r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de Europese Unie over Libië

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 12 mei 2020.

Naar aanleiding van de voortdurende escalatie van het geweld in Libië roept de Europese Unie opnieuw op tot een wapenstilstand, zoals ook de Verenigde Naties aan de vooravond van de ramadan met de steun van de Europese Unie hebben gedaan.

De Europese Unie eist dat alle partijen verantwoordelijk handelen en onmiddellijk in heel Libië een einde maken aan de gevechten, die in de eerste plaats burgers, waaronder ook migranten, treffen en hen nog meer in gevaar brengen. Ze dringt er bij alle partijen die akkoord zijn gegaan met een bestand en een in samenspraak tot stand gekomen staakt-het-vuren op aan hun belofte gestand te doen. Zij herinnert de partijen er ook aan dat zij het internationaal recht, met inbegrip van het internationaal humanitair recht, moeten eerbiedigen en dat degenen die het schenden ter verantwoording zullen worden geroepen.

De Europese Unie roept alle partijen op om de burgers, daarbij inbegrepen migranten en vluchtelingen, te beschermen door veilige, snelle en ongehinderde levering van humanitaire hulp en diensten aan alle getroffenen toe te staan en te faciliteren.

De Europese Unie blijft vastbesloten om het VN-wapenembargo in Libië volledig te doen naleven. Zij herinnert eraan dat de operatie EUNAVFOR Med Irini, die op 31 maart door de Raad is goedgekeurd, tot doel heeft het VN-wapenembargo conform de resoluties van de Veiligheidsraad ten uitvoer te brengen met schepen, vliegtuigen en satellieten. Ze benadrukt dat alles in het werk moet worden gesteld om de desbetreffende resoluties van de VN-Veiligheidsraad onverkort en doeltreffend uit te voeren, ook via de land- en luchtgrenzen met Libië.

De Europese Unie roept alle partijen bij het conflict in Libië op om zonder verder oponthoud samen te werken met het oog op een duurzaam staakt-het-vuren en zo spoedig mogelijk overeenstemming te bereiken over de ontwerptekst die tijdens de Gemengde Militaire Commissie van 23 februari 2020 in Genève is besproken.

Het bestand moet gepaard gaan met een onmiddellijke hervatting van de door de VN georganiseerde gesprekken tussen de partijen, en moet geheel in overeenstemming zijn met het Libisch politiek akkoord. Er is geen alternatief voor een inclusieve politieke oplossing waarmee recht wordt gedaan aan de conclusies van de Conferentie van Berlijn, zoals bevestigd in Resolutie nr. 2510 van de VN-Veiligheidsraad.

Met het oog op een snelle hervatting van de politieke besprekingen tussen de Libische partijen hoopt de EU dat er zo snel mogelijk een opvolger voor Ghassam Salamé wordt benoemd tot speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal en hoofd van de Ondersteuningsmissie van de Verenigde Naties in Libië, en dringt zij er bij alle staten op aan om tijdens het politieke proces met de VN samen te werken.

De Europese Unie herhaalt dat zij zich blijft inzetten voor de soevereiniteit, de eenheid en de stabiliteit van Libië en voor het internationale recht.

De kandidaat‑lidstaten de Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië[1], het land van het stabilisatie- en associatieproces en mogelijke kandidaat‑lidstaat Bosnië en Herzegovina, en de EVA‑landen IJsland, Liechtenstein en Noorwegen, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede Oekraïne, de Republiek Moldavië en Georgië sluiten zich bij deze verklaring aan.

[1]De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven