r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eastern Partnership policy beyond 2020: Council approves conclusions

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 11 mei 2020.

De Raad heeft vandaag conclusies aangenomen over het beleid voor het Oostelijk Partnerschap na 2020. Daarin herhaalt hij dat het partnerschap van strategisch belang voor de EU is, en dat beide partijen zich zullen inspannen om een gemeenschappelijke ruimte van gedeelde democratie, welvaart en stabiliteit op te bouwen.

De Raadsconclusies liggen in het verlengde van de conclusies van de Europese Raad van 20 juni 2019, die in het teken stonden van het 10-jarig bestaan van het Oostelijk Partnerschap, en van de gezamenlijke mededeling van 18 maart 2020 met de titel "Het beleid inzake het Oostelijk Partnerschap na 2020: de weerbaarheid versterken - een Oostelijk Partnerschap dat iedereen ten goede komt".

In zijn conclusies toont de Raad zich ingenomen met de aanzienlijke successen van het Oostelijk Partnerschap die tot dusver geboekt zijn, en wijst hij nogmaals op zijn op stimulering en conditionaliteit gebaseerde aanpak als middel om de oostelijke partnerlanden aan te moedigen verder hervormingen door te voeren en hun inspanningen ter zake te blijven opvoeren. De Raad bevestigt dat het huidige beleidskader, waaronder de "20 resultaten in 2020", deugdelijk is en de mensen tastbare resultaten en voordelen brengt.

De Raad benadrukt ook dat het belangrijk is dat het toekomstige Oostelijk Partnerschap een strategischer, ambitieuzer, flexibeler en inclusiever kader voor samenwerking wordt dat de deelnemers in staat stelt gemeenschappelijke en mondiale uitdagingen op een groot aantal gebieden samen aan te pakken, met name ook in de volstrekt nieuwe situatie die is ontstaan door de COVID-19-pandemie.

In de conclusies wordt aangedrongen op hernieuwde inzet voor de grondbeginselen van het Oostelijk Partnerschap, waaronder democratie, mensenrechten, de rechtsstaat, goed bestuur en succesvol anticorruptiebeleid. Evenzeer moet worden ingezet op economische hervormingen, uitdagingen inzake milieu, klimaat en energie, digitalisering en investeringen in mensen.

Tot slot ziet de Raad uit naar de volgende top van het Oostelijk Partnerschap, die naar verwachting de resultaten zal evalueren die sinds de vorige top in 2017 zijn bereikt. Ook wordt verwacht dat tijdens die top beleidsdoelstellingen voor de lange termijn zullen worden bekrachtigd, volgende stappen voor de versterking en verdieping van de samenwerking zullen worden uitgezet, en een mandaat zal worden verleend voor de voorbereiding van de volgende generatie te leveren resultaten na 2020.


Terug naar boven