle Schengenlidstaten (inclusief Bulgarije, Kroatië, Cyprus en Roemenië) en de vier geassocieerde Schengenlanden (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) - in totaal 30 landen. Al deze landen voeren deze beperkingen uit via het nationale recht.

Onderdanen van 105 landen moeten een visum aanvragen voordat zij naar de EU kunnen reizen. In de regel kunnen visumaanvragen worden ingediend bij de consulaten van de lidstaten in bijna alle landen buiten de EU. Het visumbeleid van de EU voor kort verblijf wordt onverkort toegepast door 26 Schengenlidstaten en in normale tijden resulteert dit in de afgifte van 15 miljoen visa per jaar.

Meer informatie

Mededeling over de derde beoordeling van de toepassing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (11 juni 2020)

Checklist voor de mogelijke opheffing van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (11 juni 2020)

Richtsnoeren voor een gefaseerde en gecoördineerde hervatting van de visumactiviteiten (11 juni 2020)

Persbericht - Coronavirus: Commissie verzoekt de lidstaten de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 15 juni te verlengen (8 mei 2020)

Persbericht - Coronavirus: Commissie verzoekt de lidstaten de beperking van niet-essentiële reizen naar de EU tot 15 mei te verlengen (8 april 2020)

Persbericht - Coronavirus: Commissie komt met leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (30 maart 2020)

Mededeling over de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU (16 maart 2020)


Terug naar boven