r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU-langetermijnbegroting: Parlement eist vangnet voor de begunstigden in 2021

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 13 mei 2020.

De huidige gezondheidscrisis dwingt ons om elk risico op discontinuïteit van het huidige MFK en vertraging van de inwerkingtreding van het nieuwe MFK uit te sluiten, aldus de EP-leden

Woensdag nam het Europees Parlement een wetgevingsresolutie aan met 616 stemmen voor, 29 tegen en 46 onthoudingen, waarin de Europese Commissie wordt verzocht om uiterlijk op 15 juni 2020 een voorstel voor een noodplan voor de EU-meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) in te dienen.

Hoewel de huidige begrotingsplafonds automatisch zouden worden verlengd als er volgend jaar nog geen nieuw MFK is, zullen veel programma's, zoals cohesie-, Erasmus- of onderzoeksprogramma's, eind 2020 aflopen. Een noodplan kan dan als vangnet fungeren voor de burgers, regio's, steden, landbouwers, universiteiten of bedrijven die EU-financiering ontvangen. Zo wordt discontinuïteit of een wanordelijke verlenging van het huidige MFK en de lopende programma’s vermeden.

Aanpak van de gevolgen van de Covid-19-crisis moet prioriteit zijn

De parlementsleden zijn van mening dat het MFK-noodplan tijdelijk moet focussen op de aanpak en het verlichten van de acute economische en sociale gevolgen van de Covid-19-crisis. Het noodplan moet ook het economisch herstel voor de periode na Covid-19 ondersteunen, met name door het mogelijk maken van verhogingen en het toepassen van flexibiliteit, zoals eerder in het kader van de begroting van dit jaar.

Op 17 april riep het EP op tot een omvangrijk herstel- en wederopbouwpakket dat een verhoging van het MFK impliceert. Volgens de resolutie die vandaag is aangenomen zou het noodplan een betere basis voor het herstel en de politieke prioriteiten van de Europese Unie vormen dan een vertraagd of ontoereikend MFK

Quotes

Jan Olbrycht (EVP, PL), co-rapporteur: "De huidige situatie vraagt om buitengewone oplossingen. We zijn bang dat het nieuwe MFK 2021-2027 niet op tijd klaar zal zijn als gevolg van geaccumuleerde, ernstige vertragingen. Daarom dringen we er bij de Europese Commissie op aan om een noodplan voor te stellen voor de begroting van volgend jaar. In tijden van crisis en instabiliteit moeten de begunstigden van de EU-begroting duidelijkheid hebben over het volgende jaar. De leden van het Europees Parlement zoeken naar alle mogelijke oplossingen om de stabiliteit van de EU-begroting te verzekeren".

Margarida Marques (S&D, PT), co-rapporteur: "Burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld zouden niet begrijpen waarom er op 1 januari 2021 geen EU-begroting is. Zoiets was al moeilijk te accepteren vóór deze pandemie, maar is in het licht van de ernstige gevolgen van Covid-19 voor gezinnen, scholen, bedrijven en economieën nog veel moeilijker te aanvaarden. We eisen van de Europese Commissie dan ook dringend een ambitieus EU-begrotingsvoorstel voor de komende zeven jaar, inclusief een herstelfonds dat de verwachtingen van de burgers waarmaakt. De Commissie heeft al vertraging opgelopen bij de presentatie van een aangepast voorstel, maar we kunnen geen verdere risico’s nemen. We roepen de Europese Commissie daarom nogmaals op om dringend met een MFK-noodplan te komen dat doeltreffend is en een vangnet vormt voor de begunstigden van de EU-programma's".

Achtergrond

Aangezien de huidige EU-langetermijnbegroting op 31 december 2020 afloopt, heeft de EU voor de komende zeven jaar een nieuwe budgettaire planningshorizon nodig. De Commissie heeft daarom in mei 2018 plannen voor het volgende MFK voor de periode 2021-2027 gepresenteerd. Als gevolge van de gezondheidscrisis en de consequenties daarvan kondigde de Europese Commissie een aangepast voorstel aan voor mei 2020.

Het Europees Parlement heeft reeds in november 2018 een standpunt ingenomen en dat in oktober 2019 nogmaals bevestigd. De Raad heeft nog geen overeenstemming over een standpunt kunnen bereiken.

Volgende stappen

Het wetgevingsverslag is door een meerderheid van de leden van het Parlement goedgekeurd. Bijgevolg moet de Commissie ofwel een relevant voorstel indienen, ofwel het Parlement op de hoogte brengen van de redenen waarom zij dit niet zal doen, overeenkomstig artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de EU.

Bij haar goedkeuring als voorzitter van de Commissie door het Parlement in juli jongstleden heeft Ursula von der Leyen toegezegd: "Wanneer dit Parlement met een meerderheid van stemmen resoluties aanneemt waarin de Commissie wordt verzocht wetgevingsvoorstellen in te dienen, verbind ik mij ertoe te reageren met een wetgevingsbesluit waarin de beginselen van evenredigheid, subsidiariteit en betere wetgeving volledig worden geëerbiedigd".


Delen

Terug naar boven