r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

In het kader van het cohesiebeleid van de EU wordt ruim 1,4 miljard euro geïnvesteerd in groene projecten in zeven lidstaten.

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 17 maart 2020.

De Europese Commissie heeft vandaag een investeringspakket van ruim 1,4 miljard euro aan EU-middelen goedgekeurd voor 14 grote infrastructuurprojecten in zeven lidstaten: Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Polen, Portugal, Roemenië en Spanje. De projecten worden uitgevoerd op belangrijke gebieden zoals milieu, gezondheid, vervoer en energie voor een slimmer, koolstofarm Europa. Het gaat om een enorme investering om de economie te stimuleren, het milieu te beschermen en de levenskwaliteit en het maatschappelijk welzijn van de burgers te verbeteren.

Volgens commissaris voor Cohesie en Hervormingen, Elisa Ferreira, “is het in deze moeilijke tijden voor ons continent van cruciaal belang dat het cohesiebeleid de economie blijft ondersteunen ten behoeve van onze burgers. De goedkeuring van de grote projecten vandaag bewijst dat EU-financiering - en met name het cohesiebeleid - concrete resultaten oplevert en ertoe bijdraagt dat regio's en steden veiliger, schoner en comfortabeler voor de bevolking en het bedrijfsleven worden. Veel van de goedgekeurde projecten dragen ook bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de Europese Green Deal. Wanneer de Europese Commissie, de lidstaten en de regio's hun krachten bundelen, kunnen we veel bereiken.”

Een beter spoorwegennet in Kroatië

Met meer dan 119 miljoen euro uit het Cohesiefonds zal de aankoop worden gefinancierd van 21 nieuwe elektrische treinen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, vertragingen te beperken en meer mensen te stimuleren van een duurzaam vervoermiddel gebruik te maken. Dankzij het project zal het rijdend materieel van het land worden gemoderniseerd en de connectiviteit en de mobiliteit worden verbeterd met positieve economische gevolgen. De reistijden, het lawaai, de trillingen en de exploitatiekosten zullen afnemen, terwijl de veiligheid zal toenemen.

Een meer betrouwbare en efficiënte energievoorziening in Tsjechië

Dankzij een investering van bijna 37 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zal een nieuwe efficiënte en betrouwbare dubbel geschakelde stroomleiding worden gebouwd tussen Přeštice en Vítkov in de Tsjechische regio's Plzeň en Karlovy Vary. De leiding is niet alleen een belangrijk infrastructuurproject dat de energiesystemen van verschillende EU-lidstaten met elkaar verbindt, maar draagt ook bij tot meer energiezekerheid en de opwekking van hernieuwbare energie. Ook zal het project leiden tot minder regionale stroomonderbrekingen en netstoringen.

Meer bescherming tegen overstromingen en een duurzamer waterbeheer in Hongarije

Dankzij meer dan 49 miljoen euro uit het Cohesiefonds zullen de bevolking en de economie in de vallei van de Tisza beter tegen overstromingen worden beschermd. Het project is ontwikkeld naar aanleiding van de extreme overstromingen van de afgelopen decennia.

Daarnaast zal bijna 96 miljoen euro uit het Cohesiefonds worden geïnvesteerd om ruim 132 000 inwoners in het bekken van de Boven-Tisza tegen overstromingen te beschermen. In het kader van dit project zal ook naar een duurzamer waterbeheer worden gestreefd ter ondersteuning van een op water gebaseerde economie.

Schone energie en betere vervoerdiensten in Polen

Dankzij een EU-investering van meer dan 54 miljoen euro uit het Cohesiefonds zullen een transmissielijn en elektriciteitsonderstations worden gebouwd in het noorden en het noordwesten van Polen. Het project bestrijkt een gebied van bijna 380 km en bevordert de productie en de distributie van schone en veilige energie, waardoor de uitstoot van broeikasgassen en de luchtverontreiniging zullen afnemen.

