r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU lanceert nieuw proefproject van 50 miljoen EUR ter ontwikkeling van vaardigheden en onderwijs in heel Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 22 april 2020.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Europese Commissie lanceren een nieuwe proefgarantiefaciliteit voor een vlottere toegang tot financiering voor individuele personen en organisaties die in vaardigheden en onderwijs willen investeren. Het proefproject van 50 miljoen EUR ondersteunt de financiering voor studenten en lerenden, ondernemingen die in de bijscholing van hun werknemers investeren, en organisaties die onderwijs en opleidingen aanbieden.

De proefgarantie voor vaardigheden en onderwijs (S&E Pilot) is een nieuw schuldfinancieringsinitiatief om investeringen in onderwijs, opleidingen en vaardigheden te stimuleren en zo de werkgelegenheid te bevorderen en aan de veranderende behoeften van de Europese economie te voldoen. Het initiatief is vooral relevant nu de Europese burgers en ondernemingen met ernstige economische problemen worden geconfronteerd als gevolg van de coronaviruspandemie. Het zal ondernemingen en studenten tijdens en na de crisis ondersteunen, zodat Europa in staat is zich te ontwikkelen, wereldwijd een leidende rol op technologisch gebied te blijven spelen, de kenniseconomie aan te drijven en het economisch herstel te versnellen.

Margaritis Schinas, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de bevordering van onze Europese levenswijze, verklaarde naar aanleiding van het nieuwe initiatief: “De proefgarantie voor vaardigheden en onderwijs kan 200 miljoen EUR aan investeringen mobiliseren voor de ontwikkeling van onderwijs en vaardigheden. Daardoor is het initiatief een stapsteen naar meer veerkrachtige en inclusieve samenlevingen en economieën, terwijl de EU zich van de coronavirus-pandemie herstelt. Het kan de nodige ondersteuning bieden voor de ontwikkeling van leermogelijkheden en vaardigheden ten behoeve van een aantal kritieke sectoren, zoals gezondheid, onderwijs, veiligheid en de digitale en groene economie. Door financiële middelen voor lerenden, ondernemingen en onderwijsorganisaties te mobiliseren komt het project aan een zo groot mogelijk aantal mensen en ondernemingen ten goede.”

Volgens Alain Godard, algemeen directeur van het EIF, “dragen investeringen in vaardigheden bij tot groei, het concurrentievermogen en sociale convergentie. De vandaag gelanceerde nieuwe proefgarantie voor vaardigheden en onderwijs biedt studenten en ondernemingen nieuwe opties om groeisteun te vinden. Tegelijkertijd worden de uitdagingen aangegaan als gevolg van de digitale transformatieprocessen en de transitie naar een koolstofvrije economie.­­ Door de toegang tot onderwijs en opleidingen te verbeteren kunnen we ervoor zorgen dat de beroepsbevolking zich beter aan nieuwe omstandigheden kan aanpassen. Dat is in deze crisisperiode van nog crucialer belang.”

In de proeffase zal het proefproject voor een door het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI) gedekte EU-garantie van maximaal 50 miljoen EUR zorgen om schuldfinanciering ten bedrage van meer dan 200 miljoen EUR voor projecten op het gebied van vaardigheden en onderwijs in Europa te mobiliseren. Geïnteresseerde financieringsinstellingen of aanbieders van onderwijs en opleiding kunnen zich als financiële intermediairs aanmelden en aan het project deelnemen door te reageren op de door het EIF gepubliceerde openbare oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Het EIF beheert de selectie van financiële intermediairs.

Het EIF zal voor een kosteloze geplafonneerde garantie voor eerste verliezen (of tegengarantie) zorgen voor geselecteerde financiële intermediairs die nieuwe schuldfinancieringsportefeuilles voor studenten en ondernemingen opbouwen. In aanmerking komende studenten en ondernemingen krijgen toegang tot verschillende door de EU gegarandeerde soorten financiering (bijvoorbeeld leningen, uitstel van betalingen, inkomensafhankelijke leningen, enz.) via specifieke financiële intermediairs, zoals financieringsinstellingen, universiteiten en centra voor beroepsopleiding. Uiteindelijk zullen de eindbegunstigden dankzij de garantie gemakkelijker en aan betere voorwaarden toegang tot financiering krijgen.

Het initiatief wordt in 2020 bij wijze van proef opgestart. Doel is dat het na 2020 een Europees financieel mainstreaminstrument wordt binnen het volgende meerjarige financiële kader van de EU (2021-2027). Ook de Europese investeringsadvieshub zal steun voor capaciteitsopbouw verlenen om het proefproject te promoten.

Achtergrondinformatie

Het proefproject ter bevordering van vaardigheden en onderwijs beoogt steun te verlenen aan de volgende eindbegunstigden:

individuele personen (studenten en lerenden) die - onder meer met behulp van digitale middelen - verder willen studeren en hun vaardigheden willen aanscherpen via academisch onderwijs, beroepsonderwijs, een leven lang leren en andere vormen van onderwijs. Het proefproject zal ook de mobiliteit bevorderen van studenten en lerenden die onderwijsprogramma's volgen in een andere lidstaat dan waar ze wonen.

Europese ondernemingen die tot het transformatieproces op het gebied van vaardigheden bijdragen door te investeren in maatregelen om de vaardigheden van hun werknemers aan te scherpen. Hierdoor nemen het concurrentievermogen en de productiviteit van de onderneming toe, terwijl tegelijkertijd de werkgelegenheid wordt gevrijwaard.

Europese organisaties die actief zijn op het gebied van de ontwikkeling van vaardigheden, opleiding en onderwijs of de ontwikkeling van projecten op onderwijsgebied. Ze beogen het dienstenaanbod op het gebied van onderwijs, opleiding en vaardigheden aanzienlijk te verbeteren, onder meer met behulp van digitale middelen. Peutertuinen, kleuterscholen, voorschoolse kinderopvang en soortgelijke organisaties behoren ook tot deze categorie.

Nadere informatie:

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling van het EIF

Website van het EFSI

EU-respons op het coronavirus

Europese investeringsadvieshub


Terug naar boven