r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad verlengt sanctieregeling voor cyberaanvallen tot en met 18 mei 2021

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 14 mei 2020.

De Raad heeft het kader voor beperkende maatregelen tegen cyberaanvallen die de EU of haar lidstaten bedreigen, met 1 jaar verlengd, tot en met 18 mei 2021.

De Europese Unie zal dus gerichte beperkende maatregelen kunnen blijven opleggen tegen personen of entiteiten die betrokken zijn bij cyberaanvallen die een aanzienlijke impact hebben en een externe bedreiging vormen voor de EU of haar lidstaten. Ook voor cyberaanvallen tegen derde landen of internationale organisaties kunnen deze maatregelen worden opgelegd, indien dat nodig is voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB).

Het onderliggende doel blijft het ontmoedigen van en reageren op cyberactiviteiten tegen de EU of haar lidstaten. De beperkende maatregelen bestaan onder meer uit een verbod om naar de EU te reizen en een bevriezing van tegoeden van personen en entiteiten. Daarnaast mogen personen en entiteiten uit de EU geen middelen ter beschikking te stellen aan gesanctioneerde personen en entiteiten.

Het besluit komt slechts enkele dagen na een verklaring van de Europese Unie en haar lidstaten over kwaadwillige cyber­activiteiten waarbij de coronavirus­pandemie wordt uitgebuit. Daarin wordt benadrukt dat de EU vastbesloten is kwaadwillige cyber­activiteiten te voorkomen, te ontmoedigen, te bestrijden en erop te reageren, onder meer in het kader van haar bredere respons op de COVID-19-crisis.

Achtergrond

De EU heeft de afgelopen jaren haar weerbaarheid en vermogen om cyberdreigingen en kwaadwillige cyber­activiteiten te voorkomen, te ontmoedigen, te bestrijden en erop te reageren, opgevoerd om de Europese veiligheid en belangen te beschermen.

Zo kwam ze in juni 2017 met een kader voor een gezamenlijke diplomatieke EU-respons op kwaad­willige cyber­activiteiten (het "instrumentarium voor cyberdiplomatie"). Dit kader biedt de EU en haar lidstaten beschikking over alle GBVB-maatregelen, zo nodig ook beperkende maatregelen, om kwaadwillige cyber­activiteiten tegen de integriteit en veiligheid van de EU en haar lidstaten te voorkomen, te ontmoedigen, te bestrijden en erop te reageren.

Recenter, in april 2019, nam de Raad de "cyberbeveiligings­verordening" aan. Deze verordening voert een systeem van EU-brede certificerings­regelingen in, en richt het EU-Agentschap voor cyber­beveiliging op, dat in de plaats komt van het EU-Agentschap voor netwerk- en informatie­beveiliging.

Het rechtskader voor de regeling voor cybersancties werd in mei 2019 aangenomen en vormt de basis waarop de EU gerichte beperkende maatregelen kan uitvaardigen om te reageren op cyberaanvallen.

De EU blijft zich inzetten voor een wereldwijde, open, stabiele, vreedzame en veilige cyberspace en herhaalt daarom dat de internationale samenwerking moet worden versterkt om de op regels gebaseerde orde op dit gebied te bevorderen.


Terug naar boven