r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Commissie houdt raadpleging over wetgevingspakket digitale diensten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 2 juni 2020, 14:51
gewijzigd.

De Commissie lanceert vandaag een openbare raadpleging over het cruciale wetgevingspakket inzake digitale diensten, aangekondigd door voorzitter Von der Leyen in haar politieke beleidslijnen en in de mededeling van de Commissie “De digitale toekomst van Europa vormgeven” van 19 februari. Het doel van de raadpleging is opinies, inlichtingen en gegevens van burgers, bedrijven, onlineplatforms, academici, het maatschappelijk middenveld en alle belanghebbende partijen bijeen te brengen om de toekomstige regels voor digitale diensten te helpen bepalen. Zij loopt tot 8 september en heeft betrekking op aangelegenheden zoals online veiligheid, vrijheid van meningsuiting, eerlijkheid en een gelijk speelveld in de digitale economie.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager: “Internet biedt burgers en ondernemingen enorme kansen. Online werken en online interactie houden echter ook risico's in. Wat we nu doen, is geïnteresseerde burgers en stakeholders om hun mening vragen over de inrichting van een modern wetgevingskader voor digitale diensten en onlineplatforms in de EU. Heel wat vragen hebben betrekking op het dagelijkse leven van de burgers en wij zijn vastberaden om voor een veilige digitale toekomst te zorgen met ruimte voor innovatie.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Onlineplatforms nemen een prominente plaats in in ons leven, onze economie en onze democratie. Bij die rol hoort een grotere verantwoordelijkheid, die moet worden omkaderd met moderne regelgeving voor digitale diensten. Vandaag wordt onze openbare raadpleging gelanceerd. Wij staan open voor alle meningen en gaan samen nadenken over een goed evenwicht tussen een veilig internet voor iedereen, het beschermen van de vrijheid van meningsuiting en ruimte laten voor innovatie in de eengemaakte markt van de EU.”

Het bestaande wettelijk kader voor digitale diensten is twintig jaar oud. Het heeft de groei van de Europese digitale diensten mogelijk gemaakt, maar is niet meer aangepast aan de urgente behoeften van vandaag wat betreft de rol en de verantwoordelijkheid van onlineplatforms, met name de grootste.

Europa heeft behoefte aan een gemoderniseerd wettelijk kader om de toenemende versnippering van de nationale regels te verminderen, om burgers overal in Europa dezelfde bescherming online als daarbuiten te kunnen geven en om alle Europese bedrijven een gelijk speelveld te bieden om te innoveren, te groeien en wereldwijd te concurreren. Er moet systematisch worden gewaakt over de veiligheid van gebruikers en over hun grondrechten, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting.

De raadpleging betreft de twee werkgebieden die door de Commissie zijn aangekondigd als onderdeel van het wetgevingspakket inzake digitale diensten:

Het eerste stel regels heeft betrekking op de basisbeginselen van de richtlijn inzake elektronische handel, in het bijzonder de vrijheid om overal in de eengemaakte markt van de EU digitale diensten te verstrekken in overeenstemming met de regels van de plaats van vestiging en een brede beperking van de aansprakelijkheid voor door gebruikers gecreëerde content. Voortbouwend op deze beginselen, is het de bedoeling duidelijkere en modernere regels vast te stellen inzake de rol en de verplichtingen van onlinetussenpersonen, met inbegrip van die van buiten de EU die in de EU actief zijn, alsook een effectiever governancesysteem dat ervoor moet zorgen dat die regels overal in de eengemaakte markt van de EU correct worden gehandhaafd en dat tegelijkertijd de grondrechten worden geëerbiedigd.

De tweede maatregel heeft betrekking op de kwestie van een gelijk speelveld op de Europese markten voor digitale diensten, waar een klein aantal grote onlineplatforms momenteel fungeren als poortwachters. Er wordt onderzocht welke nieuwe regels kunnen dienen om deze onevenwichtigheden op de markt aan te pakken, consumenten van een zo ruim mogelijke keuze te verzekeren en de concurrentiepositie en het innovatievermogen van de eengemaakte markt van de EU voor digitale diensten te waarborgen. Daarbij kan worden gedacht aan aanvullende algemene regels voor alle platforms met een zekere omvang, zoals regels inzake zelfvoorkeur, en/of op maat gesneden verplichtingen voor specifieke poortwachters, zoals verplichtingen inzake toegang tot andere dan persoonsgegevens, specifieke vereisten inzake portabiliteit van persoonsgegevens, of interoperabiliteitsvereisten.

Daarnaast neemt de Commissie de gelegenheid te baat om de meningen te peilen over andere in de context van onlineplatforms opduikende kwesties die niet direct in het wetgevingspakket inzake digitale diensten zullen worden behandeld, zoals de kansen en uitdagingen voor particuliere personen waar het gaat om het aanbieden van diensten via deeleconomieplatformen.

Tegelijkertijd wordt vandaag een tweede raadpleging gelanceerd over een eventuele nieuwe mededingingstool, waarover meer informatie wordt verstrekt in een afzonderlijk persbericht.

Volgende stappen

De raadpleging van de Commissie richt zich tot het grote publiek, aanbieders van digitale diensten, zoals onlineplatforms, bedrijven die hun klanten online bereiken, autoriteiten, ngo's, academici en alle andere betrokken partijen. Antwoorden kunnen worden ingezonden tot uiterlijk 8 september 2020, in alle officiële talen van de EU.De raadpleging zal de Commissie in staat stellen om op een onderbouwde manier voorstellen te doen voor het wetgevingspakket inzake digitale diensten. Deze voorstellen worden verwacht tegen het einde van het jaar.

Achtergrond

Het wettelijk kader voor digitale diensten is sinds de vaststelling van de richtlijn inzake elektronische handel van 2000 niet meer veranderd. Deze richtlijn harmoniseerde de basisbeginselen voor het grensoverschrijdend verstrekken van diensten en is een van de hoekstenen van de regulering van digitale diensten in de EU.

De Commissie heeft tevens algemene richtsnoeren voor onlineplatforms en de lidstaten om illegale onlinecontent aan te pakken uitgevaardigd, via een mededeling in 2017 en een aanbeveling in 2018. Zij blijft het voortouw nemen bij gerichte acties om de samenwerking tussen onlineplatforms, autoriteiten en betrouwbare organisaties te coördineren, bijvoorbeeld inzake het optreden tegen haatzaaierij op het internet of het waarborgen van de veiligheid van producten op de interne markt die bestemd zijn voor de Europese consument. Voorts is sectorspecifieke wetgeving aangenomen (met name op het gebied van audiovisuele en mediadiensten en auteursrechten) of voorgesteld (inzake terroristische onlinecontent).

De platform-to-businessverordening, die in juli van dit jaar in werking zou moeten treden, is de horizontale sokkel voor eerlijk, transparant en voorspelbaar zakendoen op onlineplatforms voor kleinere ondernemingen en handelaren.

Meer informatie

Webpagina over het wetgevingspakket digitale diensten

Openbare raadpleging over het wetgevingspakket digitale diensten

Aanvangseffectbeoordelingen van aspecten van elektronische handel

Aanvangseffectbeoordeling van ex-ante tools

Persbericht over de nieuwe mededingingstool

Openbare raadpleging over de nieuwe mededingingstool

Aanvangseffectbeoordeling van de nieuwe mededingingstool

Politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen

Mededeling “De digitale toekomst van Europa vormgeven”

Brochure - How do online platforms shape our lives and businesses?


Terug naar boven