r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Staatssteun: Commissie wijzigt mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering in het licht van economische impact van uitbraak van coronavirus

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op vrijdag 27 maart 2020.

De Europese Commissie heeft besloten om tijdelijk alle landen te schrappen van de lijst van “landen met verhandelbare risico's” in de mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering. Hierdoor zal publieke kortlopende exportkredietverzekering ruimer beschikbaar zijn in het licht van de huidige crisis die verband houdt met de uitbraak van het coronavirus. De wijziging is een verdere uitbreiding van de flexibiliteit die bij de tijdelijke kaderregeling van de Commissie inzake staatssteun is ingevoerd met betrekking tot de mogelijkheid voor publieke verzekeraars om kortlopende exportkredietverzekering te verstrekken.

Uitvoerend vicevoorzitter Margrethe Vestager, belast met het mededingingsbeleid: “Om de economische impact van de uitbraak van het coronavirus te beheersen, moeten we snel optreden. Vandaag hebben wij een alomvattende oplossing voor kortlopende exportkredietverzekering goedgekeurd. Dankzij deze wijziging zullen bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus getroffen zijn, bij publieke verzekeraars een kortlopende exportkredietverzekering kunnen krijgen. We werken samen met de lidstaten om ervoor te zorgen dat nationale steunmaatregelen zo snel en doeltreffend mogelijk kunnen worden ingevoerd, in overeenstemming met de EU-regels.”

Exportkredieten stellen buitenlandse afnemers van goederen en/of diensten in staat de betaling uit te stellen. Uitstel van betaling houdt kredietrisico in voor de verkoper/exporteur, waartegen hij zich verzekert, meestal bij particuliere verzekeraars (de zogenoemde exportkredietverzekering).

De mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering, die sinds 2013 van kracht is, bepaalt dat handel in 27 EU-lidstaten en 9 OESO-landen (genoemd in de bijlage bij die mededeling) met een maximale risicoperiode van twee jaar verhandelbare risico's met zich meebrengt en in beginsel niet door de Staat of door de overheid gesteunde verzekeraars mag worden verzekerd.

Nadat sommige lidstaten hadden aangegeven dat zij als gevolg van de uitbraak van het coronavirus een mondiale krimp van de particuliere markt van kredietverzekeringen voor export naar alle landen verwachten, is de Commissie op 23 maart 2020 een dringende openbare raadpleging gestart.

Doel van de openbare raadpleging was de beschikbaarheid na te gaan van de particuliere capaciteit voor kortlopende exportkredietverzekering van uitvoer naar alle landen die in de mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering als “landen met verhandelbare risico's” zijn ingedeeld, met het oog op een mogelijke wijziging van de lijst van “landen met verhandelbare risico's” als tijdelijke maatregel.

De openbare raadpleging wees op een dreigend gebrek aan particuliere verzekeringscapaciteit voor de uitvoer naar alle landen. Tegelijkertijd zal de vraag naar verzekering naar verwachting aanzienlijk stijgen als gevolg van de huidige crisis.

Op basis van de resultaten van de openbare raadpleging en de relevante economische indicatoren heeft de Commissie besloten om tijdelijk alle in de bijlage genoemde landen te beschouwen als landen met niet-verhandelbare risico's en alle landen tot 31 december 2020 te schrappen van de lijst van “landen met verhandelbare risico's”. Vóór die datum zal de Commissie met het oog op rechtszekerheid de situatie opnieuw beoordelen en duidelijkheid verschaffen over de vraag welke landen na 31 december 2020 worden beschouwd als “landen met verhandelbare risico's”.

De tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, die op 19 maart 2020 is aangenomen, had al meer flexibiliteit ingevoerd waar het er om gaat aan te tonen dat bepaalde landen niet-verhandelbare risico's inhouden, waardoor de Staat waar nodig exportkredietverzekeringen kon verstrekken. Door de wijziging van de bijlage bij de mededeling inzake kortlopende exportkredietverzekering wordt deze flexibiliteit verder uitgebreid.

Na de wijziging zullen publieke verzekeraars in principe voor alle landen in actie kunnen komen en kortlopende exportkredietverzekeringen kunnen verstrekken, zonder dat de betrokken lidstaat hoeft aan te tonen dat het betrokken land tijdelijk “niet-verhandelbare risico's” inhoudt.

Achtergrond

De wijziging van de mededeling zal worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de Commissie over concurrentie in het deel over specifieke steuninstrumenten. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

Meer informatie over de tijdelijke kaderregeling en andere maatregelen die de Commissie heeft genomen om de economische impact van de pandemie van het coronavirus aan te pakken, is hier te vinden.


Terug naar boven