r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU trade: Council agrees its position on revamped enforcement regulation

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op woensdag 8 april 2020.

De EU maakt het gemakkelijker om haar handelsbelangen en haar rechten te beschermen nu de Wereldhandelsorganisatie (WTO) voorlopig geen bindende uitspraken in geschillen kan doen wanneer een WTO‑lid om een panelrapport vraagt.

De Europese ambassadeurs hebben nu in het Comité van permanente vertegenwoordigers (Coreper) het standpunt van de Raad goedgekeurd over de wijziging van een verordening betreffende de toepassing en handhaving van internationale handelsregels door de EU. Het standpunt van de Raad over de zogenaamde EU‑handhavingsverordening vormt de basis voor de onderhandelingen van het voorzitterschap met het Europees Parlement.

Onze eerste keuze is multilateralisme en zal dat altijd blijven. We moeten er echter voor zorgen dat we onze handelsbelangen kunnen beschermen en onze rechten kunnen handhaven, ook door het gebruik van sancties, als anderen de oplossing van een handelsconflict tegenhouden.

Gordan Grlić Radman, minister van Buitenlandse en Europese Zaken van Kroatië en voorzitter van de Raad

De huidige EU‑handhavingsverordening bestaat al sinds 2014. Deze voorziet in een gemeenschappelijk wetgevingskader voor de handhaving van de rechten die de EU ontleent aan internationale handelsovereenkomsten. Dankzij deze regels heeft de Commissie, na goedkeuring door de WTO, tegenmaatregelen kunnen opleggen na de afronding van een geschillen­beslechtings­procedure.

Gezien de huidige staat van verlamming van de Beroepsinstantie van de WTO moesten de bestaande regels worden geactualiseerd wil de Commissie kunnen optreden wanneer geschillen­beslechtings­procedures worden geblokkeerd. Het belangrijkste doel van de voorgestelde wijziging is een oplossing te bieden voor gevallen waarin de EU een gunstige uitspraak van een WTO-panel voor geschillenbeslechting heeft verkregen en de procedure vervolgens wordt geblokkeerd doordat de wederpartij een "loos beroep" aantekent tegen een verslag van het WTO‑panel en niet heeft ingestemd met de instelling van een voorlopige voorziening in beroep overeenkomstig artikel 25 van het Memorandum inzake geschillenbeslechting van de WTO. De nieuwe regels voorzien voor dergelijke gevallen in de mogelijkheid om sancties op te leggen, zoals douane­rechten, kwantitatieve beperkingen bij invoer of uitvoer van goederen, en maatregelen op het gebied van overheidsopdrachten.

Ook krijgt de Commissie het recht om tegenmaatregelen te treffen wanneer een handels­partner onder een bilaterale of regionale handels­overeenkomst onrechtmatige handels­maatregelen oplegt en vervolgens door middel van diezelfde overeenkomst de geschillen­beslechtings­procedure blokkeert.

Het standpunt van de Raad blijft dichtbij de geest van het Commissievoorstel, maar voorziet in een evaluatieclausule waarbij de Commissie wordt uitgenodigd om uiterlijk 3 jaar na de aanneming van de verordening de werking van de nieuwe regels te evalueren en te oordelen over de noodzaak om het toepassingsgebied uit te breiden met diensten en intellectuele-eigendomsrechten.

Volgende stappen

Na het nu bereikte akkoord is de Raad klaar om onderhandelingen te starten met het Europees Parlement zodra dit zijn standpunt heeft aangenomen.

Voor de aanneming door de Raad is een gekwalificeerde meerderheid nodig, na een akkoord met het Europees Parlement.


1.

Relevante EU dossiers

Terug naar boven