r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Coronavirus: Commissie presenteert praktische adviezen om vrij verkeer van cruciale werknemers te waarborgen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op maandag 30 maart 2020.

Vandaag geeft de Commissie nieuwe praktische adviezen om ervoor te zorgen dat mobiele werknemers in de EU, met name zij die werken in beroepen die cruciaal zijn om de coronapandemie te bestrijden, hun werkplek kunnen bereiken. Deze categorie omvat, maar is niet beperkt tot, werknemers in de gezondheidszorg, de levensmiddelensector en andere essentiële diensten zoals kinderopvang, ouderenzorg en essentieel personeel voor nutsvoorzieningen. Samen met de Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, die vandaag ook is gepubliceerd, wordt hiermee gehoor gegeven aan de verzoeken die de EU-leiders op 26 maart hebben geformuleerd en wordt beoogd tegemoet te komen aan praktische bezwaren van burgers en bedrijven die getroffen zijn door de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, alsook van de nationale autoriteiten die de maatregelen uitvoeren.

Het is begrijpelijk dat de lidstaten controles aan de binnengrenzen hebben ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, maar het is ook absoluut noodzakelijk dat cruciale werknemers hun bestemming zonder oponthoud kunnen bereiken.

Nicolas Schmit, commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten, zei hierover: “Duizenden vrouwen en mannen die hard werken om ons veilig, gezond en gevoed te houden, moeten de binnengrenzen van de EU oversteken om naar hun werk te gaan. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij niet worden gehinderd in hun verplaatsingen. Tegelijkertijd moeten we alle mogelijke voorzorgen nemen om een verdere verspreiding van de pandemie te voorkomen.”

In de vandaag gepubliceerde richtsnoeren worden groepen werknemers genoemd die cruciale beroepen uitoefenen en voor wie de voortzetting van vrij verkeer in de EU essentieel wordt geacht. De in de richtsnoeren opgenomen lijst is niet limitatief. Voorbeelden zijn medewerkers in de gezondheidszorg, kinderopvang en ouderenzorg, wetenschappelijk medewerkers in de gezondheidssector, personen die cruciale medische hulpmiddelen installeren, brandweerlieden en politieagenten, werknemers in de vervoerssector en personen die werkzaam zijn in de levensmiddelensector. De Commissie dringt er bij de lidstaten op aan specifieke, lastenvrije en snelle procedures vast te stellen om te zorgen voor een vlotte doorgang voor dergelijke grensarbeiders, waaronder evenredige gezondheidscontroles.

Naast deze specifieke categorieën werknemers wordt in de richtsnoeren ook duidelijk gemaakt dat de lidstaten in het algemeen grensarbeiders moeten toestaan hun grenzen te blijven oversteken als werkzaamheden in de betrokken sector in de ontvangende lidstaat nog steeds zijn toegestaan. De lidstaten moeten grensarbeiders op dezelfde manier behandelen als hun onderdanen.

Wat seizoenarbeiders betreft, met name in de landbouwsector, worden de lidstaten verzocht informatie uit te wisselen over hun verschillende behoeften op technisch niveau en specifieke procedures vast te stellen om een vlotte doorgang te waarborgen voor dergelijke werknemers en zo het tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de crisis aan te pakken. Seizoenarbeiders in de landbouw vervullen in bepaalde omstandigheden cruciale functies met betrekking tot het oogsten, planten en verzorgen van het gewas. In dergelijke situaties moeten de lidstaten deze werkgevers als cruciale werknemers behandelen en de werkgevers inlichten over de noodzaak om te voorzien in een adequate bescherming van de gezondheid en de veiligheid.

Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op de onlangs goedgekeurde richtsnoeren voor grensbeheermaatregelen ter bescherming van de gezondheid en ter waarborging van de beschikbaarheid van goederen en essentiële diensten en de Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU die ook vandaag zijn gepresenteerd.

De Commissie zal samen met de lidstaten de beste praktijken blijven vaststellen die tot alle lidstaten kunnen worden uitgebreid om deze werknemers in staat te stellen hun essentiële werkzaamheden zonder onnodige belemmeringen uit te oefenen.

Achtergrond

De coronapandemie heeft geleid tot de invoering van nooit eerder geziene maatregelen in alle EU-lidstaten, waaronder de herinvoering van controles aan de binnengrenzen.

Grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoenarbeiders wonen in het ene EU-land, maar werken in een ander EU-land. Velen van hen zijn voor hun ontvangende lidstaten van cruciaal belang, bijvoorbeeld voor de gezondheidszorg, het verlenen van andere essentiële diensten, waaronder het opzetten en onderhouden van medische uitrusting en infrastructuur, of het waarborgen van de levering van basisbenodigdheden. Een gecoördineerde aanpak op EU-niveau is daarom van cruciaal belang.

Op 26 maart hebben de staatshoofden en regeringsleiders verklaard: “Wij zullen met de hulp van de Commissie zo snel mogelijk met oplossingen komen voor de resterende problemen voor EU-burgers die aan de binnengrenzen van de EU vastzitten en niet naar hun thuisland kunnen terugkeren en voor grensoverschrijdende werknemers en seizoenwerkers die in staat moeten zijn hun essentiële activiteiten voort te zetten, en daarbij voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.” De vandaag gepresenteerde richtsnoeren zijn het antwoord van de Commissie op deze oproep, naast de Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU die de repatriëring van EU-burgers omvat.

Nadere informatie

Mededeling van 27 maart: “Richtsnoeren betreffende de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers”

Website over het coronavirus


Terug naar boven