r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verslag over handelsbeschermingsactiviteiten: herstel van een gelijk speelveld voor Europese producenten

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 4 mei 2020.

Volgens het jaarverslag dat de Europese Commissie vandaag publiceert, zijn de handelsbeschermingsmaatregelen van de EU doeltreffend om oneerlijke internationale handelspraktijken terug te dringen. De door de Commissie ingestelde antidumping- en antisubsidierechten doen oneerlijke invoer met gemiddeld 80 % dalen, zonder dat andere buitenlandse leveringen worden getroffen. De EU-maatregelen beschermen nu ook 23 000 banen meer dan een jaar geleden.

Commissaris voor Handel Phil Hogan verklaarde: “Een krachtige en doeltreffende handelsbescherming is van cruciaal belang om onze ondernemingen en banen te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken en de diversiteit van het aanbod te waarborgen. Voor het herstel na de coronacrisis zal het des te belangrijker zijn dat wij ervoor zorgen dat onze ondernemingen kunnen werken in eerlijke marktomstandigheden. Invoer biedt onze consumenten en bedrijven meer keuze tegen een concurrerende prijs, maar wij moeten er wel voor zorgen dat die goederen onder eerlijke voorwaarden naar Europa komen, zonder dumping of subsidiëring, en dat wij er niet te afhankelijk van worden. Daarom ben ik verheugd dat ons systeem werkt en dat de hervormingen van de afgelopen jaren vruchten afwerpen.”

In het verslag wordt met name aandacht besteed aan:

Het voortdurend hoge niveau van de handelsbeschermingsactiviteiten van de EU: in 2019 opende de Commissie 16 onderzoeken (tegen 10 in 2018) en stelde zij 12 nieuwe maatregelen in (tegen 6 in 2018). Een intensieve evaluatie van bestaande maatregelen leidde tot de afronding van 18 nieuwe onderzoeken in verband met het vervallen van maatregelen, 11 meer dan in 2018. Eind 2019 waren in de EU 140 handelsbeschermingsmaatregelen van kracht, 5 % meer dan in het jaar daarvoor. Het ging om 121 antidumpingmaatregelen, 16 antisubsidiemaatregelen en 3 vrijwaringsmaatregelen. Het grootste aantal handelsbeschermingsmaatregelen van de EU betreft de invoer uit landen als China (93 van de bestaande antidumping- en antisubsidiemaatregelen), Rusland (10 maatregelen), India (7 maatregelen) en de VS (6 maatregelen).

Toename van het aantal beschermde banen in de EU: door de in 2019 ingestelde maatregelen steeg het aantal banen dat van de EU-handelsbescherming profiteert met 23 000, waardoor het totale aantal rechtstreekse banen in de EU dat wordt beschermd op 343 000 kwam.

Blijvende doeltreffendheid van de handelsbeschermingsmaatregelen van de EU bij het terugdringen van oneerlijke invoer: doordat de schade veroorzakende invoer dankzij de handelsbeschermingsmaatregelen gemiddeld met 80 % daalt, kunnen de producenten in de EU hun activiteiten handhaven en kunnen de EU-gebruikers de producten in kwestie betrekken uit gediversifieerde leveringsbronnen.

Resoluut optreden om de staalmarkt van de EU te beschermen: Naar aanleiding van de in 2018 ingestelde Amerikaanse invoerrechten op staal heeft de Commissie begin 2019 voor een hele reeks staalproducten van alle oorsprong definitieve vrijwaringsmaatregelen vastgesteld. Dit was nodig om een verdere sterke toename van de invoer te voorkomen die de toch al kwetsbare economische situatie van de staalproducenten in de EU dreigde te verergeren. De maatregelen werden naderhand herzien om de traditionele handelsstromen en de diversiteit van de bevoorradingsbronnen te handhaven. De helft van de nieuwe antidumping- en antisubsidieonderzoeken in 2019 had ook betrekking op ijzer- en staalproducten.

Sterke nadruk op handhaving en bestrijding van ontwijking: in 2019 was er een toename van het aantal zaken gericht op het tegengaan van ontwijking van ingestelde rechten, bijvoorbeeld via andere exporteurs of andere landen. De Commissie heeft op eigen initiatief een recordaantal van vier antiontwijkingsonderzoeken geopend, waaronder het tot dusver grootste dergelijk onderzoek, betreffende tafel- en keukengerei uit China, waarbij de rechten tot 30 extra ondernemingen werden uitgebreid.

Nieuw gebruik van vrijwaringsmaatregelen: naast de vrijwaringsmaatregelen inzake staal heeft de Commissie ook vrijwaringsmaatregelen ingesteld tegen Indica-rijst uit Cambodja en Myanmar. De maatregelen die zijn genomen in het kader van het stelsel van algemene preferenties volgden op verzoeken van rijstproducerende lidstaten van de EU aan de Commissie. Dat zijn de eerste vrijwaringsmaatregelen waartoe de EU sinds lang het initiatief heeft genomen.

Kordate verdediging van EU-exporteurs waartegen buitenlandse handelsbeschermingsonderzoeken worden geopend: het aantal maatregelen van andere landen tegen invoer uit de EU was in 2019 opnieuw hoog, namelijk 175. Verwacht wordt dat dit hoge niveau in de toekomst zal worden gehandhaafd, gezien de talrijke zaken die in 2019 zijn ingeleid. De Commissie heeft zich zeer kordaat opgesteld in buitenlandse onderzoeken die op oneerlijke wijze gericht zijn tegen de uitvoer van de EU. In twee belangrijke gevallen (door de VS opgelegde antisubsidiemaatregelen tegen tafelolijven uit Spanje en de maatregelen inzake diepgevroren frites) heeft de Commissie bij de Wereldhandelsorganisatie een geschillenbeslechtingsprocedure ingeleid.

Meer informatie

Verslag over de EU-handelsbeschermingsactiviteiten 2019

Aanvulling op het verslag (werkdocument van de diensten van de Commissie)

Meer informatie over de handelsbeschermingsprocedures van de EU en de lopende zaken


Terug naar boven