Met bijna 85 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zal ook het openbaar vervoer in Olsztyn worden verbeterd door de bestaande tram- en busroutes uit te breiden en een intelligent vervoerssysteem te installeren. Meer mensen zullen zo worden gestimuleerd het openbaar vervoer te gebruiken en de verkeerscongestie zal afnemen met positieve gevolgen voor het milieu in de stad.

Verder zal het Cohesiefonds meer dan 38 miljoen euro investeren in de modernisering van het tramnet in Bydgoszcz in de regio Kujawsko-Pomorskie. Dankzij dit project zullen ongeveer 350 000 inwoners kunnen profiteren van meer comfort. De betere toegankelijkheid van het net zal ook mensen met een beperkte mobiliteit ten goede komen en bovendien zullen het verkeer en de uitstoot van broeikasgassen afnemen.

Daarnaast zal Polen dankzij een investering van meer dan 76 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling vier spoorlijnen met een totale lengte van bijna 52 km moderniseren in de regio Śląskie. Het project zal in kortere reistijden en minder luchtverontreiniging resulteren en voor een betere interoperabiliteit en veiligheid van het spoorverkeer zorgen.

Modernisering van het openbaar vervoer in Portugal

Het Cohesiefonds zal 107 miljoen euro investeren om de metro van Porto te moderniseren. Het openbaar vervoer in de stad zal zo aantrekkelijker worden, de verkeersdrukte en de vervuiling zullen afnemen en de passagiers zullen veiliger, sneller en comfortabeler kunnen reizen.

Toegang tot schoon water en een betere gezondheidszorg in Roemenië

Er zal 486,6 miljoen euro uit het Cohesiefonds worden geïnvesteerd om de toegang van ruim 400 000 mensen in het zuidwesten van Roemenië tot schoner drinkwater en een degelijke afvalwaterverwerking te waarborgen en te voorkomen dat het grondwater voor 220 000 mensen in de noordoostelijke provincie Suceava verontreinigd raakt.

Voorts zal de EU 47 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling investeren om de kwaliteit en de efficiëntie van de medische dienstverlening in het noordoosten van Roemenië te verbeteren. Dankzij deze investering - waarvan 90 000 mensen zullen profiteren - zullen patiënten een hoogwaardige behandeling krijgen, waardoor het aantal sterfgevallen en personen met een langdurige handicap zal afnemen.

Een betere spoorwegverbinding in de Atlantische corridor

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal 265 miljoen euro investeren om meer dan 178 km van de 715 km lange hogesnelheidslijn tussen Madrid en Lissabon te verbeteren, met name in de regio Extremadura. De investering zal het langeafstandsvervoer van goederen en passagiers ten goede komen met positieve gevolgen voor de economie en het milieu. Het project maakt deel uit van de Atlantische corridor van het TEN-V-netwerk, die Zuid-West-Europa met de rest van de EU verbindt.

Achtergrondinformatie

Grote projecten zijn grootschalige investeringen in het kader van het cohesiebeleid met een waarde van meer dan 50 miljoen euro. Omdat de EU via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of het Cohesiefonds een hoge financiële bijdrage aan deze projecten levert, geldt voor deze projecten een specifieke beoordelingsprocedure en moet de Europese Commissie een definitief besluit nemen.

Tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 van de EU hebben reeds 310 grote projecten steun in het kader van het cohesiebeleid ontvangen.

Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) - de pool van onafhankelijke deskundigen die lokale, regionale en nationale overheden helpen bij de voorbereiding van grote door de EU-fondsen gefinancierde infrastructuurprojecten - heeft een belangrijke rol bij al deze projecten gespeeld, hetzij door de lidstaten en de begunstigden bij de ontwikkeling van projecten te adviseren, hetzij door advies te verlenen bij de beoordeling van de subsidieaanvragen.

Meer informatie

Factsheet over grote projecten

Beeldmateriaal van de goedgekeurde grote projecten (per land)

Fiches over de goedgekeurde grote projecten (per land)

Database van grote projecten

Major projects in the European Structural Investment Funds Open Data Platform


Terug naar boven