r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Covid-19 traceer-apps: privacy en gegevensbescherming verzekeren

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 28 juli 2020.

Mobiele telefoon apps kunnen een rol spelen in de strijd tegen Covid-19, maar leiden tot ongerustheid over privacy en gegevensbescherming. Wat doet de EU om te helpen?

Link naar de video: Apps gebruiken om Covid-19 te traceren

Gespecialiseerde telefoon apps kunnen een essentiële rol spelen in de strijd tegen Covid-19, voornamelijk als deel van nationale strategieën om de lockdown-maatregelen op te heffen en veilig reizen te verzekeren. De EU heeft samen met de lidstaten gewerkt aan de ontwikkeling van efficiënte oplossingen. Omdat apps gevoelige data kunnen vrijgeven, heeft het Parlement de noodzaak benadrukt om ze met grote zorg te ontwerpen.

De Commissie raadt een gemeenschappelijke EU-aanpak voor contacttraceringsapps, die ontworpen worden om mensen te waarschuwen als ze in contact zijn geweest met een besmette persoon.

In een resolutie op 17 april en tijdens een plenair debat op 14 mei, benadrukte het Parlement dat elke digitale maatregel tegen de pandemie volledig moet voldoen aan de gegevensbescherming en privacywetgeving. EP-leden zeiden dat het gebruik van apps niet verplicht zou mogen zijn en dat ze een vervalclausule moeten hebben, zodat ze ontmanteld kunnen worden wanneer de crisis voorbij is.

EP-leden onderstreepten ook de noodzaak om gegevens anoniem te houden en dat gegevens niet bewaard mogen worden in gecentraliseerde databanken om het mogelijke misbruik ervan te beperken.

Daarnaast zeiden EP-leden dat het duidelijk moet zijn hoe de apps werken, hoe ze naar verwachting infecties zullen beperken en wat de commerciële belangen van de ontwikkelaars zijn.

Bekijk onze tijdlijn met EU-acties tegen het coronavirus.

Traceer-apps in de EU

De EU en vele lidstaten hebben verschillende digitale traceermaatregelen voorgesteld om de pandemie in kaart te brengen, op te volgen en in te dammen.

De Commissie erkent contacttraceringsapps, gebaseerd op technologie op korte afstand, zoals Bluletooth in plaats van geolocatie, als het meest belovend vanuit het perspectief van de volksgezondheid.

Zulke apps kunnen mensen waarschuwen als ze een bepaalde tijd in de buurt van een besmette persoon geweest zijn, inclusief contactmomenten die mensen niet opmerken of onthouden, zonder het traceren van de locatie van de gebruiker. Samen met andere methoden zoals vragenlijsten, kunnen deze apps preciezere informatie delen en de verspreiding van de ziekte beperken.

De voorkeur gaat naar deze apps in plaats van traceer-apps op basis van geolocatie, die real-time gegevens verzamelen over de precieze locatie en bewegingen van individuen, samen met informatie over hun gezondheid - wat een groter risico vormt voor privacy en vragen oproept over proportionaliteit.

Covid-19-apps kunnen gebruikers ook nauwkeurige informatie geven over de pandemie, met vragenlijsten voor zelfevaluatie en advies, of een communicatieplatform bieden tussen patiënten en dokters, terwijl het gebruik van anonieme en verzamelde data, samengebracht door telecommunicatiebedrijven en andere digitale technologiebedrijven, risicogebieden kan helpen identificeren en de bevoorrading van de volksgezondheid kan helpen plannen.

Apps kunnen op allerlei manieren doeltreffend zijn, maar kunnen ook gevoelige gegevens van gebruikers openbaar maken, zoals over hun gezondheid of locatie.

Deze richtlijnen en toolbox die de Commissie samen met de lidstaten, de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming, en het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft voorbereid om Covid-19-apps te ontwikkelen, moeten voldoende gegevensbescherming verzekeren en mogen niet te indringend zijn.

Richtlijnen voor gegevensbescherming zijn een essentieel onderdeel van de richtlijnen van de Europese Commissie, en benadrukken dat de apps volledig moeten voldoen aan de gegevensbeschermingsregels van de EU, voornamelijk de EU-regels voor gegevensbescherming (beter bekend als GDPR) de ePrivacy-richtlijn.

Op 13 mei, voegde de Commissie het gebruik van contacttraceringsapps toe aan de richtsnoeren om reizen in Europa te vervatten en wees erop dat de grensoverschrijdende interoperabiliteit gewaarborgd moet worden zodat mensen gewaarschuwd kunnen worden in heel Europa.

In juni, wanneer de lidstaten begonnen met reisbeperkingen te versoepelen, gingen ze akkoord om een veilige uitwisseling van informatie te verzekeren tussen de nationale contacttraceringsapps zodat reizigers de app van hun eigen land kunnen gebruiken waar ze ook zijn in de EU. Dit bouwt verder op de richtlijnen rond interoperabiliteit die in mei overeengekomen zijn, om de naadloze samenwerking tussen nationale apps mogelijk te maken, terwijl ze volledig voldoen aan privacy en gegevensbescherming.

Het Parlement volgt het op

Juan Fernando López Aguilar, voorzitter van de commissie civiele vrijheden (LIBE) heeft de belangrijke rol aangegeven die deze apps kunnen spelen om de crisis in te dijken, en heette deze nieuwe toolbox welkom. Maar hij benadrukte wel dat de grondrechten en gegevensbescherming gerespecteerd moeten worden.

“We zullen de naleving van de EU-wetgeving en -regels tijdens de strijd tegen Covid-19 van dichtbij volgen, inclusief apps en technologieën om de verspreiding van de pandemie te beperken.”

Lees de 10 dingen die de EU doet om de pandemie in te dammen.

EU-toolbox

  • Nationale volksgezondheid autoriteiten moeten het gebruik van apps goedkeuren en aansprakelijk zijn voor het naleven van de EU-regels over gegevensbescherming.
  • Gebruikers moeten de volledige controle behouden over hun persoonlijke gegevens. Installatie van de app moet vrijwillig zijn en onmiddellijk ontmanteld worden wanneer het niet meer nodig is.
  • Beperkt gebruik van persoonlijke data: alleen gegevens die relevant zijn voor het doel in kwestie en mogen de locatie niet volgen.
  • Strenge limiet op de opslag van gegevens: persoonlijke data mogen niet langer dan nodig bewaard worden.
  • Veiligheid van data: gegevens moeten bewaard worden op het persoonlijk toestel van de gebruiker en versleuteld zijn.
  • Interoperabiliteit: apps moeten over de EU-grenzen heen gebruikt kunnen worden.
  • Nationale gegevensbeschermingsautoriteiten moeten volledig betrokken en geraadpleegd worden.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20200429STO78174


Terug naar boven